beyond-the-source_s

“Beyond the Source. The environmental, economic and community benefits of source water protection” to wydany przez The Nature Conservancy w 2017 r. obszerny raport na temat korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych wynikających z ochrony źródeł wody. Raport identyfikuje problemy, z jakimi zmaga się świat w kontekście rosnącego zapotrzebowania na wodę – z jednej strony i skali jej degradacji –z drugiej. Dynamika globalnych zmian – rozwój miast – wzmaga popyt na wodę: do picia, zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, produkcji żywności czy energii. Tymczasem 40% obszaru lądowego wokół źródeł wody doświadcza degradacji przez wylesianie, złe praktyki rolne i rozwój urbanistyczny. Inwestycje w przyrodę mogą pomóc miastom i społecznościom wiejskim, firmom oraz rolnikom zrównoważyć potrzeby ludzi i środowiska naturalnego, zwłaszcza w odniesieniu do wody. Raport ilustruje wartość wody i jej znaczenie dla człowieka, zwłaszcza w kontekście dostępu do niej i bezpieczeństwa z tym dostępem związanego.

Autorzy opracowania przekonują, że odpowiedzialne, oparte na szerokiej współpracy, zarządzanie wodą przyniesie ludziom wymierne korzyści.

Raport odwołuje się w swej treści do Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych Agendą 2030 – przytacza dane dotyczące sytuacji źródeł wody na świecie, prezentuje dobre praktyki, definiuje wyzwania i proponuje rozwiązania.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć