DOBRE PRAKTYKI

Megamisja

Ogólnopolski program MegaMisja włącza szkoły i świetlice w rozwój kompetencji cyfrowych dzieci w wieku 6-10 lat.

Opis dobrej praktyki

MEGAMISJA

ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH DZIECI

MegaMisja Fundacji Orange wystartowała w 2015 roku. Impulsem do działań były wyniki badania poświęconego temu, jak najmłodsi uczniowie korzystają z internetu. Okazało się wówczas, że po internecie surfuje dwa miliony najmłodszych Polaków. Spędzają oni on-line coraz więcej czasu, zazwyczaj bezproduktywnie – głównie grając czy kontaktując się wirtualnie ze znajomymi, zamiast realnych spotkań.

Dzieci potrzebują mądrego wsparcia rozwoju ich kompetencji cyfrowych – a oferta polskich szkół w tym zakresie nie była dostosowana do potrzeb najmłodszych uczniów. Ta diagnoza zainspirowała Fundację Orange do tego, by zbudować program – dostosowany do wieku uczestników i zgodny z założeniami podstawy programowej – który pomoże dzieciom nabyć niezbędne w przyszłości umiejętności.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Wykorzystanie nowych technologii w sposób kreatywny i pożyteczny jest filarem działań społecznych Fundacji Orange. Ważnym aspektem dla Fundacji i jej fundatora są także kwestie cyberbezpieczeństwa, które MegaMisja mocno akcentuje, wpisując się tym samym w strategie CSR Orange Polska.

OPIS PRAKTYKI

Ogólnopolski program MegaMisja włącza szkoły i świetlice w rozwój kompetencji cyfrowych dzieci w wieku 6-10 lat. Dziesięciomiesięczny cykl zajęć to nic innego jak cyfrowe laboratorium, w którym dzieci przez zabawę uczą się kreatywnego, świadomego korzystania z internetu i multimediów.

Wychowawcy realizują zajęcia według scenariuszy zaproponowanych przez Fundację; otrzymują także pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi. Uczniowie zdobywają nagrody dla swojej szkoły: tablety, kreatywne zestawy plastyczne, pakiety książek i gier planszowych oraz zestawy zabawek edukacyjnych i audiobooków.

Fundacja zapewnia także wsparcie merytoryczne oraz szereg narzędzi edukacyjnych, dzięki którym nauczyciele mogą prowadzić ciekawe, inspirujące zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii. Relacje z zajęć trafiają na portal: www.megamisja.pl, który jest też ogólnodostępną bazą wiedzy i scenariuszy zajęć.

Ważnym elementem filozofii działania Fundacji Orange są partnerstwa z innymi organizacjami pozarządowymi. Dlatego do współpracy przy realizacji programu zaproszono Fundację Gerere, Fundację Nowoczesna Polska oraz Centrum Cyfrowe Projekt Polska. Program został objęty patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz kuratoriów oświaty.

Udział partnerów społecznych, mających duże doświadczenie w różnych obszarach wspierania edukacji cyfrowej, ma kluczowe znaczenie dla jakości i powodzenia prowadzonych działań. Bardzo istotnym aspektem jest również bieżąca współpraca z nauczycielami – to oni w dużej mierze kształtują zakres programu.

EFEKTY

Ważnym aspektem prowadzonego przez Fundację programu jest monitoring rezultatów i długoterminowych efektów programu. Danych na ten temat dostarcza kompleksowa ewaluacja.

Wzrost kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli – to naturalny i spodziewany efekt. Swoje umiejętności podniosło 94% uczniów! Ale równie ważne są inne, pośrednie rezultaty społeczne: dzięki programowi dzieci z biedniejszych rodzin mogły skorzystać z dodatkowych zajęć (taką opinię wyraziło 68% wychowawców). Ponad połowa wychowawców uważa, że MegaMisja pozwala dzieciom z trudnościami w nauce skorzystać z dodatkowej pomocy edukacyjnej.

WYZWANIA

Fundacja Orange mierzy się z wyzwaniami, wynikającymi z organizacji pracy szkolnej oraz możliwościami dotarcia z informacją o programie do małych ośrodków szkolnych. Istnieją regiony, w których poziom aktywności jest niższy, niż w pozostałych częściach kraju. Aby zapewnić możliwie pełny udział szkół z całego kraju Fundacja pozyskała patronaty Kuratoriów Oświaty oraz Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Informacje o możliwości udziału w programie kierowane są bezpośrednio do dyrektorów, samorządów i nauczycieli. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie ciągłości programu w poszczególnych szkołach (rotacja nauczycieli, zmiany w organizacji pracy szkoły wynikające z reformy edukacji). Właśnie dlatego stworzono możliwość zaangażowania w program kilku nauczycieli z jednej szkoły. Kolejnym wyzwaniem jest zachęcanie do udziału w programie nauczycieli, którzy wcześniej nie wykorzystywali w swojej pracy narzędzi cyfrowych – otrzymują oni odpowiednie wsparcie merytoryczne w prowadzeniu zajęć, możliwość współpracy i wymiany doświadczeń poprzez platformę programu (doświadczeni nauczyciele wspierają, tych którzy  zaczynają swoją przygodę z MegaMisją).  Na początku każdego cyklu programu organizowane jest wydarzenie (Zjazd Liderów MegaMisji), będące okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy pedagogami biorącymi udział w programie.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Dla nauczycieli udział w MegaMisji jest źródłem wielkiej satysfakcji, a dla dzieci – niezwykłą przygodą, na którą czekają z niecierpliwością. Działania pokazują, że zajęcia mogą być atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak i ich opiekunów. Przez zabawę najmłodsi uczą się, jak korzystać z nowych technologii w sposób bezpieczny, jak weryfikować źródła informacji czy chronić swoją prywatność. Dowiadują się, czym są prawa autorskie, jak tworzyć i prezentować własne dzieła w sieci.

Program zmienił uczniów i nauczycieli nie tylko w zakresie kompetencji cyfrowych. Rozwija on również u dzieci zdolności społeczne, takie jak współpraca w grupie, komunikacja czy też osiąganie wspólnego porozumienia. Dzięki swobodnej atmosferze MegaMisji najbardziej zaangażowanymi uczestnikami zajęć często stają się dzieci, które na tradycyjnych lekcjach nie są prymusami.

Wychowawcy podkreślają, że nowe kompetencje podnoszą ich status w środowisku szkolnym, a sam udział w zajęciach przyczynił się istotnie do ich rozwoju osobistego – udowadniając, że można i warto mierzyć się z różnymi barierami (tu: technologicznymi).

Programowi poświęcono wiele uwagi w mediach ogólnopolskich i regionalnych (papierowych i elektronicznych). Do października 2017 roku ukazało się ponad 2 000 wzmianek o MegaMisji w gazetach, radiach lokalnych, portalach i stronach www (w tym ponad 70 w ramach akcji „Zaproś dziennikarza do swojej świetlicy”).

Poprzez program Fundacja realizuje swoje statutowe zadania dotyczące edukacji dzieci i dorosłych, spójne z celami szczegółowymi zapisanymi w 4. Celu Zrównoważonego Rozwoju.

 

4. Dobra jakość edukacji
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Technologiczna, IT
ORGANIZACJA: Fundacja Orange
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY