The 17 Goals
Campaign

The 17 Goals Campaign is the first and the biggest national cross-sectoral initiative for the Sustainable Development Goals in Poland. It encourages business to contribute to the realization of the 2030 Agenda.

The Campaign brought together a wide range of actors: companies, governmental institutions and NGO’s under the honorary patronage of the Polish Ministry of Development. It is an example how the national, cross-sectoral cooperation towards the 2030 Agenda can work.

The 17 Goals Campaign mobilizes business community and other stakeholders to take action and create cross-sectoral partnerships for chosen Goals or include certain issues in business models and CSR practices. Its main goal is to encourage 500 companies to act for SDGs till 2030.

The Campaign was launched in 2017. It was raising awareness about the 2030 Agenda in business sector for the first time in Poland. Its second edition in 2018 was dedicated to creating concrete ideas of actions that business can take. During its third edition in 2019, these ideas were being implemented. A number of cross-sectoral initiatives are already being executed. The first set of SDGs indicators for business in Poland was created as well, together with Statistics Poland. It is named Impact Barometer.

Now, in 2020, the fourth edition of the campaign is being conducted. Its goal is to mobilize people, technology and partnerships for the 2030 Agenda. As part of the Campaign, a guide for building partnerships with examples of best practice will be published. The first results of the Impact Barometer will be presented as well. The analysis of joint results of Polish business will allow to examine the progress in implementing the priority Sustainable Development Goals in Poland and to identify areas requiring taking action by enterprises.

Extensive knowledge and know-how has been collected during the campaign as well. This website – the online knowledge hub on SDGs for Polish business has been created, 9 publications have been published, and 23 workshops and conferences have been organized.

The 17 Goals Campaign has become a starting point for many companies to begin work on including SDGs into their strategies and practices. It also helped create a number of projects for SDGs that are already executed. Additionally, the campaign has started the nationwide discussion on the role the Polish business could play in the implementation of the 2030 Agenda. It could serve as an example on how the national B2B campaign for SDGs, involving a wide range of actors, could be conducted.

Guiding
ideas

JOINT ACTION

Mobilizing to take action and providing practical tools

NEW IDEAS

Creating innovative ideas on how to implement the 2030 Agenda

PARTNERSHIP

Broad partnership of companies and institutions

Council of 17

The Council of 17 is a group of 17 experts from various sectors: science, non-governmental organizations, public institutions and business. They have competences in various areas, thanks to which they can comprehensive approach the 2030 Agenda. Each year, they set out priorities for business in Poland in implementing the SDGs.

SDGs indicators

The first set of SDGs indicators for business in Poland was being created within the 17 Goals Campaign. It is called Impact Barometer. The tool’s aim is to measure the impact of business on the implementation of the 2030 Agenda in Poland. It consist of 30 indicators for 6 selected, priority Sustainable Development Goals. It is free to use by any company.

Analysis of joint results of Polish business will be made as well every year within the Campaign. They will allow to examine the progress in implementing the priority SDGs in Poland and to identify areas requiring taking action by enterprises.

Impact Barometer was created with Statistics Poland and 59 experts from 31 institutions. It was published on the Global Day of Action for SDGs on September 25th, 2019.

3.1 Średnie wydatki na zdrowie pracownika
4.1 Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika

4.2 Liczba uczniów i studentów objętych wsparciem edukacyjnym w stosunku do liczby pracowników

4.3 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie równoważonego rozwoju

4.4 Odsetek pracowników zaangażowanych w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

4.5 Liczba osób objętych edukacją na temat zrównoważonego rozwoju w stosunku do liczby pracowników

5.1 Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych

5.2 Stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn

5.3 Różnica w przyjęciach aplikujących w rekrutacjach kobiet w stosunku do mężczyzn

5.4 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu, przemocy lub dyskryminacji

5.5 Różnica w korzystaniu z programów wsparcia ułatwiających opiekę nad dziećmi, starszymi rodzicami i innymi osobami zależnymi przez kobiety w stosunku do mężczyzn

5.6 Różnica w korzystaniu z urlopów rodzicielskich przez kobiety w stosunku do mężczyzn

8.1 Wartość dodana firmy w przeliczeniu na pracownika

8.2 Odsetek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

8.3 Stosunek najwyższego do najniższego wynagrodzenia w firmie

8.4 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla do płacy minimalnej

8.5 Fluktuacja pracowników

8.6 Odsetek osób z niepełnosprawnościami wśród pracowników

8.7 Stosunek liczby zgłoszonych naruszeń kodeksu etycznego do liczby pracowników

8.8 Odsetek zakupów, których dostawcy podlegają weryfikacji w zakresie kryteriów CSR

9.1 Wydatki na działalność innowacyjną w odniesieniu do przychodu

9.2 Odsetek wydatków przeznaczonych na zrównoważone rozwiązania w ramach wydatków działalność innowacyjną

9.3 Liczba projektów badawczych prowadzonych we współpracy z instytucjami naukowymi w ostatnich 3 latach

12.1 Efektywność materiałowa

12.2 Efektywność energetyczna

12.3 Udział wykorzystywanej energii ze źródeł odnawialnych

12.4 Emisja gazów cieplarnianych

12.5 Efektywność wodna

12.6 Odsetek odpadów poddanych recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu

12.7 Odsetek surowców i materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł

Joint
actions

    1
    2

Campaign
events

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

dodaj do kalendarza
    1

Campaign materials

RekopolDanoneCSR ConsultingSantander Bank Polska
raporty

Przewodnik Inspiracji zawiera pomysły na działania firm na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stanowi podsumowanie Kampanii 17 Celów 2018: Nowe Idee.

CSR Consulting
raporty

Pierwsza edycja diagnozy Rady 17: „Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju i kierunki działań dla polskiego biznesu”

CSR Consulting
raporty

Opublikowany w ramach Kampanii 17/17 przegląd działań w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

For media

Partners

Partnerzy główni