DOBRE PRAKTYKI

Zrównoważonego Łańcucha Dostaw w Grupie Polpharma

Budowa zrównoważonego łańcucha dostaw jest jednym z istotnych elementów kompleksowego podejścia do społecznej odpowiedzialności Grupy Polpharma.

Opis dobrej praktyki

ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW W GRUPIE POLPHARMA

Budowa zrównoważonego łańcucha dostaw jest jednym z istotnych elementów kompleksowego podejścia do społecznej odpowiedzialności Grupy Polpharma. Prowadząc swoją działalność firma dąży do zachowania najwyższych standardów, dlatego też dba o spełnienie przez swoich dostawców dodatkowych wymogów dotyczących przestrzegania praw człowieka, praktyk pracowniczych czy ochrony środowiska.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Budowa odpowiedzialnego łańcucha dostaw, zdefiniowanego w oparciu o trzy strategiczne cele, jest jednym z 14 zobowiązań Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Zostały one przedstawione w trzyletniej strategii Zrównoważonego Łańcucha Dostaw (skrót: ZŁD) i pogrupowane w 4 obszary: zaangażowanie i edukacja pracowników, działania edukacyjne skierowane do dostawców, wpływ i realna zmiana w łańcuchu dostaw oraz wewnętrzne rozwiązania systemowe.

PODJĘTE DZIAŁANIA

Filarem strategii Zrównoważonego Łańcucha Dostaw jest Kodeks postępowania Dostawców Grupy Polpharma, który określa oczekiwania wobec dostawców. Gotowość Dostawcy do prowadzenia swojego biznesu zgodnie z zapisami Kodeksu stanowi jeden ze wstępnych warunków podjęcia współpracy z Grupą.

Wdrażanie strategii Zrównoważonego Łańcucha Dostaw obejmuje następujące etapy:

  1. przekazanie Dostawcom informacji i podpisanie oświadczenia dotyczącego Kodeksu postępowania,
  2. edukacja Dostawców (warsztaty w formie stacjonarnej lub on-line, materiały informacyjne i szkoleniowe oraz portal wiedzy na dedykowanej dla Dostawców platformie.
  3. samoocena – w formie ankiety on-line pozwalającej na ocenę przez Dostawcę poziomu wdrożenia zasad zawartych w Kodeksie postępowania,
  4. doskonalenie i weryfikacja (audyty wewnętrzne wykonywane przez pracowników Polpharmy i zewnętrzne z pomocą innej firmy audytującej).

Kluczowe do osiągnięcia zakładanych przez firmę efektów jest zaangażowanie pracowników w realizację tego projektu, dlatego pracownicy Działów Zakupów oraz koordynatorzy z innych kluczowych Działów już na początku zostali włączeni do prac nad strategią. Organizowane są dla nich także cykliczne warsztaty merytoryczne.

Firma zdaje sobie sprawę z tego, że zmiana oczekiwań wobec Dostawców wymaga szerokiej komunikacji i edukacji. Działanie edukacyjne skierowane do Dostawców przyczyniają się do lepszego zrozumienia przez nich tematu i zwiększają zaangażowanie w realizację projektu. Wszyscy Dostawcy Polpharmy otrzymują informację o Kodeksie postępowania Dostawców Grupy Polpharma. Jest ona integralną częścią zamówienia i stanowi jeden z aspektów klauzuli etycznej.

Oprócz działań widocznych na zewnątrz organizacji, realizowany jest szereg działań wewnętrznych, które wspomagają realizację strategii. Dostosowanie procedur czy tworzenie narzędzi wspierających ma ułatwić zmianę organizacyjną, jaką niewątpliwie jest nowe podejście do współpracy z Dostawcami.

REZULTATY I EFEKTY

Aby ułatwić Dostawcom dostęp do wiedzy została uruchomiona dedykowana strona internetowa WWW.DOSTAWCA.POLPHARMA.PL. Jest ona podstawowym źródłem wiedzy na temat projektu Zrównoważony Łańcuch Dostaw w Grupie Polpharma. Na platformie znajduje się również e-learning na temat wymagań Kodeksu postępowania i CSR-owych aspektów prowadzenia biznesu. Szkolenia on-line dostępne są w dwóch wersjach językowych (polski i angielski). Ze swoimi Dostawcami w Polsce Polpharma spotyka się podczas warsztatów edukacyjnych – od początku trwania projektu wzięło w nich udział ponad 150 dostawców.

W 2017 roku po raz kolejni Dostawcy Polpharmy zostali poddani ocenie pod kątem ryzyka. Procesem oceny objętych zostało 3 900 Dostawców, niemalże dwa razy więcej niż przy pierwszej ocenie przeprowadzonej w 2015 roku. Dokonana ocena jest pierwszym etapem przygotowań, poprzedzającym uruchomienie programu audytów etycznych wśród dostawców.

WYZWANIA

Przedstawiciele firmy od samego początku realizacji projektu zdawali sobie sprawę z tego, że wdrożenie Kodeksu nie może się odbyć bez zaangażowania dostawców. Mieli pełną świadomość tego, że standardy społeczne i środowiskowe nie mogą być odgórnie narzucone, dlatego do prac nad  kształtem i wytycznymi Kodeksu firma zaprosiła Dostawców z Polski i zagranicy. Od początku realizacji projektu pamiętano o długoterminowych efektach, które firma chce osiągnąć: podnieść jakość zarządzania u Dostawców oraz zminimalizować ryzyka w łańcuchu dostaw po swojej stronie. Stąd bardzo ważnym aspektem było – i ciągle jest – budowanie świadomości i edukacja Dostawców.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Podejmowane w ramach projektu działania przełożyły się na zmianę myślenia o wadze i roli ryzyka w łańcuchu dostaw oraz podniesienie świadomości na ten temat wśród pracowników, dostawców oraz otoczenia Grupy Polpharma. Firma jest przekonana, że długoterminowo będzie to miało wpływ na podniesienie standardów w łańcuchu dostaw i minimalizację ryzyk w zakresie praw człowieka, bezpieczeństwa czy ekologii.

Dodatkowo projekt ten stał się punktem wyjścia do budowania relacji z Dostawcami, nie tylko w kontekście jakości dostarczanych produktów i usług, ale także zarządzania przez nich biznesami.

Prowadzone przez firmę działania są również odpowiedzią na oczekiwania klientów Polpharmy, która sama jest dostawcą dla międzynarodowych partnerów – podczas jednego z ostatnich audytów etycznych, zleconych przez dużego klienta, działania w zakresie Zrównoważonego Łańcucha Dostaw zostały dostrzeżone i zakomunikowane jako wyróżnienie na tle firm z regionu.

W projekt zaangażowanych jest kilkanaście kluczowych osób zatrudnionych w różnych działach firmy – dzięki temu organizacja osiąga rezultaty, których nie udałoby się zrealizować przez sam Dział Zakupów.

Wszystkie działania realizowane w projekcie Zrównoważony Łańcuch Dostaw przyczyniają się do skutecznej realizacji zobowiązań zawartych w Strategii CSR firmy.

 

8. Wzrost gospodarczy i godna praca
BRANŻA: ochrona zdrowia
ORGANIZACJA: Polpharma
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY