DOBRE PRAKTYKI

Fundacja BNP Paribas

Działania Fundacji BNP Paribas

Powiązane ze strategią firmy

Integralną częścią Strategii biznesowej Banku BNP Paribas jest Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju, która składa się z 12 zobowiązań w ramach czterech filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiskowa naturalnego. Działania na rzecz realizacji zobowiązań w ramach odpowiedzialności społecznej koordynowane są przez dwie kluczowe jednostki: Biuro CSR i Zrównoważonego Rozwoju oraz powołaną przez Bank w 2006 r. Fundację BNP Paribas.

Opis dobrej praktyki

Fundacja BNP Paribas została powołana do życia w 2006 r. w celu realizacji zadań związanych z odpowiedzialnością społeczną banku. Poprzez programy autorskie i współpracę z organizacjami eksperckimi Fundacja BNP Paribas wyrównuje szanse edukacyjne, zapobiega wykluczeniu grup wrażliwych i znajdujących się trudnej sytuacji, a także wspiera budowę kapitału społecznego i rozwój organizacji obywatelskich w lokalnych środowiskach.
Wybrane inicjatywy Fundacji BNP Paribas:
– Programy stypendialne „Klasa”, „Agrotalenty”, „Wiedza do Potęgi” w partnerstwie z Fundacją Ocalenie;
– Program „Dream Up” w partnerstwie z Centrum Promocji Kultury Praga Południe;
– Program wolontariatu pracowniczego „Możesz na mnie polegać”: BAKCYL, Konkurs na projekty wolontariackie, Szlachetna Paczka;
– Program filantropii indywidualnej oparty na mechanizmie payroll – „Wspieram Cały Rok”;
– Akcje społeczne: „Krwinka” i „Dobre Kilometry”;
Więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/fundacja

Efekty dobrej praktyki

W 2020 roku:
– 22 507 godzin przepracowanych przez pracowników banku w ramach zaangażowania społecznego
– 3 509 pracowników zaangażowało się społecznie
– 124 liderów Szlachetnej Paczki
– 2 470 pracowników banku i spółek włączyło się w Szlachetną Paczkę
– 36 zrealizowanych przez pracowników projektów w ramach Konkursu na Projekty Wolontariackie”
– 97 wolontariuszy programu BAKCYL
– 800 stypendystów programu stypendialnego Klasa w ciągu 18 lat, 24 mln złotych na realizację programu

1. Koniec z ubóstwem
4. Dobra jakość edukacji
5. Równość płci
10. Mniej nierówności
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: BNP Paribas
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY