DOBRE PRAKTYKI

Program Globe w Polsce

PROGRAM GLOBE to międzynarodowa inicjatywa, której misją jest podnoszenie umiejętności badawczych dzieci i młodzieży, promocja naukowego, interdyscyplinarnego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów i ich zaangażowanie w ochronę środowiska.

Opis dobrej praktyki

GLOBALNE WYZWANIA – LOKALNE ZAANGAŻOWANIE – ZAŁOŻENIA I CELE INICJATYWY

PROGRAM GLOBE (ang. Global Learning and Observations to Benefit the Environment) to międzynarodowa inicjatywa, której misją jest podnoszenie umiejętności badawczych dzieci i młodzieży, promocja naukowego, interdyscyplinarnego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów i ich zaangażowanie w ochronę środowiska.

Decyzję o utworzeniu Programu ogłosił 22 kwietnia 1994 roku wiceprezydent USA Al Gore.  W ramach Programu uczniowie, nauczyciele, naukowcy oraz członkowie lokalnych społeczności z blisko 120 krajów świata współpracują ze sobą, aby lepiej poznać i zrozumieć procesy zachodzące w środowisku.

W ramach Programu GLOBE w Polsce uczniowie pod opieką nauczycieli:

 • Systematycznie, w ciągu całego roku prowadzą badania lokalnego środowiska przyrodniczego, zbierając informacje potrzebne do oceny stanu i zmian środowiska w okolicy szkoły;
 • prowadzą pomiary i obserwacje w terenie oraz w laboratoriach przy użyciu profesjonalnego sprzętu pomiarowego, zgodnie z opracowaną przez naukowców metodyką, w oparciu o jednolite protokoły pomiarowe;
 • raportują wyniki swoich pomiarów do ogólnoświatowej bazy danych o środowisku (utrzymywanej na serwerach NASA) poprzez dedykowany portal internetowy lub aplikację mobilną;
 • przygotowują i realizują własne interdyscyplinarne projekty badawcze, których tematyka stanowi odpowiedź na lokalne wyzwania środowiskowe oraz społeczne;
 • prezentują wyniki prac w ramach wirtualnych sympozjów naukowych, dających możliwość prezentacji własnych osiągnięć naukowych całej społeczności Programu;
 • rozbudowują sieć kontaktów z innymi uczestnikami Programu na całym świecie, m.in. poprzez udział w krajowych i międzynarodowych terenowych seminariach uczniowskich GLOBE Games.

Opiekę merytoryczną nad Programem GLOBE sprawują naukowcy z NASA, NOAA oraz przedstawiciele czołowych uczelni i instytucji badawczych, w tym Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska Akademia Nauk.

REZULTATY I EFEKTY

Chcemy w nasz projekt zaangażować Partnerów, którym zależy na:

 • doskonaleniu umiejętności badawczych i społecznych dzieci i młodzieży w Polsce, rozwijaniu ich wyobraźni i kreatywności, umiejętności pracy zespołowej;
 • kształtowaniu postaw proekologicznych oraz promocji tematyki ochrony przyrody i środowiska wśród uczestników Programu.

Jednocześnie, angażując się w Program GLOBE, firma może wspierać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs):

Cel 4: Program GLOBE wspiera rozwój edukacji naukowej na najwyższym poziomie, m.in. poprzez budowanie sieci współpracy pomiędzy naukowcami, uczniami i nauczycielami; systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz dostęp do innowacyjnych materiałów edukacyjnych.

Cel 6: Program GLOBE wspiera uczniów w pogłębianiu wiedzy na temat krążenia wody w przyrodzie. Dostarcza narzędzi umożliwiających młodzieży wchodzenie w rolę aktywnych badaczy, zbierających i analizujących dane dot. stanu zasobów wodnych w ich okolicy.

Cel 13: Uczniowie Programu GLOBE korzystają z opracowanej przez naukowców metodyki do śledzenia i lepszego zrozumienia zmian zachodzących w ich lokalnym środowisku, przygotowując się  do podjęcia niezbędnych działań adaptacyjnych.

Cel 14: Wybrane protokoły badawcze Programu GLOBE wspierające badanie środowiska morskiego i zbieranie informacji na temat jego stanu.

Cel 15: W Programie GLOBE uczniowie badają zróżnicowane parametry środowiska lądowego, poszukując zależności pomiędzy poszczególnymi jego komponentami oraz analizując relacje pomiędzy nimi.

WYZWANIE DLA BIZNESU – ZAPROSZENIE DO DZIAŁANIA

Chcielibyśmy zaprosić firmy, aby zaangażowały się w Program GLOBE ekspercko, a także finansowo. Dzięki wsparciu, firma przyczynia się do:

 • rozwoju lokalnych zasobów kadry naukowej i odkrywania młodych talentów, m.in. poprzez otwarcie przed uczniami możliwości włączenia w działania międzynarodowe;
 • rozwijania wśród dzieci i młodzieży postawy otwartości na pogłębianie wiedzy (w tym rozwijania umiejętności łączenia wiedzy z różnych przedmiotów oraz praktycznych umiejętności badawczych), a także zainteresowania rozwojem własnym;
 • kształtowania wśród młodych ludzi wrażliwości na problemy środowiskowe i społeczne;
 • propagowania wykorzystania nowych technologii (narzędzi i aplikacji) w edukacji;
 • promocji prośrodowiskowego i prospołecznego wizerunku firmy w gronie klientów i kontrahentów;
 • aktywizacji swoich pracowników (eksperci współpracujący z młodzieżą);
 • uczestnictwa w platformie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wspierających zieloną gospodarkę;
 • wzmocnienia własnej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Więcej informacji o projekcie: PROGRAM GLOBE

4. Dobra jakość edukacji
6. Czysta woda i warunki sanitarne
13. Działania w dziedzinie klimatu
14. Życie pod wodą
15. Życie na lądzie
BRANŻA: Organizacje pozarządowe
ORGANIZACJA: Centrum UNEP/GRID-Warszawa
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY