DOBRE PRAKTYKI

L’Oréal – Living Wages

L’Oréal Living Wages – zapewnienie wszystkim pracownikom na świecie w tym pracownikom dostawców płacy wystarczającej na utrzymanie.

Wyzwanie

W obliczu rosnących nierówności i podziałów społecznych wszyscy pracodawcy muszą podjąć działania na rzecz silniejszego, bardziej sprawiedliwego i regeneracyjnego społeczeństwa.
Narzędziem nadrzędnym jest godziwe wynagrodzenie dla wszystkich pracowników.

Powiązane ze strategią firmy

Ambicją L’Oréal jest bycie wzorowym w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w całym łańcuchu wartości. Dbają, aby dostawcy stosowali obowiązujące przepisy, szanują prawa człowieka w miejscu pracy, wywierają pozytywny wpływ zarówno na środowisko, jak i społeczeństwo, a także podejmują działania w celu utrzymania zdrowia i bezpieczeństwa swoich zespołów.

Działania w zakresie godziwego wynagrodzenia są ważne dla firmy również dlatego, że pomagać zmniejszyć zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć.

Opis dobrej praktyki

L’Oréal Living Wages – zapewnienie wszystkim pracownikom na świecie w tym pracownikom dostawców płacy wystarczającej na utrzymanie.

Płaca wystarczająca na utrzymanie to taka, która pokrywa podstawowe potrzeby danej osoby – takie jak mieszkanie, żywność, woda, opieka zdrowotna i edukacja – oraz osób pozostających na utrzymaniu. Otrzymywanie godziwego wynagrodzenia za swoją pracę jest prawem człowieka. Chodzi o to, aby wszyscy pracownicy i ich rodziny mogli pozwolić sobie na przyzwoity, nawet podstawowy styl życia, który niekoniecznie jest zapewniony przez krajową płacę minimalną.

L’Oréal jest członkiem Business for Inclusive Growth (B4IG), za pośrednictwem, którego współpracuje z OECD i innymi firmami w celu promowania godnej płacy w agendzie zrównoważonego rozwoju, a także w ramach UN Global Compact Decent Work in Global Supply Chains action platform, w ramach której L’Oréal współpracuje z innymi firmami i dzieli się najlepszymi praktykami oraz wyzwaniami na drodze do godnej płacy.

Podejście oparte na płacy wystarczającej na utrzymanie jest również narzędziem do walki z nierównością płci. Kobiety zarabiają o 20% mniej niż mężczyźni. Poprawa płac zaproponowana przez L’Oréal będzie miała nieproporcjonalnie pozytywny wpływ na kobiety i pomoże zmniejszyć zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć

Efekty dobrej praktyki

Do 2020 roku firma zapewniła wszystkim pracownikom pensję godną życia, obliczoną zgodnie z lokalnym kontekstem i listą kryteriów nakreślonych przez niezależny organ (wielkość gospodarstwa domowego, liczba osób o przeciętnych dochodach itp.).
Do 2025 roku w Firmenich* 10 000 pracowników będzie otrzymywać pensję pozwalającą na utrzymanie się.
*Firmanich to historyczny partner L’Oréal i numer jeden wśród dostawców perfum.
Do 2030 roku wszyscy pracownicy strategicznych dostawców otrzymywali godną pensję pozwalającą na utrzymanie się, zgodnie z najlepszymi praktykami.

1. Koniec z ubóstwem
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
BRANŻA: Kosmetyczna
ORGANIZACJA: Loreal
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY