paths-towards-sustainable-eu-economy-2015-s

Sustainable transitions and the potential of eco-innovation for jobs and economic development in EU eco-industries

Przejście na gospodarkę i społeczeństwa oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju to niewątpliwie trudne zadanie, przed którym stoi Unia Europejska. Złożoność tego procesu stawia poważne wyzwania.  Wymagają one stworzenia nowego systemowego podejścia i innowacyjnego spojrzenia na gospodarkę UE i jej społeczeństwa znacznie wykraczające poza aktualnie istniejące programy i politykę.

W 2015 r. Joint Research Centre European Comission opublikowało badanie na temat potencjału wykorzystania ekoinnowacji i innych rozwiązań do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki w Europie. Ogólnym celem badania było:

  • Opracowanie wizji średnio- i długookresowych dla eko- przemysłu
  • Wskazanie odpowiednich trendów i czynników wspierających
  • Podkreślenie związków z polityką UE i prowadzonymi badaniami
  • Opisanie realnych i pożądanych wersji scenariuszy przyszłości

Badanie – oparte na panelu ekspertów – było przeprowadzone w predykcyjnym podejściu do opracowywania scenariuszy. W rezultacie opracowano cztery scenariusze na 2035r wokół dwóch kluczowych czynników: wartości społecznych i ram gospodarczych (fiskalnych). Wśród czterech scenariuszy (1. Multiple Connected Initiatives 2. Shared Circular Strategies 3. Compact Green Innovation 4. Local Self-Reliance) wartości społeczne różnią się pomiędzy sobą od tych zdominowanych przez indywidualne podejścia do modeli współpracujących, a ramy gospodarcze od tradycyjnych do silnie wspierających zrównoważony rozwój.

Scenariusze powstały po to, aby nakreślić wizje. Mogą być one wykorzystywane do tworzenia strategii, ale mogą być także wstępem do pogłębienia dyskusji nad przyszłością zrównoważonego rozwoju i zbadania możliwych przyszłych perspektyw.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Powrót do Centrum wiedzy i inspiracji

Wróć