chemicals-and-waste-governance-beyond-2020-s

“Chemicals and Waste Governance Beyond 2020. Exploring Pathways for a Coherent Global Regime” to wydana w 2017 r. przez Nordic Council of Ministers publikacja, której celem jest analiza i poszukiwanie rozwiązań pozwalających na modyfikację i/lub wdrożenie nowych modeli międzynarodowego zarządzania chemikaliami i odpadami.

Punktem wyjścia dla przyjętych w dokumencie rozważań jest wiedza zgromadzona w ramach wielosektorowego i wielostronnego komitetu działającego pod nazwą: Strategiczne Podejście do Międzynarodowego Zarządzania Chemikaliami (SAICM – Strategic Approach to International Chemicals Management), ustanowionego w 2006 roku w wyniku światowego szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju, a także wyzwania wynikające z Agendy 2030 (w kontekście SDGs: 3, 6, 14, a zwłaszcza 12). Głównym celem SAICM jest osiągnięcie odpowiedzialnego zarządzania chemikaliami przez cały cykl ich życia, tak, aby do roku 2020 chemikalia były produkowane i stosowane w sposób minimalizujący ich niekorzystny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie. To założenia w dużej mierze spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia aktualną sytuację dot. chemikaliów i gospodarki odpadami w skali globalnej, koncentrując się na wymiarach środowiskowych, ale również biorąc pod uwagę wpływ na kondycję gospodarki i zdrowie ludzi. W raporcie podkreślono znaczenie podejścia opartego na cyklu życia odpadów i chemikaliów do właściwego zarządzania nimi. W opracowaniu omówiono też wady i zalety obecnego, międzynarodowego systemu zarządzania chemikaliami i odpadami, zawarto w nim również zalecenia dotyczące stopniowego ulepszania procedur i procesów. Wśród zaprezentowanych w raporcie rekomendacji znalazł się m.in. postulat dot. wzmocnienia obowiązków producentów chemikaliów w zakresie efektywnego zarządzania informacjami na ich temat – łatwy dostęp do informacji umożliwi podjęcie niezbędnych działań w celu zapewnienia właściwego zarządzania chemikaliami i odpadami.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć