W niniejszej publikacji zaprezentowane zostały wybrane działania na rzecz realizacji Agendy 2030 i jej celów w Polsce zrealizowanych do końca 2020 roku. Wskazane zostały istotne projekty
strategiczne i programy operacyjne szczebla krajowego oraz regionalnego, których realizacja wpływa na postępy na rzecz celów we wszystkich trzech wymiarach zrównoważonego rozwoju, ukazując również wzajemne powiązania między celami.
Wróć