DOBRE PRAKTYKI

Program „Po stronie natury”

W 2009 roku firma Żywiec Zdrój zainicjowała program ochrony drzewostanu Beskidu Żywieckiego przed kornikiem drukarzem. Z czasem głównym celem programu stała się ochrona zasobów wodnych i edukacja ekologiczna – tak narodziła się akcja „Po stronie natury” (PSN). W 2017 roku odbyła się już 9. jej edycja.

Opis dobrej praktyki

OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH I EDUKACJA EKOLOGICZNA

W 2009 roku firma Żywiec Zdrój zainicjowała program ochrony drzewostanu Beskidu Żywieckiego przed kornikiem drukarzem. Z czasem głównym celem programu stała się ochrona zasobów wodnych i edukacja ekologiczna – tak narodziła się akcja „Po stronie natury” (PSN). W 2017 roku odbyła się już 9. jej edycja.

Dlaczego skupiono się właśnie na wodzie? W Polsce jest z nią realny problem: zasoby wodne naszego kraju są trzykrotnie mniejsze niż średnia europejska. Dlatego Żywiec Zdrój, jako najsilniejsza marka wody butelkowanej w Polsce, chce chronić ten cenny zasób dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Program„Po stronie natury” koncentruje się na sadzeniu drzew – zalesienie terenów spowalnia odpływ wody do rzek, a następnie do mórz, zatrzymując więcej wody w glebie. Ponadto, w ramach programu odnawiane są szlaki górskie w Beskidach i prowadzona jest szeroka działalność edukacyjna w obszarze ekologii.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Program wpisuje się w misję firmy Żywiec Zdrój: „zachęcamy ludzi, by pili zdrowiej i jesteśmy po stronie natury”. Troska o wodę jest wpisana także w strategię marki, która czerpiąc wodę, troszczy się o jej zasoby i środowisko naturalne, by  móc nieprzerwanie dostarczać ludziom wodę, która jest jednym z elementów zdrowej i odpowiednio zbilansowanej diety”.

W maju 2017 roku Żywiec Zdrój podsumował dotychczasowe, wieloletnie działania i oficjalnie zobowiązał się do ich kontynuacji.

OPIS PRAKTYKI

Program „Po stronie natury” ewoluował od inicjatywy o wymiarze lokalnym do programu ogólnopolskiego. Od początku siłą programu jest porozumienie przedstawicieli 3 sektorów: biznesu, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

Troska o naturę jest częścią misji Żywiec Zdrój, więc zaangażowanie się w ochronę przyrody, zwłaszcza zasobów wodnych, było naturalnym krokiem w rozwoju społecznej odpowiedzialności marki.

Aktywności PSN można podzielić na dwa obszary:

  • ochrona zasobów wodnych – nasadzenia na szeroką skalę realizują leśnicy z Lasów Państwowych, jednak w sadzenie angażują się także konsumenci – odbierając sadzonki w trakcie pikników i wkopując je w dowolnym miejscu lub uczestnicząc w akcji konsumenckiej (wpisując kod z butelki na stronie www). W akcję każdego roku angażują się także pracownicy Żywiec Zdrój wraz z rodzinami.
  • edukacja ekologiczna – renowacja szlaków turystycznych w Beskidach (przy współpracy z PTTK), pikniki ekologiczne oraz konkurs grantowy (finansujący najciekawsze pomysły ekologiczne).

EFEKTY

1 024 910 drzew, 150 km odnowionych szlaków turystycznych, 11 inicjatyw ekologicznych dofinansowanych łączną kwotą 160 000 zł – to bilans tylko jednej, dziewiątej edycji. Od początku istnienia PSN posadzono 6 milionów drzew, odnowiono ponad 1000 km szlaków turystycznych i sfinansowano 115 ekologicznych pomysłów.

Posadzone drzewa w przyszłości zamienią się w lasy, które przyczynią się do zwiększenia zasobów wody pitnej w Polsce (Cele: 6 i 15). Efektywna współpraca między partnerami to realizacja Celu 17.

PARTNERSTWO

„Po stronie natury” tworzą: Żywiec Zdrój, Lasy Państwowe, PTTK i Fundacja Ekologiczna „Arka”. Każdy z partnerów ma wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, co umożliwia realizację założeń programu na najwyższym poziomie.

Lasy Państwowe przeprowadzają nasadzenia, PTTK odnawia szlaki turystyczne, a Fundacja Ekologiczna „Arka” realizuje akcję edukacji ekologicznej Listy dla Ziemi.

Wszyscy partnerzy aktywnie angażują się w organizację pikników ekologicznych (każdy tworzy i animuje własne stoisko) i zasiadają w jury konkursu grantowego. Program wspiera ambasadorka – Martyna Wojciechowska.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Wpływ drzew na życie człowieka i środowisko naturalne jest nieoceniony – drzewa produkują tlen, chronią przed hałasem, dają schronienie przez słońcem. Na zalesionych terenach, dzięki charakterystycznej wierzchniej warstwie gleby, wody opadowe mają szansę przeniknąć w głąb ziemi i zwiększyć zasoby wód podziemnych. Lasy, zatrzymując opady, zabezpieczają m.in. przed powodziami i suszami, co wpływa na bezpieczeństwo całego społeczeństwa.

Inne działania programu również cechuje pozytywny wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i ludzi. Dzięki grantom m.in.: są sadzone drzewa, organizowane lekcje edukacji ekologicznej, realizowane projekty małej retencji czy zagospodarowania stawów leśnych. Renowacja szlaków umożliwia wszystkim uprawianie odpowiedzialnej turystyki.

Co najważniejsze, program uczy, jak zmieniać codzienne nawyki na bardziej ekologiczne, a to właśnie dzięki temu każdy może pozytywnie wpływać na środowisko na co dzień.

Program jest obecny w mediach – w ramach 9. edycji pojawił się w 632 publikacjach.

6. Czysta woda i warunki sanitarne
15. Życie na lądzie
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: Żywiec Zdrój
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY