DOBRE PRAKTYKI

Partnerstwo dla Zdrowia

Partnerstwo dla Zdrowia to koalicja zawiązana formalnie w 2006 roku, której celem jest przeciwdziałanie niedożywieniu, jakościowemu i ilościowemu, dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz propagowanie prawidłowej diety.

Opis dobrej praktyki

SIŁA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ZDROWIA

Partnerstwo dla Zdrowia to koalicja zawiązana formalnie w 2006 roku, której celem jest przeciwdziałanie niedożywieniu, jakościowemu i ilościowemu, dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz propagowanie prawidłowej diety. Według danych Eurostatu Polska należy do krajów Unii Europejskiej charakteryzujących się najwyższym stopniem zagrożenia ubóstwem dzieci i młodzieży. Działania Partnerstwa są skierowane do grup społecznych dotkniętych problemem niedożywienia oraz do szerokiej grupy interesariuszy wymagającej edukacji w zakresie prawidłowego żywienia dzieci. Koalicjanci połączyli swoje siły i wspólnie opracowali rozwiązanie – innowacyjny model biznesowy, który umożliwił powstanie produktów z misją społeczną Mleczny Start oraz programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Wyjątkowość koalicji polega na przedefiniowaniu zasad biznesowych tak, aby umożliwiały współpracę i korzystały z wieloletniego know-how firm działających w różnych obszarach. Każdy z partnerów świetnie rozumie, że inwestycja w rozwój społeczeństwa, w którym działa, to jednocześnie sposób na budowanie przewagi rynkowej. Działalność Partnerstwa stara się dowodzić, że firmy mogą angażować się w rozwiązywanie problemu społecznego nie rezygnując z celów biznesowych. Żywność i żywienie to kluczowy obszar działalności wszystkich trzech firm. Z kolei Instytut Matki i Dziecka poprzez działania Partnerstwa realizuje swoją misję poprawy zdrowia w społeczeństwie.

PARTNERSTWO W REALNYM DZIAŁANIU

Koalicję Partnerstwo dla Zdrowia powołali do istnienia prezesi firm Danone, Biedronka i Lubella oraz dyrektor Instytutu Matki i Dziecka przepełnieni wizjonerską ideą działania ponad podziałami oraz głęboko zainspirowani innowacjami społecznymi w biznesie wykorzystywanymi przez Muhammada Yunusa – laureata Pokojowej Nagrody Nobla.

  • Danone opracował koncepcję Mlecznego Startu i model biznesowy współpracy; firma odpowiada też za działania marketingowe, public relations i koordynuje prace Partnerów;
  • Lubella wniosła swoje doświadczenie w produkcji żywności, wypracowała formułę, dostarczyła technologie i surowiec oraz podjęła się produkcji Mlecznego Startu;
  • Biedronka wsparła projekt swoim doświadczeniem w dystrybucji żywności i podjęła się sprzedaży produktu we wszystkich swoich sklepach;
  • Instytut Matki i Dziecka wniósł do projektu swoją wiedzę i doświadczenie ekspertów oraz przygotował zalecenia żywieniowe, które powinien spełniać Mleczny Start.

KLUCZOWE ETAPY DZIAŁAŃ PARTNERSTWA:

2006 r. – zawiązanie Partnerstwa i wprowadzenie na rynek produktu Mleczny Start (kasza manna)

2011 r. – wprowadzenie na rynek produktu Mleczny Start: Zbożowa Kanapka

2011 r. – zainicjowanie akcji edukacyjnej Śniadanie Daje Moc oraz Dnia „Zdrowego Śniadania”

2012 r. – rozwinięcie akcji Śniadanie Daje Moc w ogólnopolski program edukacyjny, który trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego

REZULTATY I EFEKTY

Efektywność współpracy opiera się dodatkowo na innowacyjnym modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Stąd, do partnerstwa w projekcie zaproszono Instytut Matki i Dziecka jako wiarygodną i ekspercką instytucję publiczną. Instytut wniósł do projektu wiedzę i doświadczenie ekspertów oraz przygotował zalecenia żywieniowe, które powinien spełniać Mleczny Start. Przygotował również 12 zasad zdrowego odżywiania, które są podwaliną programu Śniadanie Daje Moc.

W roku szkolnym 2011/12 akcja edukacyjna objęła swoim zasięgiem ok. 60 000 uczniów, natomiast w 2016/17 już ok. 195 650 uczniów z całej Polski. Efektem działań edukacyjnym jest nie tylko duża liczba uczniów biorąca udział w programie, ale także realna zmiana nawyków żywieniowych u najmłodszych, którą bada coroczna ankieta ewaluacyjna wśród nauczycieli.

WYZWANIA

Największym wyzwaniem działalności Partnerstwa było wypracowanie skutecznej odpowiedzi na problem niedożywienia dzieci w Polsce. Użyte narzędzia:

  • stworzenie i wprowadzenie na rynek produktów z misją społeczną,
  • wypracowanie innowacyjnego modelu współpracy partnerów,
  • re-inwestycja środków ze sprzedaży produktów Mleczny Start w uruchomienie i rozwój programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc.

Cele biznesowe wszystkich partnerów zostały uzgodnione z nadrzędnym celem stworzenia wartości społecznej produktu. Jako jeden z punktów wyjścia założono, że cena jednej porcji produktu Mleczny Start nie powinna przekraczać 6% dziennych wydatków na osobę w rodzinie w najniższej grupie dochodowej. W ten sposób powstał Mleczny Start (0,69 zł za 1 szt.) w formie kaszy manny oraz Zbożowej Kanapki dostarczający do 25% dziennego zapotrzebowania dziecka na określone składniki odżywcze.

Całkowity dochód ze sprzedaży produktów jest przeznaczony na rozwój koalicji Partnerstwa, które chcąc działać komplementarnie w 2011 roku ruszyło także z programem edukacyjnym „Śniadanie Daje Moc” realizowanym do tej pory. Było to drugie wielkie wyzwanie dla Partnerstwa – jak wywołać entuzjazm i zaangażować uczniów w edukację żywieniową, a jednocześnie wpłynąć na realne zmiany ich nawyków. Dzięki atrakcyjnemu programowi edukacyjnemu z roku na rok wzrasta liczba szkół biorących udział w programie, a także postępuje realna zmiana wiedzy oraz nawyków żywieniowych uczniów.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Program Śniadanie Daje Moc jest jednym z najbardziej wiarygodnych i zaufanych wśród nauczycieli w Polsce. Koalicja co roku przeprowadza ankietę wśród nauczycieli dotyczącą metodologii nauczania, a także prowadzi badania sprawdzające zmianę nawyków i świadomości dzieci w zakresie zdrowego odżywiania.

Wśród korzyści dla interesariuszy programu wymienić można m.in.: realną zmianę nawyków żywieniowych dzieci, rosnące zaangażowanie rodziców i nauczycieli czy wpływ na dostosowanie i zmianę metod nauczania w szkołach w Polsce.

Wypracowanie unikatowego modelu współpracy komercyjnych firm, w którym następuje reinwestycja zysków na cele dalszego rozwoju programu, podniosła świadomości pracowników w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaangażowanie firm w rozwiązywanie jednego z najważniejszych problemów społecznych w Polsce wzmacnia ich wizerunek na rynku pracy. Zapoczątkowana przez Partnerstwo komunikacja z uczelanimi wyższymi i edukacja o ekonomii społecznej i innowacyjnych modelach partnerstwa publiczno-prywatnego sprawiły, że staliśmy się zauważalni i cytowani przez wielu specjalistów na uczelniach wyższych (m.in. wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego, Wydziału Zarządzania UW czy Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego).

Program Śniadanie Daje Moc jest chętnie przywoływany przez media (prasa, internet, radio, TV). W roku szkolnym 2016/2017 ukazało się 2 513 publikacji na temat programu.

Na podstawie badania* przeprowadzonego w roku 2016, aż 94% nauczycieli przyznaje, że jego uczniowie widzą związek między jedzeniem śniadania i zdrowym odżywianiem się, a tym, jak się czują. Dzieci zwracają również uwagę na postawy innych świadczące o zdrowym odżywianiu się. Nieznacznie mniej, 92% nauczycieli deklaruje, że wszystkie dzieci w jego klasie jedzą codziennie drugie śniadanie. Z przywołanego badania wynika też, że 52% nauczycieli twierdzi, iż poprawiło się zaangażowanie rodziców w zdrowe odżywianie dzieci.

* Badanie oceny programu „Śniadanie Daje Moc” przeprowadzone w lipcu 2016 r. na grupie 400 nauczycieli przez Millward Brown na zlecenie Partnerstwa dla Zdrowia. Grupa składała się z 200 nauczycieli, którzy brali udział i 200, którzy nie brali udziału w programie Śniadanie Daje Moc.

2. Zero głodu
3. Dobre zdrowie i jakość życia
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: Danone Instytut Matki i Dziecka Jeronimo Martins MGD GMW
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY