DOBRE PRAKTYKI

Karta wyników odporności miast na katastrofy

„Karta wyników odporności miast na katastrofy” pozwala ocenić aspekty odporności miast na klęski żywiołowe w oparciu o 80 różnych kategorii danych. Stworzona została w szerokiej koalicji.

Opis dobrej praktyki

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczenia Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi  (United Nations Office for Disaster Risk Reduction (DRR – UNISDR) przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz firm IBM, AECOM i innych partnerów, a także dzięki zaangażowaniu ponad 3 600 miast – sygnatariuszy kampanii na rzecz wzmocnienia odporności miast (“Making Cities Resilient Campaign”) opracowały dokument „Karta wyników odporności miast na katastrofy” (Disaster Resilience Scorecard for Cities).

Karta wyników odnosi się do ustaleń przyjętych w dniu 18 marca 2015 r. przez państwa członkowskie ONZ, w trakcie Trzeciej Światowej Konferencji ONZ w sprawie zmniejszania ryzyk występowania katastrof. Konferencja odbyła się w japońskim mieście Sendai, stąd nazwa inicjatywy: The Sendai Framework. Jest to 15-letnia, dobrowolna umowa, która uznaje, że państwo odgrywa pierwszoplanową rolę w zakresie zmniejszania ryzyk wystąpienia klęsk, ale odpowiedzialność ta powinna być dzielona z innymi interesariuszami, w tym z samorządem terytorialnym, sektorem prywatnym i innymi zainteresowanymi stronami. Aby ułatwić lokalnym rządom prowadzenie bieżącego monitoringu i przeglądu postępów oraz wyzwań związanych z wdrażaniem RAMOWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ REDUKCJI ZAGROŻEŃ Z SENDAI 2015-2030, wprowadzono Kartę wyników, która pozwala ocenić aspekty odporności miast na klęski żywiołowe w oparciu o 80 różnych kategorii danych. Obejmują one m.in. kwestie polityczne, planistyczne, inżynieryjne, organizacyjne, finansowe, społeczne i środowiskowe. Jest to narzędzie umożliwiające włodarzom miast określenie priorytetów potrzeb, śledzenie i pomiar efektywności działań oraz zidentyfikowanie słabości systemu.

Szacuje się, że straty spowodowane klęskami żywiołowymi wywołanymi przez naturę i przez człowieka, w tym powodzie, burze i zdarzenia będące konsekwencją zmian klimatycznych kosztują rządy państw całego świata średnio ponad 300 miliardów dolarów rocznie. Właśnie dlatego w opracowanie Karty wyników czynnie i merytorycznie zaangażowały się firmy IBM (partner technologiczny) i AECOM (partner ekspercki), które są członkami grupy doradczej sektora prywatnego przy UNISDR (Private Sector Advisory Group – PSAG).

 Wypracowana Karta wyników ma dwa poziomy:

  1. WSTĘPNY (PDF) – odpowiadający na najważniejsze cele i wskaźniki kluczowe dla The Sendai Framework, pozwalające przeprowadzić jedno- lub dwudniowe warsztaty z udziałem różnych grup interesariuszy; poziom ten zawiera 47 owskaźnikowanych pytań, każde za 0-3 punktów.
  2. SZCZEGÓŁOWY (PDF) – pozwalający długofalowo (od 1 do 4 miesięcy) zaangażować wiele grup interesariuszy; może stanowić podstawę do tworzenia szczegółowego planu działań dotyczących odporności miasta na klęski. Szczegółowa ocena obejmuje 117 owskaźnikowanych kryteriów, z których każde daje wynik 0-5. 

Analiza sytuacji w oparciu o narzędzie, jakim jest Karta wyników pozwala zrozumieć, jak wiele oblicz może mieć katastrofa. Zrozumienie zagrożeń pozwala z kolei odpowiednio się do nich przygotować i na nie reagować, podnosząc poziom bezpieczeństwa mieszkańców miast. Narzędzie do zliczania wyników jest intuicyjne i występuje w trzech wersjach językowych.

źródło: HTTP://WWW.UNISDR.ORG/CAMPAIGN/RESILIENTCITIES/HOME/TOOLKITBLKITEM/?ID=4 

11. Zrównoważone miasta i społeczności
13. Działania w dziedzinie klimatu
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Organizacje pozarządowe
ORGANIZACJA: AECOM IBM Komisja Europejska UNISDR
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY