DOBRE PRAKTYKI

Raport ” Odpady od nowa”

Badanie potrzeb konsumentów w temacie odpadów jako punkt wyjścia do innowacji (metoda DT).

Wyzwanie

Żyjemy w czasach ogromnej nadprodukcji i stymulowanej konsumpcji, co przekłada się na ogromne poziomy generowania odpadów, które stają się rosnącym wyzwaniem zarówno w skali makro (państwa, gminy i samorządy, firmy), jak również mikro (rosnące koszty odbioru odpadów oraz wymogi odnośnie segregacji). Zgłębienie wyzwań w obszarze tego jak radzimy sobie z odpadami i nieużywanymi rzeczami w naszych domach jako punkt wyjścia do innowacji – to główna myśl przewodnia raportu.

Powiązane ze strategią firmy

Strategią firmy Next Good Thing jest promowanie i facylitowanie rozwiązań w modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, oferta konsultingowa i warsztatowa adresuje niezbędną dla transformacji w kierunku GOZ konieczność szerszego spojrzenia na swoje pole oddziaływania biznesu oraz zachęca do spojrzenia na wyzwania (środowiskowe, biznesowe) jako na nowe możliwości. Wnioski z badań w formie wyzwań projektowych chcemy aby były bodźcem i inspiracją do zdecydowanego działania firm w tym obszarze.

Opis dobrej praktyki

Badania to projekt zainicjowany w celu identyfikacji potrzeb związanych z rosnącym problemem zalewu odpadami i śmieciami z perspektywy konsumenta indywidualnego. Mierząc się z potrzebą zmian systemowych w sposobie w jaki wytwarzamy i konsumujemy, który generuje ogromne ilości odpadów, kontekst użytkownika indywidualnego jest niezwykle istotny i stanowi idealny punkt wyjścia do innowacyjnych rozwiązań nad którymi mogą pracować zarówno firmy, startupy, jak również samorządy. Badania przeprowadzone zostały w metodzie Design Thinking (nakierowaną na szukanie innowacyjnych rozwiązań) przez interdyscyplinarny zespół projektowy 12 wolontariuszy wywodzących się ze środowiska moderatorów tej metody. W ich ramach zostało przeprowadzonych 24 wywiadów pogłębionych, następnie zidentyfikowane potrzeby i pogrupowane w 4 klastry, w kolejnym kroku stworzone do nich analogie, a finalnie nazwane dwa wyzwania projektowe we wszystkich czterech klastrach potrzeb.

Efekty dobrej praktyki

Wyniki badań spotkały się z dużym zainteresowaniem, pobrało go w tygodniu poprzedzającym jego publikację ponad 50 osób. Stał się już inspiracją do rozwijania inicjatywy spółdzielczej w Poznaniu w modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Cały proces badań stał się również bodźcem do bardziej odpowiedzialnych ekologicznie indywidualnych zachowań konsumenckich wśród osób zaangażowanych w jego tworzenie.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: Next Good Thing
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY