DOBRE PRAKTYKI

Strategia odpowiedzialnych zakupów i dostaw

Strategia odpowiedzialnych zakupów i dostaw Walmart została stworzona przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, detalistami oraz przedstawicielami administracji. 

Opis dobrej praktyki

Firma Walmart od lat prowadzi działania związane z budową odpowiedzialnego procesu zakupowego. Strategia odpowiedzialnych zakupów i dostaw Walmart została stworzona przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, detalistami oraz przedstawicielami administracji.  Elementami strategii są: promocja bezpieczeństwa łańcucha dostaw, szkolenia i działania edukacyjne, odpowiedzialne pozyskiwanie zasobów, współpraca z interesariuszami, etyczne standardy i zasoby.

Standardy dla dostawców określają podstawowe oczekiwania Walmart od ich partnerów handlowych w zakresie warunków społecznych i środowiskowych. Standardy są wykorzystywane do oceniania przestrzegania zasad ochrony środowiska, praktyk zatrudnienia, etycznego sposobu postępowania, etc. Trzynaście standardów Walmart zostało opublikowanych w podręczniku dla dostawców w języku angielskim oraz lokalnych językach dostawców.

Walmart nie jest właścicielem żadnej z fabryk, dlatego do utrzymania wymaganego standardu niezbędne są kontrole. Audyty są filarem współpracy Walmart z dostawcami, na które obie strony przystają omawiając już wstępne warunki współpracy.

W ramach strategii Walmart zaimplementował globalną politykę opartą na trzech podstawowych zasadach:

  • zero tolerancji dla nieautoryzowanych podwykonawców – w celu budowy transparentności łańcucha dostaw i bezpieczeństwa każdy podwykonawca jest weryfikowany przez Walmart, a dostawcy przed rozpoczęciem produkcji i dostarczenia towarów przechodzą audyt,  
  • podwyższenie wymagań kwalifikacji wstępnej dla fabryk – oznacza przeprowadzenie audytu we wszystkich nowych fabrykach celem ich kwalifikacji do bycia fabryką Walmart; starsze fabryki są zobowiązane do dostosowywania się do wymagań,
  • przedstawiciel dostawcy dedykowany dla Walmart – wszyscy dostawcy są zobowiązani do wskazania uprawnionej osoby do współpracy z firmą Walmart; osoba taka odpowiada przed firmą za przestrzeganie zgodności z wymaganiami etycznymi po stronie dostawcy.

Dodatkowo, w ramach współpracy z dostawcami na całym świecie, Walmart wprowadził podwyższone standardy ochrony przeciwpożarowej, wykraczające poza normy prawne. Szczególny program ochrony przeciwpożarowej wprowadzono w krajach o wysokim ryzyku pożaru, takich jak Bangladesz.

Działania wspierające dostawców

Suppply Chain Capacity Building to program podnoszenia umiejętności i kompetencji w ramach łańcucha dostaw. Celem programu jest poprawa warunków pracy poprzez inwestycje w edukację, szkolenia i podnoszenie efektywności operacyjnej. Program obejmuje kompleksowe szkolenia dla pracowników fabryk i dostawców i został stworzony po to, aby mogli oni lepiej zrozumieć standardy i sprostać stawianym przez Walmart wymaganiom. W ramach programu stworzono moduły szkoleniowe, które umożliwiają prezentację wymagań społecznych i środowiskowych oraz przykłady dobrych praktyk:

  • Factory Audit Orientation – to szkolenie z audytu fabryk, przygotowujący nowe fabryki do udziału w programie „Etycznych Zakupów”,
  • Orange School Program – to trening doradczy, skierowany do wybranych fabryk i dostawców, przeprowadzany indywidualnie; koncentruje się na rozwiązywaniu problemów wysokich ryzyk społecznych i środowiskowych, zapewnia metodologię działania i szkoli w zakresie metody samokontroli,
  • Supplier Round Table – stanowi platformę dyskusji i wymiany doświadczeń dostawców, fabryk i interesariuszy z regionów, na tematy ważne, strategiczne dla każdej ze stron,
  • Violation Correction Training – jest programem skierowanym do fabryk, gdzie zostały naruszone zasady wymagań etycznych lub bezpieczeństwa,
  • Supplier Development Program – to kompleksowy program rozwoju kompetencji dostawców, dedykowany osobom zarządzającym fabrykami i firmami dostarczającymi produkty do Walmart.

 

8. Wzrost gospodarczy i godna praca
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: Walmart
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY