Idea

Barometr wpływu to narzędzie służące mierzeniu wpływu biznesu na realizację Agendy 2030 w Polsce. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa. To pierwszy polski zestaw wskaźników SDGs dla biznesu.

Jak i po co mierzymy wpływ?

Coraz więcej firm decyduje się dołożyć swoją cegiełkę do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jednocześnie, ma trudności w wyborze priorytetowych obszarów działania. Nie wie, jaki może mieć wpływ na Agendę. Dlatego postawiliśmy sobie za cel wypracowanie prostego i dostępnego dla wszystkich firm narzędzia, które pomoże im ocenić swój wpływ na realizację Celów i wybrać skuteczne działania.
W procesie konsultacji eksperckich wyróżniliśmy 6 priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu. Następnie stworzyliśmy 30 kluczowych wskaźników mierzących najważniejsze obszary wpływu polskich firm.
Barometr Wpływu zachęca największe firmy do raportowania pod kątem Agendy 2030. Dzięki przejrzystej liście wskaźników, firma może zmierzyć swój wpływ, porównać efekty ze średnią rynkową i umieścić wyniki w swoim raporcie pozafinansowym czy na stronie internetowej.
Wynik zbiorczy dla polskiego biznesu pozwoli monitorować realizację Agendy 2030 w Polsce oraz na bieżąco wskazywać kluczowe obszary działania dla osiągnięcia ambitnych Celów na rok 2030. Każda raportująca Barometr firma może za darmo porównać swoje wyniki ze rynkowym benchmarkiem.
Raportuj swój wpływ i bądź częścią światowego ruchu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju!

wskaźników

kluczowych Celów Zrównoważonego Rozwoju

Jak korzystać z narzędzia?

Chcesz policzyć swój wpływ na realizację Agendy? Napisz do nas, aby za darmo otrzymać narzędzie w formie prostych arkuszy do wyliczania wskaźników, wraz z dokumentem o zaufaniu poufności Twoich danych: marta.krawcewicz@csr-consulting.pl.

Jak skorzystać z narzędzia w 6 krokach:

 1. Napisz do nas, aby otrzymać narzędzie w formie prostych arkuszy do wyliczania wskaźników, wraz z dokumentem o zaufaniu poufności Twoich danych: aleksandra.kretkowska@csr-consulting.pl.
 2. Oblicz wyniki swojej firmy i zobacz, jaki ma wkład w realizację Agendy 2030, jakie są jej mocne i słabe strony, nad którymi można pracować.
 3. Prześlij wyniki swojej firmy do nas, abyśmy mogli zagregować je z wynikami innych firm. Będziemy zliczać i prezentować wyniki zbiorcze polskiego biznesu. Wyniki indywidualne firm nie będą przez nas prezentowane – pozostaną poufne.
 4. Jeśli chcesz, opublikuj wyniki swojej firmy w jej raporcie pozafinansowym czy stronie internetowej i pochwal się wkładem w realizację Agendy 2030!  
 5. Po opublikowaniu przez nas wspólnych wyników polskiego biznesu, porównaj wyniki swojej firmy z rynkowym benchmarkiem!  
 6. Zaplanuj działania swojej firmy na rzecz Agendy w kolejnych latach, opierając się na danych uzyskanych dzięki narzędziu.

Dlaczego warto?

 • Sprawdzisz wpływ swojej firmy na realizację Agendy 2030 
 • Poznasz mocne i słabe strony firmy oraz kluczowe obszary do działania 
 • Porównasz wyniki firmy ze średnią rynkową (benchmarkiem)
 • Lepiej zaplanujesz działania swojej firmy i zarządzisz ryzykiem 
 • Podejmiesz działania w kluczowych obszarach SDGs 
 • Zmierzysz efekty podjętych działań i zmianę wyników w czasie 
 • Uzyskasz rzetelne dane do komunikowania interesariuszom 
 • Rozszerzysz swój raport pozafinansowy o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 
 • Zaprezentujesz się jako odpowiedzialna firma, uzyskasz szereg korzyści promocyjnych od Kampanii 17 Celów
 • Przyczynisz się do promocji Agendy 2030 

Obejrzyj 15min nagranie „Jak mierzyć wpływ firmy na Agendę 2030?”, podczas którego pokazujemy czym się od siebie różnią narzędzia dostępne na rynku i które są najlepsze do mierzenia wpływu firmy na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, a także jak wygląda polski Barometr Wpływu i jego arkusze. 

Pierwsze wyniki

Oto firmy, które jako pierwsze zaraportowały Barometr Wpływu. Dołącz do tego grona!

Wskaźniki
Barometru
Wpływu

Barometr wpływu to 30 wskaźników mierzących kluczowe obszary 6 priorytetowych dla polskiego biznesu Celów Zrównoważonego Rozwoju. 
3.1 Średnie wydatki na zdrowie pracownika
4.1 Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika

4.2 Liczba uczniów i studentów objętych wsparciem edukacyjnym w stosunku do liczby pracowników

4.3 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie równoważonego rozwoju

4.4 Odsetek pracowników zaangażowanych w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

4.5 Liczba osób objętych edukacją na temat zrównoważonego rozwoju w stosunku do liczby pracowników

5.1 Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych

5.2 Stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn

5.3 Różnica w przyjęciach aplikujących w rekrutacjach kobiet w stosunku do mężczyzn

5.4 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu, przemocy lub dyskryminacji

5.5 Różnica w korzystaniu z programów wsparcia ułatwiających opiekę nad dziećmi, starszymi rodzicami i innymi osobami zależnymi przez kobiety w stosunku do mężczyzn

5.6 Różnica w korzystaniu z urlopów rodzicielskich przez kobiety w stosunku do mężczyzn

8.1 Wartość dodana firmy w przeliczeniu na pracownika

8.2 Odsetek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

8.3 Stosunek najwyższego do najniższego wynagrodzenia w firmie

8.4 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla do płacy minimalnej

8.5 Fluktuacja pracowników

8.6 Odsetek osób z niepełnosprawnościami wśród pracowników

8.7 Stosunek liczby zgłoszonych naruszeń kodeksu etycznego do liczby pracowników

8.8 Odsetek zakupów, których dostawcy podlegają weryfikacji w zakresie kryteriów CSR

9.1 Wydatki na działalność innowacyjną w odniesieniu do przychodu

9.2 Odsetek wydatków przeznaczonych na zrównoważone rozwiązania w ramach wydatków działalność innowacyjną

9.3 Liczba projektów badawczych prowadzonych we współpracy z instytucjami naukowymi w ostatnich 3 latach

12.1 Efektywność materiałowa

12.2 Efektywność energetyczna

12.3 Udział wykorzystywanej energii ze źródeł odnawialnych

12.4 Emisja gazów cieplarnianych

12.5 Efektywność wodna

12.6 Odsetek odpadów poddanych recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu

12.7 Odsetek surowców i materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł

Powstanie narzędzia

Barometr wpływu powstał w ramach Kampanii 17 Celów 2019: Wspólne Działania we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym – Partnerem Merytorycznym Kampanii. Narzędzie powstało jako efekt szerokich konsultacji eksperckich prowadzonych od kwietnia do września 2019 roku. Zaangażowaliśmy ponad 50 ekspertek i ekspertów reprezentujących ponad 30 instytucji świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych. Finalna wersja narzędzia została opublikowana 25 września 2019 roku – w Światowy Dzień Działania na rzecz Agendy. W planach pozostaje rozwinięcie opracowanego zestawu wskaźników o dodatkowe zagadnienia, a także o zestawy dla konkretnych branż.   W powstanie narzędzia zaangażowani byli Partnerzy Kampanii 17 Celów, a także następujące instytucje eksperckie:  

Wszystkie 17 Celów i 169 zadań Agendy 2030 posiada przyporządkowane wskaźniki mierzenia postępów ich realizacji. Są to 232 wskaźniki uchwalone przez ONZ, w oparciu o które rządy raportują postępy we wdrażaniu Agendy. Eurostat wyróżnił wskaźniki dla krajów Unii Europejskich. W Polsce odpowiedzialny jest za to GUS, który przygotował specjalny portal prezentujący wyniki dla Polski. Wskaźniki krajowe ONZ nie zawsze są adekwatne dla biznesu. Dlatego powstała już analiza UN Global Compact i GRI przyporządkowująca do Celów i zadań Agendy 2030 najczęściej stosowane przez biznes wskaźniki raportowania pozafinansowego (m.in. GRI). Z uwagi na mnogość zaproponowanych wskaźników, narzędzie to wymaga dokonania analizy istotności przez firmę raportującą. Wskaźniki raportowane przez firmy są w efekcie bardzo różne. Dodatkowo, nie wszystkie zadania Agendy da się zmierzyć obecnie stosowanymi wskaźnikami. Dlatego na całym świecie prowadzone są na różnych poziomach prace nad stworzeniem nowych zestawów wskaźników SDGs. Tego zadania podjęliśmy się również w Polsce i tak powstał Barometr wpływu – nowy, dedykowany dla polskiego biznesu zestaw wskaźników. 

Broszura

Pobierz broszurę z opisem Barometru wpływu.     

Dla mediów

Komunikat prasowy z 25.09.2019 z okazji Światowego Dnia Działania: prezentacja pionierskiego narzędzia Barometr wpływu i inicjatyw na rzecz Agendy 2030

Logo Barometru Wpływu - wersja web i do druku, różne kolory

Kontakt

Marta Krawcewicz, marta.krawcewicz@csr-consulting.pl, tel. 506 646 510

 

Partnerzy

Partnerzy główni