ceo-guide-to-the-sustainable-development-goaals-sCEO Guide to the SDGs jest nowym, wydanym w 2017 r. przez The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) przewodnikiem skierowanym przede wszystkim do biznesu. Jego celem jest ożywienie zaangażowania światowych liderów biznesu w działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Przewodnik opisuje kroki, jakie mogą podejmować prezesi firm, aby rozpocząć dostosowywanie swoich organizacji do wypełniania SDGs. To także zbiór wskazówek, jak kreować wartości firmy z krótkoterminowych na długofalowe, realizując przy tym SDGs. Wiele opracowań (m.in. BETTER BUSINESS, BETTER WORLD) wskazuje na błędy w dotychczasowym pojmowaniu modeli ekonomicznych i biznesowych, osłabiających długoterminową stabilność i wzrost, tak potrzebny w dzisiejszym świecie. Cele SDGs w Przewodniku są przedstawione jako nowe, istotne propozycje, mogące odwrócić tę tendencję: mają potencjał do generowania innowacji i wzrostu gospodarczego na niespotykaną dotąd skalę. Przewodnik wskazuje, że odpowiednio prowadzone zmiany mogą przyczynić się do wzrostu nawet do 12 bilionów dolarów rocznie w zakresie możliwości rynkowych i doprowadzić do 380 milionów nowych miejsc pracy do 2030 roku.

Zadaniem Przewodnika „Guide to the SDGs” jest wzmocnienie kluczowego przesłania raportu Komisji Europejskiej i przekształcenie go rekomendacje dla działań firm. Autorzy opracowania podkreślają kluczową rolę, jaką odgrywa współczesna firma w realizacji SDG, podpowiadają, w jaki sposób organizacja może się w nie angażować i wskazują ważne do podjęcia kroki. Przesłaniem Przewodnika jest też pokazanie znaczenia silnego i wizjonerskiego przywództwa dla przeprowadzenia koniecznych zmian, pozwalających osiągać zrównoważony i trwały wzrost gospodarczy, wynikający z SDGs.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć