DOBRE PRAKTYKI

Badania naukowe nad wykorzystaniem tworzyw sztucznych

W Stena Recycling od początku naszej działalności inwestujemy w badania naukowe i nowe rozwiązania pozwalające na maksymalne wykorzystanie trudnych materiałów. Od 2008 roku finansuje profesurę w dziedzinie recyklingu przemysłowego na Uniwersytecie Technologicznym Chalkmers w Göteborgu.

Opis dobrej praktyki

W POSZUKIWANIU NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ

W Stena Recycling od początku naszej działalności inwestujemy w badania naukowe i nowe rozwiązania pozwalające na maksymalne wykorzystanie trudnych materiałów. Od 2008 roku finansujemy profesurę w dziedzinie recyklingu przemysłowego na Uniwersytecie Technologicznym Chalkmers w Göteborgu. Stworzyliśmy także unikatową platformę w zakresie badań nad recyklingiem oraz uruchomiliśmy kilka centrów kompetencyjnych min.: Waste Rafinery oraz Competence Center Recycling. Szukamy rozwiązań i nowych sposobów na odzysk energii z materiałów, które nie nadają się do ponownego przetworzenia. Jednym z takich surowców są powszechnie stosowane tworzywa sztuczne. Dlatego też, współpracując z naszymi klientami, specjalistami ds. recyklingu oraz projektantami poszukujemy jak najkorzystniejszych dla środowiska rozwiązań. Wspólnie tworzymy wartość działając na rzecz zrównoważonego rozwoju firm i przedsiębiorstw.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Stena Recycling przetwarza odpady i dostarcza nowe materiały do różnych gałęzi przemysłu na całym świecie. Zrównoważony rozwój to oczywisty element naszej działalności, której podstawę stanowią wartości, dialog z interesariuszami i kodeks postępowania.

Wykorzystanie tworzyw sztucznych z korzyścią dla środowiska oraz przemysłu wpisuje się w te założenia, zwłaszcza w SDGs: 9, 11, 12 i 13, a realizując działania badawcze na rzecz energii odnawialnej – także w SDG 7.

PODJĘTE DZIAŁANIA

W maju 2017 roku zakończyliśmy projekt dotyczący wykorzystania tworzyw sztucznych, jako materiału energetycznego. Razem z firmą Boliden (zajmująca się wydobyciem, przetwórstwem i dostawą metali) prowadziliśmy badania naukowe finansowane przez szwedzką agencję rządową administrującą funduszami na projekty badawczo-rozwojowe Vinnova. Celem naszych działań było wykorzystanie tworzyw sztucznych w procesie wytopu i zastąpienie nimi surowców pierwotnych, takich jak węgiel. W badaniu testowaliśmy wykorzystanie tworzyw sztucznych zamiast koksu-paliwa kopalnego, które obecnie wykorzystuje się w procesie recyklingu cyny z żużlu w zakładzie firmy Boliden w Rönnskär w Szwecji. Naszym priorytetem było zastosowanie rozwiązania optymalnego, najbardziej korzystnego dla środowiska naturalnego. Zależało nam na wykorzystaniu posiadanego już materiału zamiast pozyskiwania nowych surowców kopalnych. Dążyliśmy również do zmniejszenia ilości odpadów, jakie w wyniku tego procesu trafiają na składowiska. Podjęte kroki wpisują się w nasz cel: Zero waste to landfill.

REZULTATY I EFEKTY

Technologia jaką zastosowaliśmy w projekcie sprawdziła się bez zarzutu w warunkach produkcyjnych co oznacza, że nawet najbardziej problematyczne tworzywa mogą zostać ponownie wykorzystane, zamiast trafiać na składowiska. Mogą one nie tylko zastępować paliwo kopalne, ale także pełnić rolę reduktora w procesie wytopu. To rozwiązanie nie tylko przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko naturalne, ale także pozwoli odzyskać i ponownie wykorzystywać domieszki metali znajdujące się w tworzywach, które do tej pory były bezpowrotnie tracone.

WYZWANIA

Tworzywa sztuczne są powszechnie wykorzystywane we wszystkich dziedzinach naszego życia. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii możemy z łatwością łączyć różnorodne materiały z tworzywami po to, by otrzymać produkt o konkretnych właściwościach. Niestety, takie połączenia często powodują problemy przy próbach recyklingu. W efekcie surowce użyte do stworzenia poszczególnych produktów nie mogą być ponownie wykorzystane, choć w ogólnym założeniu tworzywa sztuczne mogą być przetwarzane aż do 10 razy.  Każdego roku w Szwecji powstaje 300 000 ton odpadów tworzyw, których nie można poddać recyklingowi ze względu na ich złożony skład. Większość z nich jest wykorzystywana w procesie termicznego przekształcania, ale pozostałe – ze względu na brak innych rozwiązań – trafiają na składowisko. Znalezienie zastosowania dla niewykorzystanej frakcji stanowiło wyzwania, jakie zdecydowaliśmy się podjąć wspólnie z partnerami. Wykorzystanie tworzyw sztucznych zamiast paliw kopalnych przyniesie korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom. Przemysł wytwórczy i firmy recyklingowe mogą lepiej zagospodarować materiał zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Firmy takie jak Boliden, pracujące z metalami  i wykorzystujące wysoko energetyczne procesy, mogą zamiast z surowców pierwotnych skorzystać z bardziej zrównoważonego sposobu pozyskiwania niezbędnej energii.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

W zakładach produkcyjnych, do których w dużej mierze skierowana jest działalność Stena, oszczędność zasobów i ich poprawne wykorzystanie oraz ciągłe wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań ma ogromne znaczenie w ich codziennej pracy. Każde z rozwiązań jakie uda się nam stworzyć staramy się wdrażać u klientów, dla których będzie ono miało największą wartość dodaną, ale także przełoży się na realne korzyści środowiskowe i finansowe.
Zastąpienie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi w energochłonnych procesach stosowanych w przemyśle i odlewnictwie jest kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonej gospodarki.

Zamiast wykorzystywać nowe materiały, możemy domknąć obieg i maksymalnie wykorzystać zasoby, jakie już posiadamy.

 

7. Czysta i dostępna energia
9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
BRANŻA: Ochrona środowiska
ORGANIZACJA: Stena Recycling
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY