DOBRE PRAKTYKI

Global Tax Policy

Firma Pirelli zakłada, że spójne i odpowiedzialne podejście do zarządzania finansami, także w aspekcie podatkowym, jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju biznesu.

Opis dobrej praktyki

Firma Pirelli zakłada, że spójne i odpowiedzialne podejście do zarządzania finansami, także w aspekcie podatkowym, jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju biznesu.

W ramach swojej polityki finansowej i związanej z nią odpowiedzialności, Pirelli korzysta z silnego i niezależnego systemu kontroli wewnętrznej oraz zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem, które podlegają Komitetowi ds. Audytu, Ryzyka, Zrównoważonego Rozwoju i Ładu Korporacyjnego, a także Zarządowi firmy. W tym kontekście Pirelli opiera swoją administrację podatkową na następujących zasadach:

  • przejrzystości – firma zobowiązuje się do zachowania transparentności w wymiarze podatkowym i jej sytuacji finansowej, poprzez publiczne oświadczenia i ujawnianie danych finansowych; Czyni to w zgodzie z odpowiednimi przepisami krajowymi, a także z obowiązującymi wymogami sprawozdawczości w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości i innymi przepisami międzynarodowymi (np. MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ – ang. International Financial Reporting Standards, tj. IFRS czy WYTYCZNE OECD). Pirelli powstrzymuje się od unikania opodatkowania np. poprzez korzystanie z luk w przepisach państw, w których firma działa, czy wyprowadzania kapitału do rajów podatkowych. Dba też o wnoszenie takiej kwoty podatku, która jest rzetelnie zmierzoną konsekwencją prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.  
  • zgodności (compliance) – grupa jest zobowiązana do płacenia podatków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami funkcjonującymi w krajach, w których działa, w celu przestrzegania zarówno litery, jak i ducha wspomnianych przepisów. Zgodność działań korporacyjnych z przepisami podatkowymi i normami podlega nadzorowi zewnętrznemu i audytowi wewnętrznemu firmy. 
  • relacji z organami administracji skarbowej – firma utrzymuje silne i wzajemnie pełne szacunku relacje z krajowymi i międzynarodowymi organami podatkowymi państw, w których działa. 

Dodatkowo Pirelli realizuje inicjatywy na rzecz wysokich standardów etycznych, a także działania antykorupcyjne. Od roku 2013 w firmie prowadzony jest program „Premium Integrity Program”, którego celem jest zwalczanie praktyk korupcyjnych, a także tworzenie katalogu zasad zapobiegających lub zmniejszających ryzyka korupcyjne. Zbiór ten zawiera nowe dyspozycje, zintegrowanie z praktykami obowiązującymi wcześniej w Pirelli. Program ten został opracowany na podstawie wyników oceny ryzyka korupcyjnego w odniesieniu do krajów, w których grupa działa. Ocena ta jest aktualizowana okresowo po to, by zagwarantować stały monitoring takiego ryzyka; W ramach programu powstają uzupełniające projekty edukacyjne i uświadamiające. „Program Integrity Premium” definiuje wartości, zasady i obowiązki, których wszyscy pracownicy firmy oraz jej interesariusze przestrzegają na rzecz efektywnej walki z korupcją.

źródło: HTTP://CORPORATE.PIRELLI.COM/CORPORATE/EN-WW/GOVERNANCE/PRINCIPLES/GLOBAL-TAX-POLICY

 

16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
BRANŻA: Transportowa i motoryzacyjna
ORGANIZACJA: Pirelli
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY