DOBRE PRAKTYKI

Nagroda Zielonego Procesu

Polpharma jako firma farmaceutyczna prowadząca też produkcję chemiczną, zobowiązała się podejmować działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko w ramach Polityki Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego. Chcąc zaangażować pracowników w tego typu projekty, Polpharma stworzyła Nagrodę Zielonego Procesu.

Opis dobrej praktyki

PRACOWNICY NA RZECZ ŚRODOWISKA

Polpharma jako firma farmaceutyczna prowadząca też produkcję chemiczną, zobowiązała się podejmować działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko w ramach Polityki Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego. Chcąc zaangażować pracowników w tego typu projekty, Polpharma stworzyła Nagrodę Zielonego Procesu. Jej celem jest motywowanie, zachęcanie, wyróżnianie i docenianie prośrodowiskowych inicjatyw pracowników, którzy są kluczowymi interesariuszami firmy. Nagroda jest też platformą efektywnej wymiany doświadczeń i dialogu pomiędzy pracownikami różnego szczebla, od pracowników operacyjnych po najwyższe kierownictwo, które ocenia inicjatywy oraz wręcza nagrody. Intencją firmy jest dalszy, intensywny rozwój projektu, wdrażanie coraz większej liczby inicjatyw ekologicznych zgłoszonych przez pracowników oraz podnoszenie świadomości ekologicznej we wszystkich lokalizacjach Grupy Polpharma.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Minimalizowanie negatywnego wpływu firmy farmaceutycznej na środowisko to jedno z głównych założeń Strategii Odpowiedzialności Społecznej Polpharmy w ramach filaru Etyczne prowadzenie biznesu. Ponadto, program realizuje założenia Polityki Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego i Deklaracji Zasad Zielonego Procesu.

OPIS REALIZOWANEJ PRAKTYKI

Nagroda Zielonego Procesu została wprowadzona przez zarząd firmy w roku 2009. Program jest skierowany do wszystkich pracowników Grupy Polpharma w Polsce. Inicjatywy wybierane są z Programu Zrównoważonego Rozwoju jeden raz w roku – najciekawsze z nich są prezentowane przez pomysłodawców oraz oceniane przez zespół ekspertów z różnych obszarów firmy. Do oceny stosuje się ściśle zdefiniowane cztery kryteria: korzyści środowiskowe, korzyści finansowe, transfer wiedzy oraz wartość naukową. Na podstawie tej oceny kapituła nagrody wyłania i nagradza trzy najlepsze wdrożone inicjatywy. Ich pomysłodawcy otrzymują premię finansową oraz punkty w systemie kafeteryjnym. Przyznanie nagród ma miejsce podczas Dnia Otwartego Polpharmy  – wydarzenie to ma uroczysty charakter i towarzyszy mu akcja sadzenia na terenie firmy „własnych” drzew przez uhonorowanych pracowników.

REZULTATY I EFEKTY

Wprowadzając w życie Nagrodę Zielonego Procesu zakładano, że corocznie zgłaszanych będzie 10 inicjatyw. Od roku 2010 do końca roku 2017 ocenie poddano w sumie 109 inicjatyw. Liczba zgłaszanych wniosków stale rośnie. Coraz więcej pracowników zgłasza projekty, co potwierdza, że świadomość ekologiczna wśród pracowników jest coraz większa, a to z kolei przynosi korzyści środowiskowe i ekonomiczne. W program (do sierpnia 2017 r.) zaangażowało się ponad 250 osób. Realizacja inicjatyw pozwala osiągać cele środowiskowe, w tym dot. ograniczenia zużycia energii, wody, odpadów, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz ścieków.

WYZWANIA

Nagroda Zielonego Procesu jest praktyką nastawioną na działania długofalowe. Program objął swym zasięgiem wszystkie lokalizacje firmy i funkcjonuje w całej Grupie Polpharmy. Mimo ściśle określonych kryteriów oceny projektów, największym wyzwaniem jest obiektywna ocena każdego z nich i porównanie możliwego wpływu praktyk wpisujących się w różne obszary – skala oddziaływań środowiskowych w obszarach produkcyjnych jest inna, niż w procesie projektowym czy w obszarze laboratoryjnym i biurowym. Aby docenić również te małe – w skali firmy – projekty o dużym  potencjale i znaczeniu dla danego obszaru,  od 2012 roku przyznawane są uczestnikom dodatkowe punkty w systemie kafeteryjnym oraz – decyzją kapituły – nadawane są wyróżnienia.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Do Programu zgłaszane są projekty wdrożone lub będące w trakcie wdrażania. Dzięki temu można ocenić zarówno ich jakość, jak i mierzalne korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Nagroda wspiera także rozwój ważnych umiejętności, takich jak kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, dzielenia się wiedzą czy pracy zespołowej.  Nagrodzone projekty są bardzo zróżnicowane – są to działania, w których wyeliminowano stosowanie niebezpiecznych substancji i rozpuszczalników, poprawiono wydajność energetyczną i surowcową, doskonalono proces segregacji odpadów lub zastosowano papier makulaturowy w opakowaniach jednostkowych. Wszystkie te działania wpływają na osiąganie celów środowiskowych poprzez ograniczanie zużycia energii, wody, odpadów, emisji do atmosfery oraz ścieków.  Dzięki inicjatywom Zielonego Procesu firma została również doceniona na zewnątrz: Polpharma otrzymała wyróżnienie w konkursie Liderzy Zrównoważonego Rozwoju w roku 2013 oraz Ekoodpowiedzialni w biznesie – w 2016 roku. Program został również wskazany jako dobra praktyka w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2013 roku.

〉   ZOBACZ FILM NT. PROGRAMU

dobra-praktyka-zielone-procesy

 

 

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Ochrona zdrowia
ORGANIZACJA: Polpharma
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY