DOBRE PRAKTYKI

Rule of law

Społeczeństwa z legalnymi, przewidywalnymi i przejrzyście działającymi instytucjami, w tym prawnymi, w których procesy przebiegają w sposób sprawny, zwiększają zaufanie, pobudzają inwestycje i wzrost. Właśnie dlatego GE aktywnie promuje silne rządy prawa na całym świecie. Kluczowymi obszarami dla firmy w tym zakresie są: przeciwdziałanie korupcji, przejrzystość prawna i administracyjna oraz przewidywalność, niezależnych sądów, transparentność i […]

Opis dobrej praktyki

Społeczeństwa z legalnymi, przewidywalnymi i przejrzyście działającymi instytucjami, w tym prawnymi, w których procesy przebiegają w sposób sprawny, zwiększają zaufanie, pobudzają inwestycje i wzrost. Właśnie dlatego GE aktywnie promuje silne rządy prawa na całym świecie.

Kluczowymi obszarami dla firmy w tym zakresie są: przeciwdziałanie korupcji, przejrzystość prawna i administracyjna oraz przewidywalność, niezależnych sądów, transparentność i konkurencyjność w zamówieniach publicznych, sprawiedliwe i skuteczne rozstrzyganie sporów. Firma GE, jej Fundacja (Fundacja GE) oraz pracownicy wspierają liczne programy umożliwiające osiąganie tych celów.

Swe założenia firma realizuje m.in. poprzez Fundację GE, która angażuje się w działania innych organizacji działających na rzecz demokracji. W ramach takiej współpracy z PARTNERSGLOBAL – międzynarodową siecią, której celem jest nawiązywanie współpracy z lokalnymi liderami, by przeciwdziałać konfliktom, wzmacniać instytucje demokratyczne i osiągać zrównoważony rozwój -Fundacja GE wspiera rozwój nowej generacji afrykańskich przedsiębiorców.  Program rozszerzono również na Bliski Wschód. Fundacja GE wspiera też Forum Międzynarodowego Lidera Biznesu (INTERNATIONAL BUSINESS LEADER’S FORUM), w zakresie wspierania przejrzystości i konkurencyjności w zamówieniach publicznych w Rosji.  Fundacja finansuje też działania Międzynarodowego Instytutu Mediacji (INTERNATIONAL MEDIATION INSTITUTE – IMI), aby pomagać w budowaniu zdolności mediacyjnych na dwa sposoby: 1) podnosząc znaczenie międzynarodowej konwencji w sprawie egzekwowania porozumień o regulowaniu transakcji handlowych – proces ten przebiega pod auspicjami Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), oraz 2) ustanawiając kryteria kompetencyjne i system certyfikacji dla mediatorów w sporach inwestycyjnych. Obie ścieżki mają strategiczne znaczenie – dzięki wspieraniu instytucji publicznych w wykorzystywaniu mediacji w sytuacjach spornych, w tym dot. konfliktów rozstrzyganych przez ONZ, oraz publikowaniu artykułów nt. praktyk mediacyjnych, IMI pomaga promować mediacje i zachęcać państwa całego świata do korzystania z nich.

GE odgrywa wiodącą rolę w grupie roboczej B20 działającej na rzecz poprawy przejrzystości i walki z korupcją (Working Group on Improving Transparency and Anticorruption), promując współpracę pomiędzy środowiskiem biznesu i rządami krajów G20 w zakresie walki z korupcją. Oprócz omówionych aktywności GE angażuje się też w działania współpracujących ze sobą podmiotów gospodarczych, np. Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC), zachęcając do przeprowadzania właściwych reform i harmonizacji przepisów, jak również do ustanowienia regionalnych programów promujących przejrzystość przepisów prawa.

źródło: HTTP://CORPORATE.PIRELLI.COM/CORPORATE/EN-WW/GOVERNANCE/PRINCIPLES/GLOBAL-TAX-POLICYHTTP://WWW.GESUSTAINABILITY.COM/ENABLING-PROGRESS/PUBLIC-POLICY/RULE-OF-LAW/

 

16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Transportowa i motoryzacyjna
ORGANIZACJA: GE
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY