XXI wiek postawił ludzkość przed dwojakim wyzwaniem – zachować przyrodę z bogactwem jej form i funkcji oraz stworzyć bezpieczne miejsce do życia dla ludzi na planecie dysponującej skończoną ilością zasobów. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ łączą wymiary społeczne i ekologiczne, niezbędne do podtrzymania egzystencji ludzi w czasach antropocenu. Konieczne jest, by strategie rozwoju, modele ekonomiczne i biznesowe oraz wybory konsumenckie opierały się na zrozumieniu podstawowej kwestii: mamy tylko jedną planetę, a jej naturalny potencjał jest ograniczony.

Globalny system gospodarczy, produkcja żywności i towarzyszące temu zużycie wody ma znaczący wpływ na jakość i ilość zasobów wodnych na Ziemi. Ich nadmierna eksploatacja sprawia, że warunki środowiskowe, które pozwoliły na nasz rozwój, zaczęły się pogarszać (LIVING PLANET REPORT 2016). Ochrona ekosystemów wodnych jest w interesie nas wszystkich – obywateli, konsumentów, biznesu. Nie uciekniemy od podstawowej zależności, w której tylko zdrowe ekosystemy są w stanie zapewnić nam potrzebne do życia zasoby.

Realizacja zadań Celu 6 i zapewnienie dostępu do czystej wody dla wszystkich mieszkańców Ziemi, to strategiczny obszar dla biznesu, wywierającego znaczącą presję na stan ekosystemów wodnych. Każda firma, niezależnie od wielkości, zobowiązana jest do przyjęcia odpowiednich strategii zarządzania wodą w przedsiębiorstwie. Jednak stosowanie regulacji w zakresie ograniczania negatywnego wpływu nie wystarcza. Potrzeba rozwiązań, które wypracują wartość dodaną przekładającą się na pozytywny wpływ dla ekosystemów wodnych. Jednym z 6 celów strategicznych WWF jest zapewnienie zasobów czystej wody ludziom i przyrodzie poprzez działania lokalne, zwiększanie świadomości oraz wypracowanie zmian systemowych.

Aby rozwiązać globalne problemy związane z powszechnym dostępem do czystej wody potrzebujemy przejścia do działania w ramach granic naszej planety. Rolą i obowiązkiem każdego interesariusza Ziemi, korzystającego z ograniczonych zasobów naszej planety, jest współtworzenie nowego, zrównoważonego systemu gospodarczego, wzmacniającego i wspierającego kapitał naturalny.

Wróć