RODZIC I PRACODAWCA – WSPÓLNE CELE

Inicjatywa „Rodzic w pracy” skierowana jest do pracodawców, w szczególności średnich i dużych przedsiębiorstw, a jej cele są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności z celem 5 i 8. Udział w inicjatywie będą brały osoby w przedsiębiorstwie odpowiedzialne za politykę HR, działania CSR oraz wybrane osoby z zarządu, a jej beneficjentami pośrednimi będą zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach rodzice.

Cel inicjatywy to wprowadzenie programów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego osób posiadających dzieci, zmniejszenie wykluczenia kobiet na rynku pracy, zwiększenie liczby kobiet wracających do pracy po urlopie związanym z opieką nad dzieckiem, stworzenie godnych warunków pracy dla osób mających dzieci, wprowadzenie innowacyjnych form pracy, w szczególności elastycznego zatrudnienia. Inicjatywa jest ważna do realizacji ze względu na pogłębiające się wykluczenie kobiet z rynku pracy, które nie wracają do stałej pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym.

W samej Warszawie co 8 bezrobotna kobieta (20%) nie wraca do pracy właśnie ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem. Długa przerwa zawodowa często skutkuje wykluczeniem z rynku i w efekcie długotrwałym bezrobociem, które dotyka już obecnie 54% bezrobotnych Warszawianek, a w rezultacie brakiem zabezpieczenia socjalnego, w tym także emerytury. Jednocześnie znikające z rynku pracy kobiety są ogromną stratą dla pracodawców. W Polsce kobiety stanowią 64% osób z wyższym wykształceniem. Taki potencjał zdecydowanie mógłby zostać wykorzystany przez pracodawców (dane pochodzą z Urzędu Pracy Warszawa, 12.2016).

Jednocześnie kobiety zatrudnione i zajmujące się domem skarżą się na zbyt duże obciążenie obowiązkami, przemęczenie, a w efekcie wypalenie zawodowe. Kobiety średnio pracują ponad 30 dni w roku więcej niż mężczyźni (World Economic Forum). Jednak większa ilość pracy nie przekłada się na wyższe wynagrodzenie, wręcz przeciwnie – kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach – ok. 6,3 % (www.3uneco.org). W efekcie, w sytuacji gdy w rodzinie pojawia się dziecko, to kobieta rezygnuje z pracy zawodowej, co jest zwyczajnie lepszym rozwiązaniem ze względu na domowy budżet.

EFEKTY I REZULTATY

Efekty inicjatywy będą mierzone dwojako:

  • ilościowo – liczbą pracowników objętych programem w danym przedsiębiorstwie oraz w okresie długoterminowym liczbą kobiet powracających do pracodawcy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym,
  • jakościowo – mierząc zmianę społeczną związaną z liczbą kobiet powracających do pracodawcy po urlopie macierzyńskim i/lub wychowawczym, rotacją pracowników oraz poziomem satysfakcji z pracy w danym przedsiębiorstwie oraz zaufaniem do pracodawcy, mierzonym anonimową ankietą przed rozpoczęciem inicjatywy i po określonym czasie działania programu.

Inicjatywa bezpośrednio przyczyni się do realizacji 5 i 8 Celu Zrównoważonego Rozwoju poprzez tworzenie godziwych i uczciwych miejsc pracy, wyrównaniem szans kobiet na rynku pracy i zmniejszeniem wykluczenia zawodowego kobiet. Może być ona realizowana w partnerstwie z firmą/organizacją zajmującą się wprowadzaniem standardów CSR lub zrównoważonego rozwoju.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Możliwe zaangażowanie partnera biznesowego:

  • FINANSOWE, pozwalające na przygotowanie i pomoc we wdrożeniu programu dedykowanego danemu przedsiębiorcy, przeprowadzenie niezbędnych szkoleń oraz stworzenie niezbędnych materiałów edukacyjnych,
  • MERYTORYCZNE, związane z dostarczeniem niezbędnych danych i informacji dotyczących działalności firmy
  • OPERACYJNE, związane z wdrożeniem programu.

Zapraszamy do współpracy!

Wróć