DOBRE PRAKTYKI

Paliwa alternatywne

Cemex Polska wykorzystuje w procesie produkcji paliwa alternatywne.

Opis dobrej praktyki

PALIWA ALTERNATYWNE

W TROSCE O ŚRODOWISKO, LOKALNE SPOŁECZNOŚCI I PRZYSZŁE POKOLENIA

CEMEX Polska, jeden z czołowych producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw, nieustannie inwestuje z myślą o zmniejszeniu negatywnego oddziaływania firmy na środowisko naturalne oraz najbliższych sąsiadów – lokalne firmy i społeczności. Jednym z najważniejszych działań, które firma prowadzi już od 2002 roku, jest wykorzystanie w procesie produkcji cementu paliw alternatywnych – jako substytutu węgla kamiennego.

Zagospodarowując lokalne odpady, CEMEX Polska efektywnie odpowiada na współczesne wyzwania: gwałtownie rosnącą ilość odpadów oraz systematycznie zmniejszające się zapasy złóż naturalnych.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Ochrona środowiska jest kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju w CEMEX Polska. Firma dąży do ograniczania oddziaływania na otoczenie poprzez rozwój niskoemisyjnego przemysłu, który odpowiada aktywnie na zmiany klimatyczne. Ograniczając zużycie zasobów naturalnych, CEMEX Polska wpisuje się w nowoczesny model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Firma nieustannie doskonali zarządzanie ochroną środowiska, osiągając dzięki temu coraz lepsze wyniki środowiskowe. Dobra praktyka dotycząca stosowania szeregu rodzaju paliw alternatywnych jest odpowiedzią firmy na współczesne i przyszłe wyzwania z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Z inicjatywą wykorzystania paliw alternatywnych wyszli pracownicy działów operacyjnych CEMEX odpowiedzialni za produkcję.

OPIS PRAKTYKI

Paliwa alternatywne to wysokiej jakości, odpowiednio wysortowane i przygotowane palne odpady, które są źródłem energii cieplnej, koniecznej do wyprodukowania klinkieru cementowego. W ich skład wchodzą: wysegregowane i rozdrobnione frakcje palne z odpadów komunalnych i przemysłowych, które – jak w przypadku paliwa (RDF) – nie nadają się do recyklingu, zużyte opony rozdrobnione, wysuszone komunalne osady ściekowe, mączka mięsno-kostna czy odpady ciekłe.

Ich spalanie w temperaturze gazów dochodzącej do 2000ºC w piecach klinkierowych jest jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej ekologicznych sposobów utylizacji. Proces ten ma charakter bezodpadowy, a powstający z odpadów popiół automatycznie wbudowuje się w strukturę klinkieru.

REZULTATY I EFEKTY

CEMEX Polska prowadzi comiesięczne badania poziomu substytucji paliw alternatywnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym. Wynika z nich, że udział paliw alternatywnych w bilansie cieplnym cementowni CEMEX Polska w ostatnich latach utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W 2016 roku w Cementowni Chełm przekroczył on 85%– to najlepszy wynik w Polsce i najlepszy wynik w grupie CEMEX na świecie. Cementownia Rudniki, z wynikiem 55%, zajęła ósmą pozycję wśród cementowni CEMEX na świecie.

PARTNERSTWO

Zabezpieczenie odpowiedniej ilości jakościowego surowca jest niezbędne dla ciągłej i stabilnej pracy cementowni, dlatego CEMEX zbudował silne lokalne partnerstwa, przede wszystkim z dostawcami oraz samorządami. Współpraca zapewnia przedsiębiorstwu surowiec, gminom – ograniczenie składowania odpadów oraz nowe miejsca pracy, lokalnym firmom specjalizującym się w gospodarce odpadami – stabilny rozwój.

W przypadku cementowni w Chełmie tę gwarancję ciągłości dostaw daje firma „Eko Paliwa” (CEMEX jest jej częściowym udziałowcem). Firma, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie cementowni, produkuje paliwa alternatywne wyłącznie na jej potrzeby.

Cementownia Rudniki ma zapewnioną ciągłość dostaw z lokalnego rynku; nie musi na razie inwestować we własny zakład produkcji paliw.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Wykorzystanie paliw alternatywnych do produkcji klinkieru oznacza mniejsze oddziaływanie cementowni na środowisko i lokalną społeczność. Ograniczając zużycie zasobów naturalnych w postaci węgla kamiennego, CEMEX redukuje emisję CO2, która odpowiada za ocieplenie klimatu.

Cementownie spełniają również bardziej restrykcyjne – niż obowiązujące przepisy –wymagania w zakresie emisji innych gazów procesowych, takich jak np. NOx. W przypadku Cementowni Chełm, dzięki stosowaniu szeroko rozumianych paliw alternatywnych, zredukowano jednostkowy wskaźnik emisji CO2 o ponad 160 kg/t klinkieru.

Dzięki zastosowaniu paliw alternatywnych na tak dużą skalę, firma zabezpiecza odbiór paliw z odpadów nie tylko z Chełma i okolic, ale też innych miejscowości w woj. lubelskim (w tym – na mocy umowy – z miasta Lublin).

CEMEX Polska promuje wysokie standardy raportowania społecznego, nie tylko przez publikację „Raportu zrównoważonego rozwoju”, ale także certyfikację europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS. CEMEX znajduje się w gronie 82 organizacji, które przystąpiły do systemu EMAS w Polsce.

Rejestracja CEMEX w systemie EMAS świadczy o przemyślanym podejściu firmy do zagadnień ochrony środowiska, gwarantując przy tym, że działalność prowadzona jest w sposób efektywny i przejrzysty.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Energetyczna i paliwowa
ORGANIZACJA: Cemex
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY