krajowy-plan-gospodarki-odpadami-2030-s

„Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030” to raport wydany w 2016 r. przez Instytut Sobieskiego.

Jego celem jest identyfikacja kluczowych aspektów związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, w tym ocena skutków wybranych regulacji dla funkcjonowania analizowanego sektora rynku i działających na nim podmiotów oraz ocena wyzwań stojących przed systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W publikacji omówiono aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi, jej cele krótkookresowe (do 2020 r.) i długookresowe (gospodarka o obiegu zamkniętym – do 2030 r.), prognozowane zmiany, a także kluczowe wyzwania i kierunki działań dla systemu gospodarowania odpadami.

W publikacji przywołano dane dot. źródeł pochodzenia różnego rodzaju odpadów w Polsce z podziałem na trzy kategorie tych źródeł: 1) gospodarstwa domowe, 2) handel, mały biznes, biura instytucje, 3) usługi komunalne). Sporo miejsca w raporcie poświęcono na rozwinięcie tematu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, rozumianej jako przesunięcie odpowiedzialności za produkt do etapu poużytkowego. Opracowanie zawiera również zbiór rekomendacji – część z nich dotyczy innowacji biznesowych.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć