Agenda 2030

 

Agenda 2030 to strategia rozwoju świata do 2030 roku. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Została przyjęta w 2015 roku, gdy wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.

Zawarte w Agendzie 2030 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju podzielić można na 5 obszarów. To tzw. 5xP:  ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership). Dla każdego Celu rozpisano konkretne zadania do osiągnięcia do 2030 roku – łącznie to 169 zadań.

Do każdego z zadań Agendy przyporządkowano wskaźniki mierzące postępy ich realizacji – razem 231 wskaźników. Za ich raportowanie odpowiadają rządy. Dzięki temu na całym świecie stale monitorowane są postępy w osiąganiu Celów. Unia Europejska również przygotowała własny unijny zestaw wskaźników Agendy 2030 dla krajów UE, które raportuje Eurostat. Niestety, mamy jeszcze długą drogę do pokonania do osiągnięcia Celów, jak wskazują raporty.

Agenda to swoiste współczesne esperanto, integrujące pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych działania rządów, biznesu i organizacji pozarządowych. Globalne wyzwania bowiem, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji i pojedynczego państwa. Aby Cele mogły zostać osiągnięte, potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie. Biznes też musi aktywnie włączyć się w realizację Agendy.

Poznaj Cele

 

Kliknij na dowolny Cel i dowiedz się o nim więcej!

W Polsce

Polska w tej chwili zajmuje 12 miejsce na świecie pod względem realizacji Agendy 2030, na 195 krajów ONZ. Za mierzenie postępów w realizacji Agendy 2030 w Polsce odpowiedzialny jest GUS.

GUS przygotował specjalny portal prezentujący wyniki dla Polski. Znaleźć można tam uchwalone przez ONZ wskaźniki globalne, ale też dodatkowe wskaźniki krajowe, które Polska sama stworzyła, aby bliżej obserwować istotne z punktu widzenia krajowej specyfiki zagadnienia.
GUS wydaje cyklicznie cyfrową publikację „Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2022”. W raporcie proces przemian społecznych i gospodarczych został przedstawiony na tle świata oraz Unii Europejskiej, umożliwiając porównanie osiągnięć Polski.

Na stronie każdego z 17 Celów na tym portalu również znajdują się informacje o statusie jego realizacji w Polsce.

Wpływ biznesu

Biznes ma ogromy wpływ na realizację wszystkich 17 Celów Agendy 2030. Powinien go mierzyć i raportować, aby móc skutecznie i transparentnie działać na rzecz wdrożenia Agendy.
Jednak oficjalne wskaźniki Agendy 2030, przygotowane z myślą o rządach, nie są adekwatne dla biznesu. Dlatego powstała już analiza UN Global Compact i GRI przyporządkowująca do wszystkich 17 Celów i zadań Agendy 2030 najczęściej stosowane przez firmy wskaźniki raportowania pozafinansowego (m.in. GRI, Global Compact, CDP, UNCTAD). Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą mierzyć swój wpływ na realizację Celów przy pomocy znanych sobie wskaźników raportowania pozafinansowego. Z powodu ogromu wskaźników, rekomendowane jest stosowanie analizy istotności.
Nie wszystkie zadania Agendy da się zmierzyć w firmie obecnie stosowanymi wskaźnikami. Z tego powodu na całym świecie prowadzone są na różnych poziomach prace nad stworzeniem nowych zestawów wskaźników SDGs dla biznesu. Interesującym przykładem jest zestaw UNCTAD – Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju. Podobnego zadania podjęliśmy się w ramach Kampanii 17 Celów wraz z GUS w Polsce i tak powstał Barometr Wpływu – pierwszy zestaw wskaźników SDGs dla biznesu w Polsce.

Barometr Wpływu to pierwszy polski zestaw wskaźników Agendy 2030 dla biznesu. Służy mierzeniu wpływu przedsiębiorstw na realizację Celów. Powstał w ramach Kampanii 17 Celów, we współpracy z GUS i szeregiem instytucji eksperckich. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa. Zachęcamy do zmierzenia wpływu swojej firmy!

Więcej
informacji

Loading...

  Partnerzy

  Patron honorowy

  Patron honorowy

  Inicjator

  Inicjator

  Partnerzy główni

  Partnerzy główni

  Partnerzy merytoryczni

  Partnerzy merytoryczni

  Patroni

  Partnerzy Samorządowi