DOBRE PRAKTYKI

Monitoring transakcji i spółek pod względem ryzyk CSR

ETYCZNE FINANSOWANIE GOSPODARKI Etyczny biznes powinien leżeć u podstaw działalności każdego przedsiębiorstwa. Dla sektora bankowego podstawowym zadaniem jest finansowanie gospodarki, które – co do zasady – wspiera jej długofalowy rozwój, z uwzględnieniem wpływu finansowanych podmiotów na otoczenie. W Banku BGŻ BNP odpowiedzialne finansowanie rozumiane jest jako zrównoważone wspieranie rozwoju przedsiębiorstw pozwalające monitorować ich wpływ na […]

Opis dobrej praktyki

ETYCZNE FINANSOWANIE GOSPODARKI

Etyczny biznes powinien leżeć u podstaw działalności każdego przedsiębiorstwa. Dla sektora bankowego podstawowym zadaniem jest finansowanie gospodarki, które – co do zasady – wspiera jej długofalowy rozwój, z uwzględnieniem wpływu finansowanych podmiotów na otoczenie.

W Banku BGŻ BNP odpowiedzialne finansowanie rozumiane jest jako zrównoważone wspieranie rozwoju przedsiębiorstw pozwalające monitorować ich wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko naturalne. Służy temu m.in. monitoring ryzyk CSR w sektorach uznawanych za wrażliwe ze względu na ich wpływ na otoczenie. Taki model pozwala dokonać oceny przedsięwzięć pod kątem krótkoterminowych korzyści i odłożonego w czasie wpływu na otoczenie.

STRATEGICZNE PODEJŚCIE

Takie podejście, uwzględniające ryzyka CSR w ocenie możliwości finansowania danego podmiotu czy transakcji jest odzwierciedleniem strategii CSR Banku, która bazuje na 4 filarach: odpowiedzialności gospodarczej, obywatelskiej, społecznej i środowiskowej. Ma to bezpośrednie odzwierciedlenie w strategii biznesowej Banku, której sednem jest odpowiedzialne oferowanie innowacyjnych rozwiązań finansowych, pozwalających klientom zmienić ich świat i wspierających lokalną gospodarkę.

NIE ZA WSZELKĄ CENĘ
Proces monitoringu CSR to krok w kierunku odpowiedzialnego finansowania biznesu. Bank regularnie monitoruje transakcje oraz przedsiębiorstwa w 7 sektorach wrażliwych (m.in. energetycznym, węglowym, rolniczym). Transakcje w ww. branżach są szczegółowo analizowane przez zespół ekspertów pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wszyscy obecni i potencjalni klienci są informowani o wewnętrznych politykach CSR oraz otrzymują niezbędne wsparcie w celu zrozumienia procesu takiej analizy.

monitoring-csr-bgzJeśli finalnie okazuje się, że monitorowana działalność nie uwzględnia w pełni standardów zrównoważonego rozwoju, ale partner Banku deklaruje i przedstawia plan konkretnych kroków rozwojowych, Bank rozważa możliwość warunkowego finansowania według ściśle określonych i uzgodnionych kryteriów. Klient zyskuje szansę dostosowania się do wymogów zrównoważonego rozwoju, a Bank wspiera go w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, które wpływają ostatecznie także na jego konkurencyjność i atrakcyjność dla inwestorów. Jeśli analiza potwierdza, że działalność partnera może mieć negatywny wpływ na otoczenie, Bank jest gotów odstąpić od transakcji, świadomie rezygnując z potencjalnych zysków.

KORZYŚCI

Ekonomiczny aspekt takiego podejścia czasem bywa poddawany dyskusji, ale czy istnieje alternatywa? Wystarczy odwołać się do doświadczeń wynikających z kryzysu rynku finansowego, które pokazały jak ogromną wartością są stabilne i długotrwałe relacje, mające na celu wyeliminowanie ryzykownych transakcji przeprowadzanych wyłącznie dla uzyskania krótkoterminowych zysków.

Co więcej, jak wynika z otrzymywanych przez Bank potwierdzeń, konsekwentna realizacja założeń CSR buduje wiarygodność firmy w relacjach z organizacjami pozarządowymi, klientami i opinią publiczną – a to długofalowo służy budowaniu wartości Banku dla jego interesariuszy. Skuteczność w zakresie realnego stosowania wymogów monitoringu ryzyk CSR jest badana przez ekspertów CSR oraz audyt wewnętrzny poprzez okresowy przegląd portfela Klientów i transakcji.

WYZWANIA

Jednym z wyzwań jest nieustanne budowanie świadomości CSR wśród klientów i partnerów. Jeśli klient zadeklaruje gotowość do wdrożenia konkretnych działań naprawczych i rozwojowych – zyskuje czas na dostosowanie swojej działalności do wymogów zrównoważonego rozwoju.

Wyzwaniem jest również sam proces analizy ryzyk CSR, narzucający obowiązek nieustannej edukacji, a także prowadzenie zrozumiałej dla klientów i pracowników komunikacji podejmowanych decyzji i motywacji Banku.

Ten proces jest logicznym odzwierciedleniem globalnej strategii CSR Grupy BNP Paribas, która – uwzględniając swój wpływ bezpośredni i pośredni na otoczenie – podjęła wobec swoich interesariuszy 12 zobowiązań. Jednym z nich, które znacząco wpływa na finansowanie polskiej gospodarki, jest zobowiązanie dotyczące ograniczania finansowania transakcji w sektorze węglowym i energii opartej na węglu. Jednocześnie Bank zwiększa zaangażowanie w sektorze odnawialnych źródeł energii, tworząc przestrzeń dla rozwoju nowych produktów i form wsparcia klientów indywidualnych i biznesowych. To praktyczne potwierdzenie zobowiązania Banku dot. zmniejszania negatywnego wpływu zmian klimatycznych na nasze otoczenie.

8. Wzrost gospodarczy i godna praca
Spojrzenie przekrojowe
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: BGŻ BNP Paribas
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY