Idea

Barometr Wpływu to narzędzie służące mierzeniu wpływu biznesu na realizację Agendy 2030 w Polsce. Powstało w ramach Kampanii 17 Celów. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa. To pierwszy polski zestaw wskaźników SDGs dla biznesu.

Jak i po co mierzymy wpływ?

Coraz więcej firm decyduje się dołożyć swoją cegiełkę do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jednocześnie, ma trudności w wyborze priorytetowych obszarów działania. Nie wie, jaki może mieć wpływ na Agendę. Dlatego postawiliśmy sobie za cel wypracowanie prostego i dostępnego dla wszystkich firm narzędzia, które pomoże im ocenić swój wpływ na realizację Celów i wybrać skuteczne działania.
W procesie konsultacji eksperckich wyróżniliśmy 6 priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu. Braliśmy pod uwagę wpływ, jaki ma na ich realizację biznes w Polsce. Następnie stworzyliśmy 30 kluczowych wskaźników mierzących najważniejsze obszary wpływu firm. Wybieraliśmy wskaźniki, które z jednej strony przekazują najistotniejsze informacje, a z drugiej są łatwe i możliwe do policzenia przez jak największą liczbę przedsiębiorstw z różnych branż.
Barometr Wpływu zachęca największe firmy do raportowania pod kątem Agendy 2030. Dzięki przejrzystej i krótkiej liście wskaźników, firma może zmierzyć swój wpływ, porównać efekty ze średnią rynkową i umieścić wyniki w swoim raporcie pozafinansowym czy na stronie internetowej.
Wynik zbiorczy dla polskiego biznesu pozwoli monitorować realizację Agendy 2030 w Polsce oraz na bieżąco wskazywać kluczowe obszary działania dla osiągnięcia ambitnych Celów na rok 2030. Każda raportująca Barometr firma może za darmo porównać swoje wyniki ze rynkowym benchmarkiem.
Raportuj swój wpływ i bądź częścią światowego ruchu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju!

wskaźników

kluczowych Celów Zrównoważonego Rozwoju

Jak korzystać z narzędzia?

Jak skorzystać z narzędzia w 6 krokach:

 1. Pobierz narzędzie w formie prostych arkuszy do wyliczania wskaźników, wraz z dokumentem o zaufaniu poufności Twoich danych, albo napisz do nas, aby otrzymać pliki: malgorzata.greszta@csr-consulting.pl.
 2. Oblicz wyniki swojej firmy i zobacz, jaki ma wkład w realizację Agendy 2030, jakie są jej mocne i słabe strony, nad którymi można pracować.
 3. Prześlij wyniki swojej firmy do nas, abyśmy mogli zagregować je z wynikami innych firm. Będziemy zliczać i prezentować wyniki zbiorcze polskiego biznesu. Wyniki indywidualne firm nie będą przez nas prezentowane – pozostaną poufne.
 4. Jeśli chcesz, opublikuj wyniki swojej firmy w jej raporcie pozafinansowym czy stronie internetowej i pochwal się wkładem w realizację Agendy 2030!  
 5. Po opublikowaniu przez nas wspólnych wyników polskiego biznesu, porównaj wyniki swojej firmy z rynkowym benchmarkiem!  
 6. Zaplanuj działania swojej firmy na rzecz Agendy w kolejnych latach, opierając się na danych uzyskanych dzięki narzędziu.

Dlaczego warto?

 • Sprawdzisz wpływ swojej firmy na realizację Agendy 2030 
 • Poznasz mocne i słabe strony firmy oraz kluczowe obszary do działania 
 • Porównasz wyniki firmy ze średnią rynkową (benchmarkiem)
 • Lepiej zaplanujesz działania swojej firmy i zarządzisz ryzykiem 
 • Podejmiesz działania w kluczowych obszarach SDGs 
 • Zmierzysz efekty podjętych działań i zmianę wyników w czasie 
 • Uzyskasz rzetelne dane do komunikowania interesariuszom 
 • Rozszerzysz swój raport pozafinansowy o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 
 • Zaprezentujesz się jako odpowiedzialna firma, uzyskasz szereg korzyści promocyjnych od Kampanii 17 Celów
 • Przyczynisz się do promocji Agendy 2030 

Przy kawie o wskaźnikach

Obejrzyj cykl miniwebinarów „Przy kawie o wskaźnikach” na temat raportowania niefinansowego.

Barometr a inne narzędzia

Na rynku znajduje się wiele narzędzi do mierzenia wpływu firm na obszary opisywane w Agendzie 2030. Obejrzyj 15min webinar, podczas którego pokazujemy czym się od siebie różnią narzędzia do analizy firm dostępne na rynku i które są najlepsze do mierzenia wpływu firmy na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Pokazujemy też jak wygląda polski Barometr Wpływu i jego arkusze.

Liczymy, że firmy, które dotychczas nie mierzyły swojego wpływu, dzięki prostocie Barometru  rozpoczną swoją przygodę z raportowaniem ESG. Dla firm, które już raportują swój wpływ, Barometr może być natomiast świetnym uzupełnieniem dotychczasowej sprawozdawczości, np. tej opartej na GRI. Pozwala on w zwięzły i klarowny sposób podsumować efekt swoich działań na rzecz Agendy 2030, pochwalić się  nimi i porównać je z rynkowym benchmarkiem. Więcej o różnych wskaźnikach SDGs tutaj.

Mierzenie wpływu
a strategia biznesowa

Jednymi z najważniejszych zadań Barometru Wpływu jest zachęcenie firm do umieszczenia Celów Zrównoważonego Rozwoju w swoich strategiach biznesowych i podjęcia ambitnych, efektywnych działań przyczyniających się do ich realizacji.
Mierzenie wpływu firmy na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju jest pierwszym krokiem do planowania strategii firmy w ich zakresie. Pozwala sprawdzić z jakiego poziomu zaczynamy, które obszary są zagospodarowane, a które wymagają poprawy. Jest też krokiem ostatnim, pozwalając nam sprawdzić jaki efekt przyniosły nasze dotychczasowe działania i czy nasze plany nie wymagają korekty.

Mamy nadzieję, że dla firm, które dotychczas nie zajmowały się Agendą 2030, Barometr Wpływu jako proste, przystępne narzędzie pierwszym krokiem do podjęcia tego tematu.
Firmy, które już uwzględniają realizację Agendę 2030 w swojej strategii (być może w szerszym zakresie niż 6 wybranych przez Barometr Celów), mogą natomiast potraktować Barometr jako ciekawe narzędzie uzupełniające, które pozwala w łatwy sposób podsumować efekty działań na rzecz 6 wybranych Celów, pochwalić się nimi i porównać je z rynkowym benchmarkiem.

Unikalną wartością wnoszoną przez Barometr, której nie dają inne dostępne na rynku narzędzia, to tworzenie wyniku zbiorczego polskiego biznesu. Dzięki niemu firmy mogą sprawdzić nie tylko swój indywidualny wynik, ale też wynik wspólny. Dowiedzieć się jakie obszary na polskim rynku wymagają poprawy i podjęcia dodatkowej aktywności. Aktywność tę mogą wtedy podjąć w szerszym partnerstwie, zgodnie z Celem 17. Partnerstwo na rzecz Celów.

Wskaźniki
Barometru
Wpływu

Barometr wpływu to 30 wskaźników mierzących kluczowe obszary 6 priorytetowych dla polskiego biznesu Celów Zrównoważonego Rozwoju. 
3.1 Średnie wydatki na zdrowie pracownika
4.1 Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika

4.2 Liczba uczniów i studentów objętych wsparciem edukacyjnym w stosunku do liczby pracowników

4.3 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie równoważonego rozwoju

4.4 Odsetek pracowników zaangażowanych w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

4.5 Liczba osób objętych edukacją na temat zrównoważonego rozwoju w stosunku do liczby pracowników

5.1 Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych

5.2 Stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn

5.3 Różnica w przyjęciach aplikujących w rekrutacjach kobiet w stosunku do mężczyzn

5.4 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu, przemocy lub dyskryminacji

5.5 Różnica w korzystaniu z programów wsparcia ułatwiających opiekę nad dziećmi, starszymi rodzicami i innymi osobami zależnymi przez kobiety w stosunku do mężczyzn

5.6 Różnica w korzystaniu z urlopów rodzicielskich przez kobiety w stosunku do mężczyzn

8.1 Wartość dodana firmy w przeliczeniu na pracownika

8.2 Odsetek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

8.3 Stosunek najwyższego do najniższego wynagrodzenia w firmie

8.4 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla do płacy minimalnej

8.5 Fluktuacja pracowników

8.6 Odsetek osób z niepełnosprawnościami wśród pracowników

8.7 Stosunek liczby zgłoszonych naruszeń kodeksu etycznego do liczby pracowników

8.8 Odsetek zakupów, których dostawcy podlegają weryfikacji w zakresie kryteriów CSR

9.1 Wydatki na działalność innowacyjną w odniesieniu do przychodu

9.2 Odsetek wydatków przeznaczonych na zrównoważone rozwiązania w ramach wydatków działalność innowacyjną

9.3 Liczba projektów badawczych prowadzonych we współpracy z instytucjami naukowymi w ostatnich 3 latach

12.1 Efektywność materiałowa

12.2 Efektywność energetyczna

12.3 Udział wykorzystywanej energii ze źródeł odnawialnych

12.4 Emisja gazów cieplarnianych

12.5 Efektywność wodna

12.6 Odsetek odpadów poddanych recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu

12.7 Odsetek surowców i materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł

Pierwsze wyniki

Oto firmy, które jako pierwsze zaraportowały Barometr Wpływu. Dołącz do tego grona!

Powstanie narzędzia

Barometr wpływu powstał w ramach Kampanii 17 Celów 2019: Wspólne Działania we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym – Partnerem Merytorycznym Kampanii. Narzędzie powstało jako efekt szerokich konsultacji eksperckich prowadzonych od kwietnia do września 2019 roku. Zaangażowaliśmy ponad 50 ekspertek i ekspertów reprezentujących ponad 30 instytucji świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych. Finalna wersja narzędzia została opublikowana 25 września 2019 roku w  Światowy Dzień Działania na rzecz Agendy. W planach pozostaje rozwinięcie opracowanego zestawu wskaźników o dodatkowe zagadnienia, a także o zestawy dla konkretnych branż.
W powstanie narzędzia zaangażowani byli Partnerzy Kampanii 17 Celów, a także następujące instytucje eksperckie:

Wskaźniki
Agendy 2030

Wszystkie 17 Celów i 169 zadań Agendy 2030 posiada przyporządkowane wskaźniki mierzenia postępów ich realizacji. Oficjalne wskaźniki ONZ, przygotowane z myślą o rządach, nie są jednak adekwatne dla biznesu. Dlatego powstała już analiza UN Global Compact i GRI przyporządkowująca do wszystkich 17 Celów i zadań Agendy 2030 najczęściej stosowane przez biznes wskaźniki raportowania pozafinansowego (m.in. GRI, Global Compact, CDP, UNCTAD). Nie wszystkie zadania Agendy da się zmierzyć w firmie obecnie stosowanymi wskaźnikami. Dlatego na całym świecie prowadzone są na różnych poziomach prace nad stworzeniem nowych zestawów wskaźników SDGs dla biznesu. Interesującym przykładem jest zestaw UNCTAD – Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju.

Tego zadania podjęliśmy się również w Polsce wraz z GUS i szeregiem firm i instytucji. Tak powstał Barometr Wpływu – nowy, dedykowany dla polskiego biznesu zestaw wskaźników. To, co odróżnia Barometr Wpływu od wymienionych wyżej zestawów, to dostosowanie go do realiów polskiego rynku i krótka lista wskaźników. Obszerne zestawy, z uwagi na mnogość zaproponowanych wskaźników, wymagają dokonania analizy istotności przez firmę raportującą. Inaczej mówiąc, firma musi zdecydować które obszary będzie mierzyć, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak skala jej wpływu czy waga tematu. Wskaźniki raportowane przez firmy są w efekcie bardzo różne. Trudno stworzyć rynkowy benchmark, określić mocne i słabe strony rynku. W Barometrze dzięki krótkiej liście wskaźników jest to możliwe. Dzięki temu Barometr może pełnić dwojaką rolę, mierząc wpływ na Agendę danej firmy oraz całego rynku. To wyróżnia go na tle narzędzi do indywidualnego raportowania.

Broszura

Pobierz broszurę z opisem Barometru Wpływu.     

Dla mediów

Komunikat prasowy z 25.09.2019 z okazji Światowego Dnia Działania: prezentacja pionierskiego narzędzia Barometr wpływu i inicjatyw na rzecz Agendy 2030

Logo Barometru Wpływu - wersja web i do druku, różne kolory

Kontakt

Małgorzata Greszta
Inicjatorka Kampanii 17 Celów

  malgorzata.greszta@csr-consulting.pl

  +48 662 347 471

 

Partnerzy

Patron honorowy

Patron honorowy

Inicjator

Inicjator

Partnerzy główni

Partnerzy główni

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy merytoryczni

Patroni

Partnerzy Samorządowi