DOBRE PRAKTYKI

PoZdro!

Przed podjęciem inicjatywy PoZdro!, jej Fundatorzy czyli Rodzina af Jochnick, od wielu lat wspierali walkę z cukrzycą typ 2, która jako pierwsza choroba niezakaźna przez WHO została określona jako epidemia.

Opis dobrej praktyki

W WALCE Z CUKRZYCĄ TYP 2

Przed podjęciem inicjatywy PoZdro!, jej Fundatorzy czyli Rodzina af Jochnick, od wielu lat wspierali walkę z cukrzycą typ 2, która jako pierwsza choroba niezakaźna przez WHO została określona jako epidemia. Jednocześnie rodzina af Jochnick – będąc głównym inwestorem Grupy Medicover i Synevo, które dostarczają w ramach prywatnej opieki najwyższą jakość usług medycznych – postanowili wykorzystać wypracowane wysokie standardy i wesprzeć lokalną społeczność w Polsce w walce z tą epidemią. Fundacja Medicover zdiagnozowała główną przyczynę zachorowania w stylu życia, złej diecie i braku ruchu. Tych umiejętności najlepiej się uczyć będąc dzieckiem.  Inicjatywa pochodziła z wewnątrz Medicover,  i została poparta przez wszystkie jednostki businessowe grupy. Dzięki wspólnym wysiłkom Program jest jednym z największych w Europie, obejmuje swoim działaniem samorządy, szkoły, rodziny oraz środowisko naukowe i medyczne. Tworzy standard, który od 2017 będzie standardem międzynarodowym poprzez wdrożenie podobnego w Rumunii pod auspicjami Ministerstw zdrowia i edukacji. PoZdro! swoim zasięgiem docelowo obejmie 60 000 dzieci w Polsce wieku 12-13 lat, 30 000 może być objętych badania przesiewowymi na wykrycie czynników ryzyka zachorowania na cukrzycę typ 2, a 3 000 rodzin zostanie objętych indywidualną 2-letnią bezpłatną opieką: lekarza, dietetyka, trenera i psychologa.

Program realizowany jest w czterech miastach Gdyni, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu oraz mniejszych gminach.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Medicover i Synevo dbają o zdrowie swoich pacjentów, natomiast Fundacja Medicover o edukację oraz szerzenie działań profilaktycznych. Program skierowany jest do pokolenia, które poprzez złą dietę i brak ruchu może żyć krócej niż pokolenie swoich rodziców, dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości, zarówno dzieci, jak i rodziców, oraz tych wszystkich jednostek, które mają wpływ na środowisko swojej społeczności.  Jest to także przykład tworzenia dobrych partnerstw na rzecz zdrowego pokolenia.

OD DIAGNOZY PO DZIAŁANIE

Program został przygotowany w oparciu o najlepsze światowe standardy. Po przygotowaniu modelu Programu i przedstawieniu założeń międzynarodowym i polskim specjalistom z zakresu zdrowia publicznego, medycyny oraz programów społecznych i uzyskaniu ich aprobaty, zostały przyjęte założenia finansowe oraz ramy czasowe działań. Program został podzielony na dwie główne fazy: I faza – pilotaż – trwała 1 rok z założeniem, że jeżeli zostaną zrealizowane zakładane wskaźniki, Program otrzyma finansowanie do przeprowadzenia II fazy – na kolejne lata, do 2020 r. Inicjatorem Programu był Fundator. Po przedstawieniu założeń i akceptacji dla nich przez specjalistów, otrzymał on poparcie Medicover i Synevo. Pomysł, realizacja, wdrożenie, ewaluacja należą do zadań Fundacji Medicover. Nad Programem i działaniami czuwa nie tylko zarząd Fundacji, ale także powołany komitet sterujący składającym się z członków zarządu Medicover oraz Rada Naukowa, w której skład wchodzą m.in. Członkowie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

REZULTATY I EFEKTY

Od trzech lat w ramach Programu PoZdro! wyedukowaliśmy ok. 45 000 dzieci, ponad 20 000 zostało przebadanych, co stanowi 65% populacji. Do 2-letniej, bezpłatnej opieki zakwalifikowało się ponad 2 700 gimnazjalistów klas I. Z informacją o zagrożeniu cukrzycą typ 2 dotarliśmy – za pośrednictwem mediów – do ok. 10 mln odbiorców od początku trwania Programu. Dane naukowe przedstawiamy na międzynarodowych konferencjach z zakresu medycyny oraz zdrowia publicznego. Po zakończeniu 2- letniej opieki 56% dzieci redukuje masę ciała, a tym samym obniża zagrożenie zachorowania na cukrzycę typ 2. Miastom oraz szkołom przekazaliśmy raporty statystyczne na temat stanu zdrowia dzieci zamieszkujących na danym terenie, tak by na danym terenie mogły być prowadzone ukierunkowane działania z zakresu zdrowia publicznego.

WYZWANIA I KORZYŚCI

Pomaganie w zmianie nawyków żywieniowych i sportowych jest trudne nawet w przypadku osób, które już na taką zmianę się zdecydowały. Prawdziwym wyzwaniem jest wsparcie osób, które nie są świadome, że taka zmiana jest konieczna. Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia odbywa się często na wszystkich szczeblach: od samorządu, po szkołę, skupiając się na rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem języka komunikacji i korzyści, jakie dana grupa otrzymuje przystępując do Programu Profilaktycznego. Ważna jest diagnoza problemu, ale dużo większym wyzwaniem we współczesnym świecie jest skuteczne zaangażowanie w działanie uczestników, do których dociera tak wiele czynników konkurencyjnych (marketingowych) przeciwnych w swoim przekazie, a silniejszych np. budżetowo.

Dlatego konieczne jest zbudowanie odpowiedniej struktury prowadzenia tego typu działania i doboru narzędzi, jak również kadry, zarówno koordynującej działania, jak i – później – grupy specjalistów. Ważna jest wiedza merytoryczna, ale nieocenione są także umiejętności miękkie, dzięki którym buduje się relacje, tworzy społeczność, inspiruje.

Wiele działań takich, jak zajęcia sportowe, zajęcia kulinarne, podręcznik, lekcje multimedialne i inne podobne rozwiązania, powstało w trakcie Programu, po wysłuchaniu potrzeb uczestników oraz przeprowadzonej ewaluacji.

Ta ostatnia, czyli ewaluacja, dla Fundacji Medicover jest fundamentem. Tymczasem zdarza się, że w organizacjach non profit oraz w administracji publicznej (w zakresie zdrowia) nie zawsze jest stosowana, dlatego też są obszary, które wymagają od naszej organizacji samodzielności i przybierania roli lidera, pioniera.

KORZYŚCI DLA FIRMY

Program PoZdro! przeciwdziała epidemii cukrzycy typ 2 poprzez walkę z nadwagą i otyłością wśród dzieci i młodzieży. 70%-80% dzieci z nadwagą lub otyłością będzie również cierpiała na tę chorobę w wieku dorosłym. Do społeczno-ekonomicznych skutków otyłości zalicza się m.in. o 18% niższe wynagrodzenie za pracę, o 10% krótsze życie, trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, depresję. Swoim działaniem Fundacja Medicover pomaga skutecznie prawie 60% beneficjentów, często oznacza to zupełnie nową jakość życia.

Samorządy otrzymują obraz statystyczny stanu zdrowia dzieci z podziałem na szkoły, dzielnice. Z roku na rok mogą oceniać i ewaluować także inne swoje programy zdrowotne, sprawdzając ich skuteczność. Np. miasto Lublin, które prowadziło program profilaktyki skrzywień kręgosłupa, potwierdziło jego skuteczność dla 20% dzieci; miasto Wrocław dzięki swojej przemyślanej polityce żywieniowej w szkołach ma najmniejszy odsetek nadwagi i otyłości wśród badanych miast i gmin.

Od momentu powstania Programu PoZdro! Fundacja Medicover z inicjatywy własnej oraz inicjatywy pracowników powołała wiele projektów sportowych, edukacyjnych zarówno wewnętrznych, jak i na rzecz innych: Rajd Rowerowy przez Polskę, Medicover Runners, Let’s Medicover.

3. Dobre zdrowie i jakość życia
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Ochrona zdrowia
ORGANIZACJA: Fundacja Medicover
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY