DOBRE PRAKTYKI

Ochrona różnorodności biologicznej

Firma Panasonic, w trosce o wpływ prowadzonej przez siebie globalnej działalności na stan bioróżnorodności, prowadzi działania przeciwdziałające jej utracie. W tym celu firma angażuje się w liczne inicjatywy, realizowane we współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska i wyspecjalizowanymi agencjami. W 2009 r. Panasonic uruchomił projekt dotyczący różnorodności biologicznej, koncentrując się na trzech kluczowych

Opis dobrej praktyki

Zarządzanie przedsiębiorstwem, podobnie jak życie ludzkie, opiera się na usługach ekosystemowych – korzyściach przyrodniczych (dot. gleby, powietrza, wody, zwierząt i roślin), zapewniających dobrobyt człowieka. W związku z tym, że różnorodność biologiczna doświadcza – głównie ze strony działalności człowieka – szkód na niespotykaną skalę, ważna jest jej ochrona.

Firma Panasonic, w trosce o wpływ prowadzonej przez siebie globalnej działalności na stan bioróżnorodności, prowadzi działania przeciwdziałające jej utracie. W tym celu firma angażuje się w liczne inicjatywy, realizowane we współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska i wyspecjalizowanymi agencjami. W 2009 r. Panasonic uruchomił projekt dotyczący różnorodności biologicznej, koncentrując się na trzech kluczowych obszarach dotyczących wykorzystania gruntów, zaopatrzenia i produktów. Rozwijając wymienione obszary, firma opracowuje i realizuje plan działań na rzecz różnorodności biologicznej (BAP), wpisując się w założenia art. 6 Konwencji o Różnorodności Biologicznej (CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY). Panasonic regularnie mierzy skuteczność swoich działań, weryfikuje postępy i udoskonala prowadzone inicjatywy.

Firma dba o zielone obszary znajdujące się w otoczeniu budynków, które użytkuje – traktuje je, jako potencjalnie ważne dla zachowania bioróżnorodności. Dodatkowo, szczególną troską obejmuje nawet niewielkie obszary zieleni w przestrzeniach firmowych – dbając o utrzymanie w nich rodzimej roślinności i zapewniając odpowiednie warunki wodne firma sprawia, że stają się one cennym środowiskiem dla różnych organizmów żywych. Takie zielone obszary odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu sieci ekologicznej, w tym tworzenie połączeń między terenami zielonymi a parkami rozrzuconymi wokół okolicy, co pozwala chronić miejscowe, rzadkie gatunki flory i fauny.

W ramach swoich działań na rzecz bioróżnorodności, w tym zachowania biotopów, firma współpracuje z ekspertami i przedstawicielami rządów – dzięki tej współpracy Panasonic efektywniej przyczynia się do ochrony zagrożonych gatunków, występujących na danym terenie.

Dobrym przykładem zaangażowania firmy na rzecz ochrony bioróżnorodności jest Fabryka Kusatsu w Japonii – główny zakład produkcyjny urządzeń domowych, w tym lodówek czy klimatyzatorów. W 2011 r. przedsiębiorstwo zadeklarowało, że przyczyni się do ochrony środowiska. Swój cel realizuje m.in. poprzez reorganizację stawu i terenów zielonych znajdujących się na terenie firmy, jak np. las Kyozon-no-mori (Las Współistnienia), dostosowując je do potrzeb ekologicznych miejscowej dzikiej fauny. Wprowadzając zmiany firma tworzy organiczny związek z otaczającymi lasami i rzekami, tworząc rozległą sieć ekologiczną, obejmującą jezioro Biwa i tereny leśne okalające pobliską dzielnicę mieszkaniową.

Fabryka Kusatsu przeprowadza badania monitorujące sytuację roślin, owadów, ssaków i ptaków Wykazały one, że rzadkie ptaki drapieżne, wskazywane przez Ministerstwo Środowiska i przedstawiciela miejscowej Prefektury Shiga jako zagrożone gatunki: krogulce, sokoły, jak również średniej wielkości ssaki: lisy, jenoty, wymagające obszernych siedlisk, stale wykorzystują fabryczne tereny zielone i lasy. Fabryka i sąsiednie tereny leśne nadal stanowią ważne środowisko karmienia i odpoczynku dla tych zwierząt, zapewniając im przetrwanie dla przyszłych pokoleń.

Firma prowadzi także działalność edukacyjną na rzecz ochrony bioróżnorodności – adresuje ją do członków społeczności (w tym uczniów), w których działa, a także do pracowników swoich fabryk.

Troszcząc się o ochronę różnorodności biologicznej i zrównoważony rozwój firma współpracuje z World Wide Fund for Nature (WWF) w Japonii i – na mocy konsultacji sformułowane zostały wytyczne do firmowego przewodnika zielonych zamówień na drewno. Wymieniono w nim trzy kategorie drewna:

  1. priorytety zaopatrzeniowe,
  2. akceptowalne w zaopatrzeniu,
  3. unikanie w zaopatrzeniu ze względu na niepotwierdzone pochodzenie materiału.

Pozwalają one zoptymalizować procesy zamówień, a od czasu ich ustanowienia (2015 r.) firma osiąga zerowy poziom zamówień materiałów z kategorią 3.  Firma deklaruje kontynuację w utrzymywaniu tego trendu.

 W wymiarze produktowym firma podjęła współpracę z organizacją pozarządową BirdLife, wraz z którą stworzyła system oceny produktów – dostarcza on klientom informacji na temat wkładu produktów w ochronę bioróżnorodności.  Dzięki systemowi wzmocniono również kryteria akredytacji produktów ekologicznych, poprzez dodanie elementu oceny dot. różnorodności biologicznej do istniejących już artykułów. Dzięki temu Panasonic identyfikuje produkty, które realizują ten ważny, środowiskowy cel.

źródło: HTTP://WWW.PANASONIC.COM/GLOBAL/CORPORATE/SUSTAINABILITY/ECO/BIODIVERSITY.HTML

 

15. Życie na lądzie
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Elektroniczna
ORGANIZACJA: Panasonic
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY