DOBRE PRAKTYKI

Pracownie Orange

Pracownie Orange to multimedialne centra aktywizacji lokalnej.

Wyzwanie

Ułatwienie mieszkańcom małych społeczności dostępu do informacji, wiedzy i technologii,

Powiązane ze strategią firmy

Jednym z obszarów strategii społecznej odpowiedzialności Orange Polska jest włączenie cyfrowo-społeczne. Chcemy, aby każdy niezależnie od wiedzy i umiejętności, wieku, sprawności, sytuacji ekonomicznej czy miejsca zamieszkania miał dostęp do cyfrowego świata. Pracownie Orange wpisują się w te działania.

Opis dobrej praktyki

Pracownie Orange to multimedialne pracownie zlokalizowane w niewielkich miejscowościach, stworzone przez Orange wspólnie z lokalnymi grupami działania. Ich zadaniem jest zapewnienie członkom miejscowych społeczności dostępu do nowych technologii, szkoleń i warsztatów.
Fundacja wspiera animatorów w kierowaniu tymi nowoczesnymi i atrakcyjnymi placówkami poprzez profesjonalne szkolenia i pomoc finansową. Dotąd powstało 100 Pracowni Orange w całej Polsce. Uruchomiliśmy także internetową platformę wymiany wiedzy wraz z bazą gotowych do wdrożenia projektów i modułem grywalizacji, który wykorzystuje mechanizm gier do podnoszenia kompetencji
społecznych i motywowania mieszkańców do działania na rzecz swojej okolicy. Realizowane w pracowniach projekty są skierowane do różnych grup odbiorców: dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, młodych matek oraz seniorów.

Efekty dobrej praktyki

Aktywizacja 100 małych społeczności poprzez stworzenie, wyposażenie i wspieranie działań multimedialnych centrów. Wspieranie lokalnych liderów i i ich działań na rzecz edukacji cyfrowej, integracji społecznej, upowszechniania wiedzy. Stworzenie bazy wiedzy i projektów na rzecz lokalnych społeczności oraz upowszechnienie grywalizacji społecznej (publikacja edukacyjna).

10. Mniej nierówności
11. Zrównoważone miasta i społeczności
BRANŻA: telekomunikacja
ORGANIZACJA: Orange Polska Fundacja Orange
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY