BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BIZNESU

KOALICJA RECONOMY

Koalicja RECONOMY powstała po to, aby stworzyć przestrzeń do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce. Została założona w 2016 r. przez: Stena Recycling, Dekoeko.com, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, Instytut Innowacyjnej Gospodarki, CSR CONSULTING i autorkę bloga o odpowiedzialności konsumenckiej How To Wear Fair. Koalicja jest dobrowolnym zrzeszeniem firm i instytucji zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki, a szczególnie zasad obiegu zamkniętego na każdym etapie prowadzenia działalności.

Gospodarka obiegu zamkniętego (określana także jako gospodarka cyrkularna, gospodarka o obiegu zamkniętym) to koncepcja zakładająca racjonalne wykorzystywanie zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły zostać wykorzystane ponownie m.in. w procesie produkcji. Celem zawiązanej Koalicji jest upowszechnienie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego oraz stworzenie platformy współpracy, umożliwiającej realizowanie jej założeń oraz wymianę doświadczeń, wiedzy i inspiracji.

REZULTATY I EFEKTY

Działania Koalicji są skierowane przede wszystkim do środowiska biznesowego, bo to właśnie ono może w największym stopniu przyczynić się do zmiany zachowań w całym łańcuchu wartości. W tym celu Koalicja współpracuje z przedsiębiorcami na różnych płaszczyznach: oferując warsztaty inspirujące, identyfikując i promując najlepsze praktyki w zakresie obiegu zamkniętego z kraju i ze świata, wspierając i zachęcając do zmian w myśleniu, szukania nowych modeli biznesowych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Stałym i centralnym punktem działań Koalicji jest coroczna konferencja, w trakcie której poruszane są bieżące wyzwania, omawiane są najlepsze praktyki ze świata, toczą się dyskusje z udziałem zapraszanych specjalistów i ekspertów, a także prezentowane są praktyczne rozwiązania. Co roku –w związku z tym wydarzeniem – Koalicja wydaje także publikację ekspercką. Ostatnią z nich jest przewodnik: „W KIERUNKU GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO. WYZWANIA I SZANSE”.

Ponadto Koalicja realizuje również debaty eksperckie i warsztaty. Ostatnia z debat miała miejsce w czerwcu 2017 r. i dotyczyła przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Uczestniczyli w niej przedstawiciele administracji publicznej, firm, eksperci i naukowcy.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Koalicja RECONOMY zaprasza przedstawicieli biznesu do współpracy w ramach organizowanych warsztatów oraz zachęca do zgłaszania dobrych praktyk; oferuje wsparcie w opracowywaniu narzędzi, wspólnym poszukiwaniu rozwiązań odpowiednich dla polskich uwarunkowań biznesowych i innowacji we wdrażaniu idei gospodarki obiegu zamkniętego w praktyce.

Koalicja tworzy także projekty, rozwiązania i diagnozy w odpowiedzi na indywidualne potrzeby firm.

Członkowie Koalicji zapraszają też przedstawicieli biznesu do udziału w tegorocznej konferencji, która odbędzie się 23 listopada 2017 r. w Warszawie. Szczegóły wydarzenia dostępne będą na STRONIE KOALICJI.

Wróć