Opis inicjatywy

Celem Programu jest merytoryczne wsparcie lokalnych pomysłów na miejsca, które wspierają świadomość hierarchii gospodarowania odpadami realizując działania oparte na Zasadzie 3R.  

Program ma za zadanie wspieranie procesu tworzenia oraz rozwoju “Lokalnych Centrów 3R”, które otwarte i prowadzone będą przez Uczestników Programu. Celem jest promocja zasady 3R (Reduce, Reuse, Recycle) poprzez łączenie firm, gmin, organizacji pozarządowych z ekspertami i praktykami z zakresu prowadzenia i rozwoju lokalnych inicjatyw oraz działań związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Program podzielony jest na 4 etapy: nabór uczestników, proces inkubacji, proces wdrażania i podsumowanie. Spodziewanym efektem jest zainicjowanie funkcjonowania i wsparcie merytoryczne dla 25 „Lokalnych Centrów 3R”, które na stałe wpiszą się ze swoimi działaniami promującymi GOZ w charakter miast i miejscowości oraz będą angażować społeczność lokalną w aktywności dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, ich ponownego użycia lub recyklingu.

Dowiedz się więcej! 

Dlaczego to jest ważne?

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym wymaga wielopoziomowego zarządzania i nowych wizji tego, jak może wyglądać przyszłe miasto. Dlatego zaangażowanie na poziomie lokalnym ma kluczowe znaczenie dla przejścia od tradycyjnego podejścia liniowego do strategii cyrkularnej. Rolą Lokalnych Centrów 3R ma być podjęcie działań na rzecz budowy lokalnej gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu poprzez promowanie zapobiegania powstawaniu odpadów, ponownego wykorzystania i recyklingu. Dzięki oparciu idei na konkretnym celu społecznym i środowiskowym Lokalne Centra 3R staną się miejscami stymulowania edukacji oraz podnoszenia świadomości i umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania Zasady 3R wśród mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw.

Kto i jak może się włączyć?

  • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • samorządowe jednostki organizacyjne (np. instytucje kultury),
  • inne podmioty, w tym prowadzące działalność gospodarczą, których cele zgodne są z założeniami Programu

Partnerzy

Partnerem programu jest Rekopol.

Kontakt

Urszula Fabianiak
e-mail: urszula.fabianiak@csr-consulting.pl
tel. +48 797 748 507

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.