DOBRE PRAKTYKI

Budowanie świadomości biznesu

Koalicja RECONOMY powstała po to, aby stworzyć przestrzeń do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce.

Opis dobrej praktyki

Koalicja RECONOMY powstała po to, aby stworzyć przestrzeń do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce. Została założona w 2016 r. przez: Stena Recycling, Dekoeko.com, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, Instytut Innowacyjnej Gospodarki, CSR Consulting i autorkę bloga o odpowiedzialności konsumenckiej How To Wear Fair. Koalicja jest dobrowolnym zrzeszeniem firm i instytucji zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki, a szczególnie zasad obiegu zamkniętego na każdym etapie prowadzenia działalności.

Gospodarka obiegu zamkniętego (określana także jako gospodarka cyrkularna, gospodarka o obiegu zamkniętym) to koncepcja zakładająca racjonalne wykorzystywanie zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły zostać wykorzystane ponownie m.in. w procesie produkcji. Celem zawiązanej Koalicji jest upowszechnienie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego oraz stworzenie platformy współpracy umożliwiającej realizowanie jej założeń oraz wymianę doświadczeń, wiedzy i inspiracji.

Działania Koalicji są skierowane przede wszystkim do środowiska biznesowego, bo to właśnie ono może w największym stopniu przyczynić się do zmiany zachowań w całym łańcuchu wartości. W tym celu Koalicja współpracuje z przedsiębiorcami na różnych płaszczyznach: oferując warsztaty inspirujące, identyfikując i promując najlepsze praktyki w zakresie obiegu zamkniętego z kraju i ze świata, wspierając i zachęcając do zmian w myśleniu, szukania nowych modeli biznesowych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Stałym i centralnym punktem działań Koalicji jest coroczna konferencja, w trakcie której poruszane są bieżące wyzwania, omawiane są najlepsze praktyki ze świata, toczą się dyskusje z udziałem zapraszanych specjalistów i ekspertów, a także prezentowane są praktyczne rozwiązania. Najbliższa konferencja odbędzie się 23 listopada 2017 r. w Warszawie.

Koalicja realizuje również debaty eksperckie. Ostatnia miała miejsce w czerwcu 2017 r. i dotyczyła przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Uczestniczyli w niej przedstawiciele administracji publicznej, firm, eksperci i naukowcy.

Połączenie kompetencji i doświadczenia różnych firm i instytucji umożliwiło stworzenie Koalicji odpowiadającej na potrzeby przedsiębiorstw na różnych etapach wdrożenia i rozumienia zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Podejmowane przez Koalicję inicjatywy przyczyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej, podnoszenia poziomu edukacji menedżerskiej, a także dostarczaniu gotowych rozwiązań służących budowaniu konkurencyjnej gospodarki obiegu zamkniętego. Przedsiębiorstwa przyłączające się do projektu zyskują eksperckie wsparcie oraz możliwość rozwoju biznesu zgodnie z ideą racjonalnego wykorzystywania zasobów.

 

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Organizacje pozarządowe
ORGANIZACJA: Koalicja Reconomy
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY