Nie da się osiągnąć realnej zmiany bez współdziałania i globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Skala wyzwań, które stoją przed ludzkością jest tak ogromna, że tylko zbiorowym wysiłkiem jesteśmy w stanie przeciwstawić się negatywnym trendom i zbudować podstawę dla pokoju, dobrobytu oraz wysokiej jakości życia przyszłych pokoleń. Tylko razem damy radę uchronić nasz wspólny dom, planetę ziemia przed dewastacją i zagładą. Nie uda się to jeśli nie zbudujemy globalnego i sieci lokalnych, wzajemnie synergicznych partnerstw na rzecz rozwoju. Partnerstw wolnych od zawiści, egoizmów czy źle pojmowanej, prowadzącej do destrukcji ambicji.

Ludzkość jest zdolna do współdziałania i intuicyjnie jednoczymy się w  sytuacji zagrożenia czy spontanicznego niesienia pomocy. Ta fenomenalna zdolność do budowania synergii i łączenia talentów  sprawia, że jako gatunek jesteśmy tak efektywni i w historii rozwoju  dotarliśmy tak daleko. Wreszcie ta sama skłonność do łączenia się w wysiłku jest szansą na rozwiązanie kluczowych problemów przed którymi stoimy w XXI wieku. Właśnie dlatego w ramach 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) to właśnie cel 17 jest najważniejszy. On stanowi wspólny mianownik dla ukierunkowanych wysiłków w ramach pozostałych szesnastu korytarzy na rzecz zmiany na lepsze.

Globalne partnerstwo ma swoje praktyczne wymiary jak choćby finansowanie dla działań, monitoring, czy spójna komunikacja oraz tworzenie społecznych i infrastrukturalnych podstaw dla współdziałania. Przykładowo jednym z elementów finansowania globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju jest oficjalna pomocy rozwojowej (ODA), którą przekazują Państwa OECD. Szczęśliwie w 2016 roku wartość ODA wzrosła o 8,9% do kwoty 142.6 miliarda USD osiągając rekordowy poziom. Systematycznie wzrasta także wartość systemu zamówień publicznych ONZ, osiągając wartość 17,8 miliarda USD. Wreszcie mamy długą listę funduszy powierniczych ONZ na czele z Green Climate Fund o wartości 100 miliardów USD. W powiązaniu z funduszami które dystrybuują inne organizacje multilateralne takie jak Bank Światowy czy tworzony staraniem Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki i Organizacji Jedności Afrykańskiej Afrykański Bank Rozwoju. Obok Państw i organizacji międzynarodowych także biznes, organizacje filantropijne i indywidualni donatorzy wpierają wysiłki na rzecz rozwoju. Wspólne finansowanie działań to istotny fundament partnerstwa, które je cementuje i daje podstawę do rozbudowy działań.

Równie ważny jak finansowanie jest monitoring i statystyka. Często jest to obszar niedoceniany i niesłusznie spychany na margines dyskusji. Tymczasem jeśli jesteśmy w stanie dane zjawisko opomiarować i mierzyć poprzez wskaźniki oraz budować porównywalne międzynarodowo systemy statystyczne, to jesteśmy w stanie mierzyć postępy prac ale także wskazywać miejsca gdzie potrzebne są wzmożone działania i większe finansowanie połączone z lepszą koordynacją. Statystyka publiczna jest kluczowym elementem budowania globalnego partnerstwa na rzec rozwoju. Nie przez przypadek tylko w 2014 roku kraje o niższy poziomie rozwoju otrzymały 338 milionów USD na rozbudowę swoich krajowych systemów statystycznych, aby poprawić ich efektywność i dostosować do potrzeb związanych z monitorowaniem wdrażania SDG. Dzięki temu że udało się zbudować spójny, globalny system mierzenia realizacji SDG możemy lepiej skoordynować działania, osiągnąć i zmierzyć realny, wielowymiarowy efekt globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bez wskaźników i międzynarodowej statystyki, opieralibyśmy się na wyobrażeniach i obarczonych błędem szacunkach, a w tym trybie nie jest możliwe zarządzanie rozwojem, precyzyjne projektowanie tak potrzebnych przeskoków rozwojowych, czy rozwiązywanie globalnych problemów, takich jak deforestacja, kryzys wodny, niska jakość powietrza czy Wielka Pacyficzna Plama Śmieci.

Wróć