KARTA RÓŻNORODNOŚCI – NA RZECZ SPÓJNOŚCI I RÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w 18 krajach Unii Europejskiej, a w Polsce obecna od 2012 roku, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej. Karta kierowana jest do pracodawców, obecnie w projekcie bierze udział prawie 190 organizacji z obszaru biznesu, środowiska pozarządowego i administracji.

REZULTATY I EFEKTY

Celem projektu jest upowszechniania idei zarządzania różnorodnością w miejscu pracy i przyczynienie się do tworzenia coraz większej liczby otwartych i włączających miejsc pracy w Polsce. Sygnatariusze, podpisując Kartę, zobowiązują się do wypełnienia co roku ankiety ewaluacyjnej, w której opisują prowadzone działania i oceniają zmiany, które zaszły w minionym roku w organizacji. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako koordynator organizuje spotkania, wydaje publikacje i prowadzi badania mające na celu upowszechnić wiedzę na temat zarządzania różnorodnością i pomóc sygnatariuszom wprowadzać zmiany w organizacji.

Dotychczasowe rezultaty:

  • 187 sygnatariuszy, w tym dwa miasta – Słupsk i Poznań oraz Województwo Dolny Śląsk
  • zorganizowanie 4 Ogólnopolskich Dni Różnorodności
  • zorganizowanie 2 Warszawskich Dni Różnorodności
  • zorganizowanie kilkunastu spotkań dla sygnatariuszy i potencjalnych sygnatariuszy
  • organizacja  trzech wizyt studyjnych w krajach Unii Europejskiej
  • przygotowanie koncepcji i realizacja dwóch badań sygnatariuszy oraz jednego na próbie ogólnopolskiej nt. zarządzania różnorodnością w miejscu pracy
  • przygotowanie dwóch edycji przewodnika po zarządzaniu różnorodnością
  • przyznanie nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, w kategorii Różnorodność
  • zaangażowanie w działania na rzecz upowszechniania różnorodności w miejscu pracy wśród jednostek administracji publicznej

Opiekunem projektu jest od 2012 roku firma Orange, a patronem honorowym Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inicjatywa przyczynia się do realizacji SDGs upowszechniając działania antydyskryminacyjne i włączające w miejscu pracy, co może prowadzić do promowania idei różnorodności także poza organizacją.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza przedstawicieli biznesu do włączenia się do inicjatywy poprzez podpisanie deklaracji i wprowadzanie w życie założeń projektu – przyczyniając się do kreowania przyjaznych i otwartych miejsc pracy, nie dyskryminujących pracowników ze względu na żadne przesłanki, dzięki czemu przeciwdziałają dyskryminacji w szerszym kontekście.

Więcej informacji o projekcie: WWW.KARTAROZNORODNOSCI.PL

Wróć