growth-within-a-circular-economy-vision-for-a-competitive-europe-s

“Growth Within: A Circular Economy Vision for a Competitive Europe” to raport z 2015 r. wydany we współpracy: Ellen MacArthur Foundation, Stiftungsfonds für Umweltökonomie und Nachhaltigkeit (SUN) i McKinsey Center for Business and Environment, który objaśnia założenia gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy) w odniesieniu do trzech kluczowych dla Europy wymiarów: mobilność w transporcie, żywność i budownictwo (w zakresie środowiskowym).

Gospodarka obiegu zamkniętego zyskuje coraz większą uwagę w Europie i na świecie jako potencjalna droga rozwoju społeczeństwa, pozwalająca zwiększać jego dobrobyt przy jednoczesnym zmniejszeniu zależności od dostępności materiałów pierwotnych i energii. Aktualność tematu sprawia, że toczy się ożywiona debata na temat atrakcyjności gospodarki obiegu zamkniętego dla różnych grup interesariuszy i jej znaczenia dla zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i środowiska naturalnego.

Celem raportu nie jest dostarczenie ostatecznych odpowiedzi ani prognoz dot. gospodarki obiegu zamkniętego, ale próba zidentyfikowania i opisania głównych zmian, które – dzięki przejściu na taki model gospodarki -mogłyby przynieść Europie korzyści. Wnioski zawarte w publikacji oparte są m.in. na analizie danych zastanych (desk research), informacjach pochodzących z ponad 150 wywiadów, modelowaniu gospodarczemu oraz odniesieniom do innych badań, w tym porównawczych. Prezentowane dane odnoszą się do trzech kluczowych potrzeb mieszkańców Europy mocno powiązanych z wykorzystywaniem zasobów: mobilnością, jedzeniem oraz mieszkalnictwem.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć