DOBRE PRAKTYKI

Audyt recyklera

Firma przyjęła wymagające kryteria środowiskowe i jakościowe w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. Jednym z ich elementów jest prowadzenie nadzoru nad dostawcami II rzędu, czyli recyklerami, którzy realizują procesy recyklingu i odzysku.

Opis dobrej praktyki

MOTYWACJA DO DZIAŁANIA

Rekopol został zarejestrowany w rejestrze EMAS (Eco Management and Audit Scheme – system ekozarządzania i audytu) prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Firma przyjęła wymagające kryteria środowiskowe i jakościowe w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. Jednym z ich elementów jest prowadzenie nadzoru nad dostawcami II rzędu, czyli recyklerami, którzy realizują procesy recyklingu i odzysku. Wystawiają oni także dokumenty DPR/DPO/EDPR/EDPO, którymi Rekopol potwierdza wykonanie obowiązków recyklingu i odzysku na rzecz klientów – przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek w Polsce.

Motywacją do prowadzenia audytu jest wdrożenie wysokich standardów działalności Rekopolu, zapewniających klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu wynikający z realizacji usługi. Samej firmie audyt pozwala także budować przewagę konkurencyjną. Celem projektu jest objęcie wszystkich recyklerów współpracujących z Rekopolem procedurą weryfikacji.

Dodatkowym celem jest bliższe poznanie zakładów i prowadzonych w nich procesów recyklingu.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Praktyka ma bardzo ścisły związek ze strategią biznesową i CSR-ową firmy i jest spełnieniem celów zapisanych w „Polityce jakości i środowiskowej” Rekopolu dotyczących rzetelności prowadzonych procesów recyklingu i odzysku przez dostawców na rzecz klientów Rekopolu.

Dodatkowo, Rekopol od wielu lat prowadzi działania na rzecz poprawy rynku recyklingu w Polsce m.in. poprzez zaangażowanie w prace legislacyjne. Wykorzystując doświadczenia z audytowania recyklerów, Rekopol brał udział w pracach w Polskim Centrum Akredytacji na rzecz opracowania dokumentu DAVE-02 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami. Będzie on obowiązkowy dla audytorów prowadzących ustawowe audyty recyklerów w Polsce.

OPIS REALIZOWANEJ PRAKTYKI

Inicjatorem projektu był Zarząd firmy, jednak w jego realizację zaangażowany jest cały Dział Odzysku Rekopolu.

W ramach weryfikacji recykler składa podpisane oświadczenie (formularz technologiczny), dotyczący procesów prowadzonych w zakładach, spełnionych wymaganiach prawnych oraz innych dodatkowych kryteriach w zakresie jakości, środowiska i rzetelności prowadzonej działalności. Wybrane podmioty są audytowane przez Rekopol także na miejscu. Obecnie recyklerzy zobowiązani są ustawowo do poddania się audytom przeprowadzanym przez weryfikatorów środowiskowych EMAS. W związku z tym Rekopol pozyskuje od nich potwierdzenia przeprowadzenia takiego audytu.

REZULTATY I EFEKTY

Celem podjętej praktyki jest posiadanie przez Rekopol 100% zweryfikowanych dokumentów DPR/DPO/EDPR – które są wykorzystywane do potwierdzania osiągniętych poziomów recyklingu i odzysku dla przedsiębiorców.

Aby osiągnąć najwyższy stopień bezpieczeństwa realizacji obowiązku odzysku i recyklingu firma podejmuje działania związane z:

  1. weryfikacją 100% dokumentów DPR/DPO/EDPR nadsyłanych przez recyklerów – przeprowadzany bieżący monitoring dokumentacji,
  2. pozyskiwaniem zwrotu co najmniej połowy oświadczeń (formularzy technologicznych) od recyklerów – bieżący monitoring zwrotu,
  3. wizjami lokalnymi – przeprowadzane w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu (formularzu technologicznym),
  4. pozyskiwaniem potwierdzeń poddania się ustawowemu audytowi recyklera przeprowadzonemu przez certyfikowanego weryfikatora EMAS.

Audyt wpisuje się w 12. Cel Zrównoważonego Rozwoju: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Działania realizowane przy audycie recyklera pozwalają na podejmowanie współpracy wyłącznie z dostawcami przestrzegającymi zasad ochrony środowiska i wymagań prawnych w tym zakresie. Dodatkowo, audyt umożliwia identyfikację firm o wyjątkowo wysokich standardach prowadzenia działalności – dzięki temu Rekopol może zapraszać je do uczestniczenia w innych projektach.

WYZWANIA

Dużą trudnością w przebiegu projektu jest egzekwowanie wymagań od dostawców II rz., z którymi firma Rekopol nie ma bezpośrednich umów o współpracy (współpraca z nimi odbywa się poprzez pośredników – operatorów komunalnych, którzy są dostawcami I rzędu. W ten sposób wzrasta bezpieczeństwo realizowanych procesów). W usprawnieniu pomaga bezpośredni kontakt, podpisanie umów o poufności, kooperacja z dostawcą I rzędu.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Korzyścią jest potwierdzenie bezpieczeństwa i rzetelności prowadzonych procesów recyklingu przez poddostawców i ograniczenie narażenia Rekopolu na ryzyko wycofania dokumentów DPR/DPO/EDPR, niezrealizowania obowiązków odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz zapłacenia opłaty produktowej.

Weryfikacja recyklera otrzymała Wyróżnienie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w publikacji „Zrównoważony Łańcuch Dostaw w Grupie Polpharma” opisującej dobre praktyki dostawców firmy Polpharma.

 

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Ochrona środowiska
ORGANIZACJA: Rekopol
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY