culture-urban-future-s

„Culture Urban Future – GLOBAL REPORT on CULTURE for SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT”, to wydana w 2016 r. przez United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) przekrojowa publikacja, odwołująca się w swej treści do SDG 11 – Zrównoważone miasta i społeczności.

Autorzy raportu w centrum uwagi stawiają kulturę, która stanowi o wartości urbanistycznej modernizacji i innowacji. Dostarczają informacji i dowodów świadczących o potędze kultury, jako strategicznego czynnika służącego rozwojowi zrównoważonych miast, dbających o integrację społeczną mieszkańców i ich twórczość. Kreatywność i różnorodność kulturowa – zdaniem autorów publikacji – decydują o sukcesie miast.

Materialne i niematerialne dziedzictwo stanowi integralną część miejskiej tożsamości, wywołując u mieszkańców poczucie przynależności i spójności. Kultura uosabia duszę miasta, umożliwiając jego postęp i budując godną przyszłość dla obywateli.

Struktura raportu pozwala spojrzeć na kulturę w zrównoważonych miastach przez pryzmat trzech kryteriów: człowieka (siła kultury nastawionej na człowieka i jego włączenie społeczne), środowiska (poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez kulturę) i polityki (integracja kultury w miejskich politykach w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju).

Twórcy raportu proponują refleksję na temat zarządzania zmianami w miastach, traktując kulturę jako dźwignię dla rozwoju. Ponadto przedstawiają konkretne wytyczne, których celem jest wsparcie decydentów (na poziomie krajowym i lokalnym), ekspertów i innych zainteresowanych stron zaangażowanych w rozwój zrównoważonych miast.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć