EDUKACJA FINANSOWA, CZYLI BYĆ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM

Podstawowym celem programu „Finansowe kłopoty to nie koniec świata” jest promowanie postawy ograniczonego zaufania do pośredników finansowych, dążenie do podniesienia rozumienia przez konsumentów swojej pozycji negocjacyjnej wobec nich, jak również rozumienia przez konsumentów siły egzekucyjnej pośredników finansowych w kontekście dochodzenia swoich praw. Inicjatywa na celu ma również dążenie do przełamania u konsumentów niechęci (wręcz strachu) wobec kontaktów z pośrednikami w sytuacji, gdy znajdą się oni w tarapatach finansowych i uświadomienie konieczność kontaktu i negocjacji warunków umowy oraz poszukiwania miejsc i form wsparcia. Obserwuje się bardzo ograniczoną zdolność do rozróżniania pośredników finansowych będących lub niebędących instytucjami publicznego zaufania.

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorów indywidualnych, bez wskazań wieku, grup społecznych, w województwie dolnośląskim, mazowieckim i wielkopolskim, którzy borykają się z problemami finansowymi  lub chcą ustrzec się ich na przyszłość. Dotarcie do odbiorców indywidualnych zainteresowanych tematyką finansową odbywać się będzie pośrednio poprzez współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, punktami pomocy prawnej, urzędami miasta i gmin, ośrodkami kultury oraz innymi instytucjami zaufania publicznego i aktywności kulturalnej, którzy udostępnią salę, lokum do przeprowadzenia takowych spotkań. Dodatkowo, w ramach ewaluacji projektu przewiduje się doszkolenie pracowników wskazanych instytucji w tematyce projektu, tak by służyli fachową poradą swoim mieszkańcom.

REZULTATY I EFEKTY

Inicjatywa wpisuje się w założenia Celu 1 – Koniec z ubóstwem: „Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie” poprzez powszechny, bezpłatny dostęp do edukacji finansowej skierowanej do szerokiego grona konsumentów, także osób ubogich i na granicy ubóstwa”. Dodatkowo projekt powiązany jest z Celem 4 – Dobra jakość edukacji: „Zapewnić inkluzyjną i jakościowo dobrą edukację oraz stworzyć wszystkim ludziom możliwość uczenia się przez całe życie”. Inicjatywa jest szczególnie istotna dla osób z niską świadomością ekonomiczną i narażonych na nieuczciwe praktyki finansowe (kredyty, pożyczki, inwestycje długoterminowe, czy w przyszłości odwrócona hipoteka).

Na terapię finansową składają się dwa aspekty. Po pierwsze, prawno-finansowy i drugi, psychologiczny –  szczególnie ważny dla osób w kłopotach finansowych i silnego stresu. Inicjatywa przewiduje dotarcie z działaniami do mieszkańców trzech województw:

  • woj. dolnośląskie, min. 5 spotkań po min. 20 uczestników = 100 odbiorców,
  • woj. mazowieckie, min. 5 spotkań po min. 20 uczestników = 100 odbiorców,
  • woj. wielkopolskie, min. 5 spotkań po min. 20 uczestników = 100 odbiorców.

Poprzez projekt zamierzamy dotrzeć do min. 300 odbiorców.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Realizacja założeń związanych z projektem wymaga zaangażowania finansowego i rzeczowego przedstawicieli świata biznesu. Finansowania wymagają:

  • akcja informacyjna (promocja projektu w mediach i w przestrzeni instytucji zaufania publicznego: plakaty, ulotki, informacje na portalach społecznościowych, spotkania informacyjne),
  • wynajem sal, podjęcie współpracy z punktami docelowymi, zapewnienie materiałów uczestnikom spotkań,
  • sfinansowanie wynagrodzenia dla prowadzących: przeprowadzenie szkoleń dla personelu zainteresowanych instytucji.

 

Wróć