Realizacja Agendy 2030 wymaga współpracy wielu stron: organów władz państwowych i lokalnych, biznesu, organizacji pozarządowych i obywateli. Z tego powodu w Kampanii 17 Celów kładziemy nacisk na włączanie w działania różnych interesariuszy. Wyrazem tego jest seria Inspirowników – publikacji dla samorządów, uczelni i NGOsów. które pokazują w jaki sposób mogą one podnosić świadomość na temat Agendy oraz realizować ją w swoich działaniach.   

Ze względu na kluczową rolę, jakie w zrównoważonej transformacji mają do odegrania miasta, wspólnie z Ambasadami krajów nordyckich: Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji opracowaliśmy kolejną publikację dedykowaną samorządom i władzom lokalnym – Narzędziownik (premiera: maj 2024). Powstał on, aby wspierać samorządy w następnym kroku, jakim jest strategiczne integrowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju w polityki i działania miejskie. Publikacja przedstawia sześcioetapowy model włączania Agendy 2030 w strategie miast, opracowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ). Ponadto, uzupełniona jest o praktyczne wskazówki i narzędzia oraz inspirujące przykłady z Polski i krajów nordyckich. W ramach suplementu do Narzędziownika przygotowane zostały dodatkowe materiały, udostępnione poniżej:  

  • Matryca „Mapowanie Celów i zadań Zrównoważonego Rozwoju”, służąca do poszukiwania punktów wspólnych między Celami Zrównoważonego Rozwoju a dotychczasowymi doświadczeniami i obszarem ekspertyzy osób odpowiedzialnych za realizację Agendy 2030 w administracji miejskiej 
  • Matryca „Mapowanie polityk i projektów”, służąca do przeglądu istniejących strategii, polityk, działań i projektów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – w podziale na osiem obszarów, obejmujących wszystkie 17 Celów Agendy 2030  
  • Tabela „Plan działania dla celów strategicznych”, służąca do zaplanowania kluczowych działań i projektów, które przyczynią się do realizacji wybranych przez miasto celów strategicznych w obszarze zrównoważonego rozwoju  

 

Wróć