DOBRE PRAKTYKI

Stop marnotrawstwu

RÓŻNE WYMIARY MARNOTRAWSTWA Cel programu Carrefour Polska „STOP Marnotrawstwu” to walka z codziennym marnotrawstwem na wielu szczeblach funkcjonowania firmy i promowanie przeciwdziałania marnotrawstwu wśród pracowników, dostawców i klientów sieci. „STOP Marnotrawstwu” to siedem obszarów działań: edukacja pracowników i wprowadzenie ekologicznych nawyków do codziennej praktyki w biurach i sklepach Carrefour, optymalizacja obiegu towarów, zaangażowanie dostawców w […]

Opis dobrej praktyki

RÓŻNE WYMIARY MARNOTRAWSTWA

Cel programu Carrefour Polska „STOP Marnotrawstwu” to walka z codziennym marnotrawstwem na wielu szczeblach funkcjonowania firmy i promowanie przeciwdziałania marnotrawstwu wśród pracowników, dostawców i klientów sieci.

„STOP Marnotrawstwu” to siedem obszarów działań: edukacja pracowników i wprowadzenie ekologicznych nawyków do codziennej praktyki w biurach i sklepach Carrefour, optymalizacja obiegu towarów, zaangażowanie dostawców w walkę z marnotrawstwem, edukacja klientów w obszarze przeciwdziałania marnotrawstwu, zmniejszenie marnotrawstwa związanego z gospodarką opakowaniami, optymalizacja transportu i logistyki oraz racjonalizacja zużycia energii.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniają się do realizacji tej polityki poprzez 3 programy. Jednym z nich jest program „STOP Marnotrawstwu”.

OPIS REALIZOWANEJ PRAKTYKI

Carrefour od wielu lat angażuje się w inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie marnotrawstwu. Sieć m.in. podjęła globalny wysiłek na rzecz klimatu, zobowiązując się do ograniczenia emisji CO2 o 40% do 2025r. oraz o 70% do 2050r. Cel ten jest realizowany poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w sklepach: oświetlenie LED, przyjazny środowisku system chłodniczy, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a także optymalizacja transportu i załadunku ciężarówek. Ponadto sieć realizuje inicjatywy z obszaru recyklingu i odzysku odpadów (np. powstające bioodpady kierowane są do kompostowni).

W swoich sklepach Carrefour zachęca klientów do odpowiedzialnych zakupów oraz proekologicznych zachowań poprzez nośniki informacji umieszczone w kluczowych miejscach. Sieć organizuje również akcje edukacyjne, które mają na celu propagowanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Firma dzieli się też swoim doświadczeniem w tym obszarze z dostawcami oraz zachęca ich do wdrażania dobrych praktyk w ich własnych przedsiębiorstwach. W ramach współpracy z dostawcami, Carrefour realizuje m.in. kampanię Autodiagnostyk, której celem jest promocja zasad zrównoważonego rozwoju wśród dostawców produktów marki własnej i umożliwienie im przeprowadzenia samooceny w tym zakresie. Tematem kampanii w 2015 r. było „Wielkie wyzwanie dla dostawców w zakresie ochrony klimatu”, a w 2016 r. – „Wyzwanie dla dostawców – STOP Marnotrawstwu Żywności”.

W ramach programu, sklepy sieci w całej Polsce przekazują produkty do lokalnych oddziałów Banków Żywności. Celem firmy jest zredukowanie odpadów spożywczych o 50% do 2025 roku.

REZULTATY I EFEKTY

Carrefour wprowadził oświetlenie LED już w 147 sklepach, a w 23 – system chłodniczy oparty na czynniku CO2. Dzięki systemowi FCH (5 sklepów), wykorzystującemu temperaturę wód podziemnych, zużycie energii elektrycznej i cieplnej spada o 50% w stosunku do konwencjonalnych systemów.

W 2016 roku, dzięki kierowaniu bioodpadów do kompostowni, Carrefour ograniczył masę odpadów przekazywanych na składowisko o blisko 3000 ton.

100% super- i hipermarketów Carrefour w Polsce podpisało umowy o przekazywaniu nadwyżek artykułów spożywczych Bankom Żywności, a Fundacja Carrefour ufundowała zakup 16 samochodów-chłodni dla Banków. Tylko w 2016 r. Carrefour – w ramach stałej współpracy z Bankami Żywności – przekazał na ich rzecz blisko 180 ton artykułów spożywczych.

WYZWANIA

Wyzwania jakie stoją przed Carrefour w obszarze dalszego rozwijania programu „STOP Marnotrawstwu” to m.in. podejmowanie wspólnych wysiłków oraz angażowanie pracowników, klientów i partnerów Carrefour do kolejnych działań, ale też utrwalanie dobrych nawyków i ich stosowanie w organizacjach oraz domach wszystkich interesariuszy. Ponadto, ważna jest też optymalizacja dotychczasowych rozwiązań technologicznych i stałe doskonalenie systemów oraz procesów.

By sprostać tym wyzwaniom, Carrefour Polska zamierza nawiązywać kolejne partnerstwa z organizacjami specjalizującymi się w przeciwdziałaniu marnotrawstwu, by wspólnie pracować nad projektami angażującymi osoby z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego sieci. Carrefour systematycznie organizuje również szkolenia dla pracowników oraz akcje edukacyjne dla klientów w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz odpowiedzialnej konsumpcji.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Walka z marnotrawstwem jest obecnie priorytetem w strategii społecznej odpowiedzialności firmy.

Wprowadzanie rozwiązań technologicznych w sklepach pozwoliło na znaczne zredukowanie wykorzystania energii elektrycznej, a w przypadku zrównoważonego transportu – na zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów. Pozytywne efekty tych rozwiązań przekładają się zmniejszenie emisji CO2.

Sprzyjające ochronie środowiska są również działania Carrefour w zakresie odzyskiwania i recyklingu odpadów. Przekazywanie odpadów organicznych do lokalnych kompostowni, pozwala pozyskać z nich kompost, który stosowany jest do rekultywacji terenów zdegradowanych i do celów rolniczych.

← Powrót do Bazy dobrych praktyk

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Handlowa
ORGANIZACJA: Carrefour
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY