Kampania
17 Celów

Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem jak praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.

firm zaangażowanych w realizację Agendy 2030 w Polsce - to misja Kampanii 17 Celów

W 2020 roku odbędzie się już IV edycja Kampanii, pod hasłem 2020: Mobilizacja. Jej celem jest mobilizacja: ludzi, technologii i partnerstw na rzecz Agendy 2030. W ramach Kampanii zostanie wydany przewodnik budowania partnerstw z przykładami najlepszych praktyk. Opublikowane będą też pierwsze wyniki Barometru Wpływu mierzącego wpływu firm na realizację Agendy 2030 w Polsce. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa.

Barometr Wpływu został stworzony podczas III edycji Kampanii prowadzonej w 2019 roku pod hasłem 2019: Wspólne Działania. To pionierskie polskim rynku narzędzie do mierzenia wkładu biznesu na realizację Agendy 2030, stworzone we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Składa się z 30 wskaźników dla 6 kluczowych dla polskiego biznesu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. W ramach Kampanii w 2019 roku zawiązały się też nowe partnerstwa na rzecz Agendy, takie jak Polski Pakt na rzecz zrównoważonego korzystania z tworzyw sztucznych czy Koalicja na rzecz zrównoważonego oleju palmowego, a firmy były zachęcane do realizacji jak największej liczby pomysłów i inicjatyw na rzecz Agendy 2030.

Pomysły na działania firm zostały wypracowane w poprzedniej edycji Kampanii 2018: Nowe Idee w 2018 roku. Powstały podczas konferencji Forum Inspiracji w Warszawie oraz cyklu warsztatów tematycznych Laboratorium 17 Celów. Kluczowe dla polskiego biznesu Cele Zrównoważonego Rozwoju, do których realizacji przyczyniają się pomysły, wyznaczyła Rada 17 – grono ekspertek i ekspertek różnych środowisk. Wszystkie pomysły zostały zebrane w publikacji Przewodnik Inspiracji. Niektóre z nich są już realizowane, a niektóre wciąż czekają na swojego lidera. Włącz się!

Pierwsza edycja Kampanii w 2017 roku nosiła nazwę Kampania 17/17: SDGs w Praktyce. Była ona pierwszą kampanią B2B dotyczącą Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i wprowadzała ten temat do świadomości polskiego biznesu.

Myśli przewodnie
kampanii

WSPÓLNE DZIAŁANIA

Inicjujemy wspólne działania i dajemy praktyczne narzędzia

NOWE IDEE

Tworzymy pomysły na innowacyjne działania biznesu na rzecz Agendy 2030

PARTNERSTWO

Działamy w szerokiej koalicji parterów biznesowych i instytucjonalnych

Wideo

Rada 17

Przy Kampanii 17 Celów została powołana Rada 17. To grupa 17 ekspertów i ekspertek oraz kluczowych liderów opinii z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Posiadają kompetencje w różnorodnych obszarach, dzięki czemu mają możliwość kompleksowej analizy Agendy 2030.

Rada 17 wypracowała w 2018 roku diagnozę, która określa 6 kluczowych dla przedsiębiorstw w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wyznacza priorytetowe kierunki biznesowe w ramach wybranych Celów. W roku 2019 określiła gorące, aktualne tematy w ich ramach oraz wsparła wypracowanie pierwszego zestawu wskaźników SDGs dla polskiego biznesu pt. Barometr Wpływu.

Pierwsza edycja diagnozy Rady 17: „Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju i kierunki działań dla polskiego biznesu”

Gorące tematy w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biznes w Polsce

Inicjatywy

    1
    2

Wydarzenia kampanii

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

dodaj do kalendarza
    1

Materiały kampanii

Gorące tematy w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biznes w Polsce

Przewodnik Inspiracji zawiera pomysły na działania firm na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stanowi podsumowanie Kampanii 17 Celów 2018: Nowe Idee.

Opublikowany w ramach Kampanii 17/17 przegląd działań w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dla mediów

Partnerzy
i patroni

Partnerzy główni