DOBRE PRAKTYKI

Partnership for sustainable development

Cargill dostrzega złożone kwestie społeczne, gospodarcze i środowiskowe stojące przed współczesnym światem i tworzy partnerstwa z licznymi organizacjami.

Opis dobrej praktyki

PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Cargill dostrzega złożone kwestie społeczne, gospodarcze i środowiskowe stojące przed współczesnym światem. Tworzy partnerstwa z licznymi organizacjami – współpraca umożliwia maksymalizowanie skali działań, m.in. pozwala osiągać większy wpływ na zdrowie społeczności, wspiera zrównoważony rozwój gospodarczy, promuje odpowiedzialne praktyki biznesowe, w tym w łańcuchach dostaw.

W ramach partnerstw firma inwestuje swoją wiedzę, umiejętności, finanse i technologię zakładając, że wkład ten pomoże zapewnić długoterminowe, korzystne rozwiązania dla lokalnych społeczności całego świata. Partnerstwa realizowane przez firmę skupiają się przede wszystkim na trzech obszarach:

  • Bezpieczeństwo żywności i żywienie – wsparcie partnerów działających na rzecz zaspokojenia głodu, poprawy odżywiania i zwiększenia wydajności rolniczej;

Dzięki partnerstwu z organizacją CARE ciągu ostatnich lat podniesiono jakość życia ponad 300 000 osób na całym świecie.  Realizowane w ramach współpracy programy pomocowe angażują społeczności w działania na rzecz równości płci, bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowego odżywiania i odpowiedzialnego, zrównoważonego wykorzystywania zasobów. Chociaż programy różnią się między sobą w zależności od kraju, obecne są w nich szkolenia, wspieranie rozwoju konkretnych umiejętności czy działania zwiększające dostęp do rynku dla drobnych rolników. Efektami działań są m.in.: podniesienie poziomu wykształcenia członków społeczności, dożywianie dzieci, większy dostęp do usług socjalnych, opieki zdrowotnej i bezpiecznej wody pitnej. Partnerstwo ma na celu dotarcie z pomocą do 1 miliona osób do roku 2020 – firma zamierza go zrealizować poprzez współpracę z rządami państw, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i partnerami biznesowymi firmy Cargill.

  • Edukacja – wsparcie programów i projektów poprawiających dostęp do edukacji podstawowej i średniej dla dzieci; budowanie umiejętności w dziedzinie nauki, technologii i inżynierii; partnerstwa z instytucjami szkolnictwa wyższego w dziedzinie rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa żywności;

Cargill od 2000 roku współpracuje z firmą TECHNOSERVE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Celem tej współpracy jest poprawa warunków życia społeczności rolniczych i małych przedsiębiorców na całym świecie. Partnerstwo realizuje swe projekty – o wartości 4,3 mln USD – w Indiach, Nikaragui i Wybrzeżu Kości Słoniowej, koncentrując się na poprawie wydajności rolnictwa, poprzez łączenie drobnych rolników z łańcuchem dostaw Cargill, profesjonalizując działania organizacji rolniczych i inwestując w obszary wiejskie, na terenie których firma działa. Od 2000 r. Cargill zainwestował w to partnerstwo ponad 6,7 mln USD.

  • Zarządzanie środowiskowe – współpraca z organizacjami, które wykazują globalne przywództwo w zakresie ochrony zasobów naturalnych i promocji zrównoważonych praktyk rolniczych w społecznościach i łańcuchach dostaw.

THE NATURE CONSERVANCY (TNC) dąży do osiągnięcia równowagi pomiędzy możliwościami gospodarczymi a ochroną zasobów naturalnych. Firma Cargill podziela tę filozofię – właśnie dlatego doprowadziła do partnerstwa z TNC, by pomóc brazylijskim rolnikom uprawiać soję w sposób bardziej zrównoważony, rolnikom amerykańskim  – wprowadzać w życie praktyki ochrony terenów przyległych do rzek Mississippi i Missouri, rolnikom w Chinach – pomóc chronić środowisko. To długoterminowe partnerstwo z 1983 r. poszerza się o nowe inicjatywy, skupiające się na ochronie różnorodności biologicznej. W sierpniu 2011 r. firma przyznała dotację w wysokości 3 mln USD na rzecz TNC celem ochrony brazylijskiego lasu deszczowego i pomocy lokalnym rolnikom w uprawie soi w sposób bardziej zrównoważony.

Firma starannie selekcjonuje partnerstwa – tworzy je z uznanymi, wiarygodnymi na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym organizacjami, funkcjonującymi w społecznościach, w których Cargill prowadzi swoją działalność. Od swoich partnerów firma wymaga: dostosowania się do swoich celów w zakresie odżywiana ludzi, skupienia się na ważnych dla niej obszarach, faktycznej obecności i oddziaływania na społeczności, w których firma prowadzi swoją działalność biznesową.

Cargill identyfikuje organizacje partnerskie, które są aktywne w tworzeniu ważnych lokalnie rozwiązań, działają w obszarach zbliżonych kompetencyjnie, realnie rozwiązują rzeczywiste, dobrze rozpoznane problemy i ich przyczyny, potrafią zaangażować w działania pracowników firmy i wykorzystać ich wiedzę oraz zapewniają współpracę z innymi interesariuszami, w tym z klientami i organizacjami pozarządowymi.

źródło: HTTPS://WWW.CARGILL.COM/SUSTAINABILITY/PARTNERS

 

2. Zero głodu
4. Dobra jakość edukacji
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Edukacyjna i naukowa Spożywcza
ORGANIZACJA: Cargill
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY