DOBRE PRAKTYKI

Kodeks Postępowania Dostawców – CCC

Kodeks Postępowania dla Dostawców wytycza standardy postępowania dostawców CCC w odniesieniu do kwestii związanych z prawami człowieka, prawami pracowniczymi, zagadnieniami ochrony środowiska i zasadami uczciwości w biznesie.

Wyzwanie

Ambicją CCC jest, by Kodeks stanowił formę drogowskazu, wyznaczającego sposoby postępowania Dostawców zgodne z wartościami firmy i jej Klientów.

Powiązane ze strategią firmy

Zrównoważony rozwój stanowi podstawę praktyki biznesowej CCC oraz jest jednym z filarów Strategii Biznesowej GO.22 na lata 2020–2022. Grupa CCC, lider sektora obuwniczego w Europie Środkowo-Wschodniej, ma świadomość swojego wpływu na środowisko i otoczenie, dlatego chce racjonalnie i odpowiedzialnie korzystać z jego zasobów. W czerwcu 2020 roku CCC opublikowała kompleksową Strategię Zrównoważonego Rozwoju GO.22, w której przyjęte zostały zróżnicowane mierniki zakładające stopniowe podwyższanie celów każdego roku w czterech kluczowych obszarach strategicznych:

FILAR I: Odpowiedzialny produkt
FILAR II: Odpowiedzialność względem środowiska naturalnego
FILAR III: Odpowiedzialność względem pracowników
FILAR IV: Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.

Filar I strategii zrównoważonego rozwoju – Odpowiedzialny produkt – związany jest bezpośrednio ze zrównoważonym łańcuchem dostaw. Niektóre cele Filaru II – Odpowiedzialność względem środowiska – również obejmują dostawców.

Opis dobrej praktyki

Grupa CCC przygotowała Kodeks Postępowania dla Dostawców, który wyznacza standardy postępowania dostawców w odniesieniu do kwestii związanych z prawami człowieka, prawami pracowniczymi, zagadnieniami ochrony środowiska i zasadami uczciwości w biznesie. Głównym celem dokumentu jest ustrukturyzowanie wymagań względem dostawców, firma chce podejmować współprace z podmiotami które przestrzegają praw człowieka i praw pracowniczych, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy, a także prowadzą swoje działania z poszanowaniem środowiska naturalnego i interesów społeczności lokalnej.

Grupa deklaruje, że warunkiem współpracy Dostawcy z CCC jest stosowanie się w swojej działalności do zapisów Kodeksu – zasada ta dotyczy zarówno pracowników Dostawcy, jak i jego wszystkich podwykonawców, czy poddostawców biorących udział w realizacji zamówień na rzecz CCC. Dostawcy chcąc rozpocząć współpracę z CCC zobowiązani są podpisać Deklarację zgodności, w której potwierdzają, że otrzymali, przeczytali i zrozumieli treść Kodeksu Postępowania Dostawców CCC, a tym samym zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad.

Więcej informacji.

Efekty dobrej praktyki

• Zapewnienie odpowiedzialności w łańcuchu dostaw: zwiększenie do 45% odsetka dostawców, którzy podpisali Kodeks Postępowania Dostawców (KPD)

• Zapewnienie odpowiedzialności w łańcuchu dostaw: zwiększenie odsetka dostawców, u których przeprowadzono audyt zgodności KPD; zagospodarowanie używanego obuwia: zebrane obuwia w projekcie pilotażowym zagospodarowanie używanego obuwia: zwiększenie odsetka sklepów biorących udział w zbiórce obuwia (projekt pilotażowy – 21 sklepów)

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: odziezowa Tekstylna
ORGANIZACJA: CCC
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY