DOBRE PRAKTYKI

G4S for Peace

G4S – wiodąca, globalna firma zajmująca się bezpieczeństwem, poparła swoje poparcie dla inicjatywy ONZ w sprawie Global Compact Business for Peace (B4P). B4P to platforma w skład której wchodzi 130 firm z 37 państw – ułatwia ona współpracę międzysektorową oraz międzynarodową na rzecz pokoju na świecie.

Opis dobrej praktyki

G4S – wiodąca, globalna firma zajmująca się bezpieczeństwem, poparła swoje poparcie dla inicjatywy ONZ w sprawie Global Compact Business for Peace (B4P). B4P to platforma w skład której wchodzi 130 firm z 37 państw – ułatwia ona współpracę międzysektorową oraz międzynarodową na rzecz pokoju na świecie.

B4P wspiera firmy we wdrażaniu odpowiedzialnych praktyk biznesowych, zwłaszcza w regionach o wysokim stopniu ryzyka i zagrożonych konfliktem zbrojnym. Inicjatywa ta ma również na celu udzielanie pomocy firmom w zakresie wprowadzenia pozytywnych zmian w regionach, w których one działają poprzez promowanie stabilności, zrównoważonego rozwoju i postępu w osiąganiu pokoju.

Firma G4S podpisała swoje zobowiązanie do wsparcia inicjatywy w dniu 29 września 2014 r. i uczyniła to wspólnie z innymi partnerami z Global Compact. G4S konsekwentnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i rządami działającymi na obszarach wysokiego ryzyka, wspierając działania humanitarne, stabilizacyjne i projekty odbudowy, co wzmacnia zobowiązanie firmy do bycia przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie. Poprzez swe zaangażowanie firma zwraca uwagę na wpływ prowadzonej przez siebie działalności na życie miejscowej ludności i podejmuje współpracę z innymi sygnatariuszami tego typu zobowiązań.

Udział w projekcie B4P jest konsekwencją prowadzonych przez firmę od wielu lat działań na rzecz umacniania globalnego pokoju. Zespoły ds. Zarządzania bronią w G4S wspierają programy humanitarne i procesy odbudowy na całym świecie poprzez kontrolę zapasów broni, usuwanie min przeciwpiechotnych czy niewykorzystanych pozostałości wojennych.

Pracownicy firmy są uznawani za ekspertów w zakresie lokalizacji, identyfikacji i bezpiecznego usuwania min przeciwpiechotnych oraz innych materiałów, a także niszczenia broni konwencjonalnej i jej zapasów. Od 2006 r. G4S wspiera Serwis Działań na rzecz Obrony Narodowej (UNITED NATIONS MINE ACTION SERVICE – UNMAS) w Sudanie Południowym. Główne cele G4S w ramach tego projektu to:

  • zmniejszenie zagrożenia – dla zdrowia i życia ludności – wywołanego obecnością min przeciwpiechotnych oraz pozostałości wojennych powstałych w wyniku trwającego konfliktu w Sudanie Południowym oraz spuścizny wojny domowej na jego terenie,
  • przyczynienie się do ochrony ludności cywilnej poprzez zwiększenie dostępu misji humanitarnych do społeczności dotkniętych konfliktem,
  • wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Sudanu Południowego poprzez oczyszczanie gruntów z militariów i udostępnianie ich lokalnym społecznościom na cele rolnicze lub handlowe.

Szczególnie ważną grupę beneficjentów działań firmy stanowią dzieci wywodzące się ze społeczności lokalnych, których zdrowie i życie jest zagrożone ze względu na miny występujące na terenach wykorzystywanych wcześniej jako grunty rolne. Niebezpieczne elementy mogą być zbierane przez dzieci jako złom lub przedmioty o wartości recyklingowej – właśnie dlatego, prócz usuwania niewybuchów, firma prowadzi też działania edukacyjne na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zagrożeń ze strony tych materiałów.

Od 1997 roku wyspecjalizowane zespoły firmy zlokalizowały i zniszczyły na całym świecie ponad 200 000 min przeciwpiechotnych oraz ponad 20 milionów sztuk niewykorzystanej amunicji. Zespoły te przywróciły też funkcjonalność  gruntów rolno-handlowych dla ponad 1000 km2 ziemi, a także oczyściły z niebezpiecznych materiałów ponad 40 000 domów, pozwalając powrócić do nich mieszkańcom.

źródło: HTTP://WWW.G4S.COM/EN/MEDIA%20CENTRE/NEWS/2014/09/30/G4S%20SUPPORTS%20BUSINESS%20FOR%20PEACE

 

16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Usługowa
ORGANIZACJA: G4S
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY