DOBRE PRAKTYKI

Streetworking. Fundusz grantowy dla Płocka

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka od lat jest kluczowym narzędziem realizowania działań na rzecz równoważonego miasta i regionu Płocka przez PKN ORLEN.

Opis dobrej praktyki

DLACZEGO STREETWORKING?

Fundacja FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA od lat jest kluczowym narzędziem realizowania działań na rzecz równoważonego miasta i regionu Płocka przez PKN ORLEN. Fundusz Grantowy dla Płocka przeprowadziła analizę, która wskazała, że Płock – ze szczególnym uwzględnieniem trzech dzielnic – zmaga się z szeregiem problemów społecznych, takich jak ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc w rodzinie.

Podkreślono zjawisko dziedziczenia „bezradności” – w ramach podwórkowych subkultur dzieci powielają wzorce wyniesione z domu, eksperymentują z używkami, wchodzą w pierwsze konflikty z prawem. Streetworking pozwala skutecznie docierać do dzieci podwójnie wykluczonych – ekonomicznie i społecznie, które funkcjonują, zazwyczaj nie z własnej woli, na marginesie życia społeczno-kulturalnego miasta. Zakres działań projektu jest zgodny z lokalnymi strategiami i programami oraz corocznie konsultowany z miejskimi służbami.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Projekt jest spójny z wartościami PKN ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. Stanowią one fundament strategii CSR, która wspiera biznes, budując poczucie współodpowiedzialności za realizację celów nie tylko biznesowych, ale i społecznych. W jej ramach Spółka realizuje kilkadziesiąt projektów dla lokalnych społeczności. Płock ma szczególne miejsce na mapie zaangażowania społecznego Spółki – to tu mieści się największy w Polsce kompleks rafineryjno-petrochemiczny.

POMOC TAM, GDZIE JEST NAJBARDZIEJ POTRZEBNA

Innowacyjne, dopasowane do potrzeb płockiej społeczności narzędzie powstało w 2014 r. dzięki współpracy z lokalnymi instytucjami, przy wsparciu doświadczonego partnera – Grupy Animacji i Pedagogiki Społecznej Praga Północ w Warszawie. GAiPS zapewnił szkolenia dla nowych streetworkerów oraz metodykę pracy „pedagogów ulicy”. Projekt zakłada pracę z dziećmi w cyklach trzyletnich – to optymalny czas potrzebny na zmianę postaw i motywacji.

Obecnie pod opieką streetworkerów pozostaje ok. 55 dzieci w wieku od 7 do 16 lat pochodzących z głęboko dysfunkcyjnych rodzin. Głównym założeniem projektu jest bezpośrednia praca z dzieckiem poprzez różnorodne działania realizowane w przestrzeni miasta: animację i organizację czasu wolnego, mediacje środowiskowe i superwizje, usamodzielnianie członków grupy. Streetworkerzy angażują także podopiecznych w projekty dziecięce – od budowy karmników przez warsztaty dla rodziców – budujące kompetencje społeczne.

REZULTATY I EFEKTY

Program jest poddawany bieżącemu monitoringowi. Zmiany postaw dzieci i młodzieży mierzone są kwartalnie za pomocą arkusza oceny. Corocznie badany jest także postęp w zakresie celów szczegółowych, zakładanych rezultatów i efektów działań. Badania wskazują na widoczny postęp w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, w tym:

 • ograniczenie skali dysfunkcyjnych zachowań oraz poprawa ich funkcjonowania społecznego,
 • wzmocnienie rodzin w procesie wychowania i opieki,
 • zmniejszenie skali zachowań ryzykownych dzieci,
 • wzmocnienie kompetencji społecznych dzieci,
 • wzrost wiedzy o świecie,
 • usamodzielnianie się podopiecznych.

WYZWANIA

Wśród wyzwań, mających największy wpływ na osiągnięcie celów projektu, znalazły się:

 1. rekrutacja uczestników – dookreślenie kryteriów kwalifikacji do grupy wsparcia;
 2. identyfikacja miejsc (osiedli) spełniających kryteria do objęcia metodą streetworkingu – szerokie konsultacje z instytucjami pomocy społecznej, instytucjami prewencji, obserwacje i obecność na ulicach;
 3. prawidłowe wdrażanie metodyki – superwizje i bieżące kontakty z doświadczoną Grupą Animacji i Pedagogiki Społecznej Praga Północ w Warszawie, nadzór pedagogiczny i merytoryczny nad metodami pracy, stymulowanie streetworkerów do podejmowania nowych wyzwań;
 4. dobór kadry streetworkerów – dobór metod rekrutacji, wolontariat, szkolenia;
 5. motywowanie streetworkerów (praca o niewymiernych efektach, odroczonych w czasie) – cykliczne rady wychowawców, wzajemne hospitowanie zajęć, motywacja finansowa i poza-finansowa;
 6. koordynacja działań – bieżąca obsługa finansowa, kadrowa i merytoryczna programu, podejmowanie działań interwencyjnych, uczestnictwo w działaniach grup i streetworkerów;
 7. monitorowanie rezultatów (efekty niewymierne, odroczone) – dobór metod i narzędzi monitoringu, bieżące raportowanie (szczegółowe karty pracy prowadzone przez streetworkerów), sprawozdania.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka to unikatowy w skali Europy Środkowo-Wschodniej przykład partnerstwa publiczno – prywatnego. Wypracowany w Płocku model współpracy biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych jest wzorem dla innych społeczności. Fundusz był wielokrotnie przedstawiany przez niezależnych ekspertów jako dobra praktyka (nie tylko w Polsce, ale także we Francji, USA, a nawet w Chinach). Udział w tak wyjątkowej inicjatywie umożliwia partnerom nie tylko wspieranie, ale także planowanie i monitorowanie rozwoju bardzo ważnych projektów z zakresu CSR.

Rola fundatora i partnera Funduszu Grantowego to nie tylko prestiż, ale także odpowiedzialność i aktywne uczestnictwo w projektach służących poprawie życia lokalnej społeczności. To również szansa na wdrażanie innowacji w działaniu lokalnym, takich jak właśnie streetworking. Unikalna metoda efektywnej pracy socjalnej z dziećmi i młodzieżą zagrożonych ryzykiem dziedziczenia bezradności oraz wykluczenia edukacyjnego i społecznego znakomicie wpisuje się w misję naszej Fundacji, ale przede wszystkim wynika z realnych potrzeb najmłodszych mieszkańców Płocka. W Polsce, wzorem krajów rozwiniętych, w coraz większym stopniu docenia się zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw, bowiem partnerstwo na rzecz mieszkańców miasta czy regionu niesie korzyści wszystkim jego stronom, a ludzie chętniej utożsamiają się z firmą, która działa dla wspólnego dobra.

1. Koniec z ubóstwem
3. Dobre zdrowie i jakość życia
4. Dobra jakość edukacji
BRANŻA: Energetyczna i paliwowa
ORGANIZACJA: PKN Orlen
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY