DOBRE PRAKTYKI

Standardy IWAY w łańcuchu dostaw

Grupa IKEA opracowała standard IWAY propagujący podstawowe normy dotyczące praw pracowniczych i ochrony środowiska wśród partnerów biznesowych.

Opis dobrej praktyki

Grupa IKEA opracowała standard IWAY propagujący podstawowe normy dotyczące praw pracowniczych i ochrony środowiska wśród partnerów biznesowych.  IWAY pozwala firmie zrozumieć zależności zachodzące w łańcuchu dostaw oraz wyeliminować ryzyko związane z pracą dzieci, łamaniem praw człowieka i pracownika oraz z zanieczyszczeniem środowiska.

Motywacje do podjęcia działań w łańcuchu dostaw wynikały ze sposobu prowadzenia biznesu:

  • tworzenie odpowiedzialnego biznesu poprzez bycie dobrym przykładem dla innych,
  • dzielenie się wartościami i pomysłami na prowadzenie odpowiedzialnego biznesu oraz promowanie ich u dostawców,
  • dostarczenie produktów wytwarzanych w bezpiecznych warunkach z poszanowaniem praw pracowników i środowiska naturalnego.

IWAY to zestaw zasad, których zastosowania w codziennej praktyce biznesowej IKEA oczekuje od wszystkich współpracujących z nią firm. IWAY jest również kodeksem postępowania dostawców.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

W Grupie IKEA obowiązuje od 2012 roku strategia zrównoważonego rozwoju o nazwie „People & Planet Positive”. Strategia ta jest integralną częścią dalekosiężnych planów rozwoju firmy i opiera się na długoletnich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wytycza ona cele i przedsięwzięcia, które są zrealizowane do 2020 roku. Jej celem jest uzyskanie przez Grupę IKEA niezależności energetycznej i surowcową oraz pomoc dla milionów ludzi na świecie w tym, by mogli żyć w domu w zrównoważony sposób w ramach ich możliwości finansowych.

Strategia People & Planet Positive skupia się na trzech głównych obszarach. Pierwszy to zainspirowanie i umożliwienie milionom ludzi na świecie prowadzenia zrównoważonego życia w domu poprzez oferowanie produktów i rozwiązań pomagających klientom oszczędzać pieniądze i zużywać mniej energii i wody oraz zmniejszać ilość wytwarzanych odpadów. Drugi to uzyskanie niezależności energetycznej i surowcowej, trzecim – przejęcie inicjatywy w tworzeniu lepszych warunków życia ludzi i całych społeczności, na co składa się wspieranie rozwoju przyjaznych miejsc pracy w całym łańcuchu dostaw Grupy IKEA – zachęcanie dostawców, by skupiali się nie tylko na zgodności z przepisami, ale również na wspólnych wartościach, m.in. prawach człowieka. To w tym obszarze strategii Grupy IKEA znajduje się IWAY.

O STANDARDZIE

Podstawą standardu IWAY jest osiem wymogów – IWAY Must, które muszą być spełnione przez dostawcę już od momentu prowadzenia wstępnych rozmów biznesowych. Zasady IWAY Must regulują takie kwestie jak: praca dzieci, praca przymusowa i niewolnicza, etyka, poważne zanieczyszczenia środowiska, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, czas pracy, wynagrodzenie, ubezpieczenie od następstw wypadków w pracy.

Standard IWAY ma zastosowanie również do wszystkich dostawców niższego rzędu powiązanych z produkcją dla IKEA. Każdy z tych dostawców podlega ocenie pod kątem ryzyka. Dostawcy niższego rzędu, których działalność może być potencjalnie szkodliwa dla środowiska naturalnego, zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników zostają objęci szczególnym nadzorem i są audytowani pod kątem IWAY Must.

Stosowanie standardu IWAY  w praktyce oznacza, że np. dostawcy żywności – oprócz spełnienia szeregu zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju – zobowiązani są do wypełnienia bardzo konkretnych wymogów szczegółowych: olej palmowy powinien posiadać świadectwo pochodzenia, a soja nie może być modyfikowana genetycznie; IKEA zobowiązuje dostawców ryb i owoców morza, by kupowany przez firmę łosoś hodowlany miał świadectwo ASC (Aquaculture Stewardship Council), a owoce morza pochodziły z tak zwanej zielonej listy lub miały certyfikaty MSC (Marine Stewardship Council). Od firm transportowych, z którymi firma współpracuje, wymagane jest wprowadzenie planu redukcji emisji CO2, monitorowanie zużycia paliwa we flocie transportowej i przestrzeganie normy emisji spalin nieprzekraczającej poziomu 10-letnich aut.

IWAY Standard jest dokumentem, z którym Grupa IKEA pracuje od 17 lat i stale go aktualizuje tak, aby był jak najlepiej dostosowany do stale zmieniającego się prawa i wymagań Grupy wobec dostawców. Ostatnia jego aktualizacja miała miejsce w roku 2016. IKEA Retail Sp. z o.o. w Polsce od wielu lat wspiera implementacje Standardu na polskim rynku. Kategorie które dla sieci detalicznej są bardzo istotne, ponieważ stanowią też grupy o podwyższonym ryzyku niespełnianie podstawowych wymagań IWAY Must, są serwisy świadczone dla sklepów. Dlatego szczególną uwagę IKEA Retail przykłada do dostawców z kategorii: firm sprzątających obiekty, firm dostarczających usługi ochroniarskie, przedsiębiorstw gospodarki odpadami, wszelkich agencji pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej, firm transportowych i wykonujących serwis dla klientów IKEA taki jak: dostarczanie produktów, ich montaż i reklamacje, oraz krajowych firm żywnościowych.

REZULTATY I EFEKTY

Zapewnienie zgodności ze standardem IWAY wspiera budowanie długotrwałych relacji z dostawcami IKEA, dzięki czemu firma rozwija swoją działalność w oparciu o wspólne wartości, partnerstwo i zrozumienie – przeciętna długość relacji IKEA z dostawcą to ponad 11 lat, z niektórymi firma współpracuje nawet kilka dekad. Aby mieć pewność, że dostawcy pracują zgodnie z wymaganiami zapisanymi w kontraktach jak i Standardzie IWAY, IKEA Retail wspiera ich już od samego początku współpracy. Jeszcze przed podpisaniem kontraktu ma miejsce tzw. Ocena wstępna, podczas której dostawca ma szansę dowiedzieć się jak dokładnie pracować ze Standardem, na jakim etapie obecnie jest jego firma oraz co należałoby zrobić, aby wszystkie wymagania zaimplementować w najprostszy dla organizacji sposób. Drugim elementem utrzymania wymagań jest stała komunikacja i otwarty dialog między partnerami biznesowymi a IKEA Retail, IKEA Retail stara się stworzyć atmosferę, w której dostawcy nie będą bali się zwrócić o pomoc. I ostatnim, lecz jednym z najważniejszych, są regularne audyty zatwierdzające, które odbywają się co najmniej co 2 lata lub częściej, i mogą być zapowiedziane lub nie.

W roku 2016 spółka IKEA Retail w Polsce osiągnęła rezultat 100% zgodności IWAY. Oznacza to, że wszyscy dostawcy pracujący dla IKEA przeszli audyt z wynikiem pozytywnym. Takich audytów w 2016 i 2017 (do chwili obecnej) odbyło się 18.

WYZWANIA

Jednym z największych wyzwań w dobie migracji w Europie jest utrzymanie rzetelnego systemu rozliczania godzin pracy pracowników. Standard IWAY jasno określa maksymalną liczbę godzin (wraz z nadgodzinami), które pracownik może przepracować w ciągu tygodnia. Często firmy mają problem z utrzymaniem tych standardów i zapewnieniem odpowiedniej ilości przerw między zmianami jak i dni wolnych od pracy. Kolejną nieścisłością często pojawiającą się wśród polskich przedsiębiorstw są problemy związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i higieny pracy na satysfakcjonującym poziomie. Firmy mają barki w samej dokumentacji bądź z jej wdrożeniem w życie i utrzymaniem bezpieczeństwa w zakładach.

Mimo tych trudności można łatwo zaobserwować, że polscy dostawcy bardzo mocno inwestują w swoich pracowników. Poziom przeszkolenia i kompetencji pracowników jest wysoki. Dobrym sektorem, w którym przedsiębiorcy radzą sobie z roku na rok coraz lepiej, jest gospodarowanie odpadami i praca z chemikaliami. Również działania z zakresu tworzenia przyjemnego miejsca pracy oraz kreowanie dobrych warunków zatrudnienia z roku na roku stają się bardziej widoczne.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Odkąd w 2000 roku w życie wprowadzony został Kodeks Postępowania IWAY, w fabrykach ale też innych zakładach dostawców i partnerów biznesowych na całym świecie przeprowadzono kilkaset tysięcy ulepszeń w zakresie poszanowania środowiska naturalnego i poprawy warunków pracy. Razem składają się na duży obrazek lepszych warunków pracy i życia dla wielu ludzi. Beneficjentami jest wiele stron i obszarów życia codziennego.

Dla IKEA, przeprowadzanie działań związanych z IWAY jest gwarancją stabilnych i wiarygodnych relacji z partnerami biznesowymi, którym zależy na zrównoważonym rozwoju.

8. Wzrost gospodarczy i godna praca
9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Handlowa
ORGANIZACJA: IKEA
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY