Zrównoważona konsumpcja i produkcja to cele, które dotyczą nas – obywateli i konsumentów, ale również, a może przede wszystkim – przedsiębiorców, producentów i dostawców.

Jednym z zadań, zawartych w celu dwunastym, jest obniżenie do 2030 r. poziomu  wytwarzanych  odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie. Zadanie to zbieżne jest z pracami Unii Europejskiej, która stoi tuż przed dużą systemową zmianą, polegającą na przekształceniu gospodarki linearnej w gospodarkę cyrkularną. Komisja Europejska opublikowała w grudniu 2015 roku program Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) (ang. Circural Economy Package – CEP), mający istotne konsekwencje dla polityki gospodarczej, społecznej i środowiskowej państw członkowskich.

  • Zmiana do Dyrektywy 94/62 – znaczące zwiększenie poziomów recyklingu dla opakowań w odniesieniu do wszystkich typów opakowań – wzrost z obecnych 55% w Polsce do 65% w roku 2025 i 75% w 2030
  • Zmian do Dyrektywy Ramowej o odpadach – standaryzacja stosowania zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) (nowy art. 8A),- podejścia, w ramach którego odpowiedzialność producenta za produkt rozszerzona jest na jego los do fazy poużytkowej, tj. kiedy opakowanie jego produktu staje się odpadem.

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym  to nowe wymagania i przedefiniowanie ról i obowiązków wszystkich uczestników systemu. Jednym z wyzwań jest stworzenie takiego systemu legislacyjnego, który będzie zarówno realizować zasadę Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i umożliwi prowadzenie zbiórki selektywnej zapewniającej wygenerowanie odpowiedniej ilości surowca nadającego się do recyklingu.

Przedsiębiorcy  staną przed koniecznością sprostania nie tylko wymaganiom konsumentów, co do swoich produktów. Staną również przed nowymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi właściwości i jakości produktów oraz usług. Oznaczać to będzie nowe podejście do projektowania produktów i ich opakowań, nowe możliwości stosowania rozwiązań innowacyjnych mogących dotyczyć korzystania z materiałów pochodzących z recyklingu, a także sposobu ich łączenia w produktach i opakowaniach, aby ułatwić cyrkularność części składowych, pierwotnych, a także całych odpadów opakowaniowych po fazie użytkowej

Konsumenci będą musieli zmienić wiele przyzwyczajeń np. poprzez  właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi – odpowiednie segregowanie, co umożliwi zawrócenie materiałów do obiegu- czyli poddanie ich recyklingowi.

Wróć