Konsultacje eksperckie online

Celem konsultacji online jest ustalenie ostatecznego zestawu kluczowych wskaźników dla wybranych 6 Celów Zrównoważonego Rozwoju wraz z metodą ich obliczania. Chcielibyśmy, aby dla każdego z 6 Celów określonych zostało 4-8 kluczowych wskaźników. Powinny być one możliwie uniwersalne, aby jak najwięcej firm w Polsce mogło je zmierzyć i zaraportować. Metoda wyliczania danego wskaźnika może, ale nie musi być, oparta na istniejących wskaźnikach.

Konsultacje eksperckie online prowadzone są na plikach w wersji online. Uprzejmie prosimy o zapisywanie swoich uwag w plikach w Excelu Online, bez ich pobierania. Szczegółową instrukcję pracy znajdą Państwo w pierwszym arkuszu każdego pliku. Uwagi zgłaszać można do 31 lipca.

Pliki do pracy online:

Idea

W tym roku w ramach Kampanii 17 Celów zachęcającej biznes do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030 chcielibyśmy przygotować narzędzie do mierzenia efektów działań na rzecz realizacji Celów dla biznesu. Tego zadania podjęliśmy się wraz z Głównym Urzędem Statystycznym – Partnerem Merytorycznym Kampanii 17 Celów.

Narzędzie to ma przybrać formę krótkiej, przejrzystej listy kluczowych wskaźników, którą każda firma może umieścić w swoim raporcie pozafinansowym czy na stronie internetowej. Dzięki temu, możliwe będzie porównywanie wyników firm i mierzenie postępów realizacji w najważniejszych obszarach. Narzędzie to przyczyni się też do popularyzacji podejmowania działań na rzecz Agendy i ich mierzenia i raportowania.

Lista wskaźników udostępniona zostanie polskiemu biznesowi bezpłatnie. Będziemy ją popularyzować w ramach Kampanii 17 Celów. Brakuje obecnie na polskim rynku takiego narzędzia.

Proces

Pierwsze pomysły na wskaźniki zostały zebrane podczas spotkania Rady 17 w kwietniu 2019 roku oraz podczas warsztatów dla biznesu, które odbyły się na Forum Inspiracji w maju.

W czerwcu odbył się warsztat ekspercki, w którym udział wzięli eksperci i ekspertki ze świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych, którzy zajmują się tematyką poruszaną w Agendzie. Przygotowali oni zestaw wskaźników, które teraz, w lipcu, poddajemy konsultacjom eksperckim online.

Przygotowane przez ekspertów i ekspertki wskaźniki zostaną przedyskutowane podczas otwartych konsultacji 4 września. Wersję finalną zestawu wskaźników ogłosimy 25 września, w Światowy Dzień Działania na rzecz Celów.

Materiały merytoryczne

Informacje o Agendzie 2030 i oficjalne wskaźniki

Wskaźniki dodatkowe, którymi można mierzyć wpływ biznesu

Działania dla biznesu w obrębie wybranych Celów

Krótko o mierzeniu
postępów realizacji
Agendy 2030

Mierzenie postępów przez kraje
Wszystkie 17 Celów i 169 zadań Agendy 2030 posiada przyporządkowane wskaźniki mierzenia postępów ich realizacji. Są to 232 wskaźniki uchwalone przez ONZ, w oparciu o które rządy raportują  postępy we wdrażaniu Agendy. W Polsce odpowiedzialny jest za to GUS, który przygotował specjalny portal prezentujący wyniki dla Polski.

Mierzenie postępów przez biznes
Wskaźniki krajowe ONZ nie zawsze są adekwatne dla biznesu. Dlatego powstała już analiza UN Global Compact i GRI przyporządkowująca do Celów i zadań  Agendy 2030 najczęściej stosowane przez biznes wskaźniki raportowania pozafinansowego (m.in. GRI). Z uwagi na mnogość zaproponowanych wskaźników, narzędzie to wymaga dokonania analizy istotności przez firmę raportującą. Wskaźniki raportowane przez firmy są w efekcie bardzo różne.

Kampania 17 Celów
Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W roku 2019 prowadzona jest III edycja Kampanii pod hasłem „Wspólne działania”. Do jej celów należy realizacja jak największej liczby inicjatyw biznesowych na rzecz Agendy 2030, a także wypracowanie wskaźników mierzenia ich efektów wraz z Głównym Urzędem Statystycznym.

Kontakt

Aleksandra Kretkowska, tel. 881 090 576, aleksandra.kretkowska@csr-consulting.pl